Aktuality

Kežmarské poldre chránia život ľudí a ich majetok

V piatok 4. júna uplynulo jedenásť rokov od ničivej povodne na Ľubickom potoku v okrese Kežmarok. Zabrániť ďalším takýmto povodniam majú za úlohu poldre. Na výstavbu toho najväčšieho, s kapacitou 4,5 milióna kubických metrov, sa stále čaká.

Obec Ľubica v okrese Kežmarok zasiahla v roku 2010 ničivá povodeň. Voda vtedy so sebou strhla časť lesnej a ornej pôdy na rôznych miestach, čo malo za následok náhle zdvihnutie vodného toku Ľubica a okolitých prítokov, ktoré sa vyliali. Vytopilo asi 400 domov.

V roku 2015 na mieste vybudovali jedenásť poldrov. Ich kapacita je 260-tisíc kubíkov vody. Ochrániť by mali okolo 35–tisíc obyvateľov. Peniaze na ich vybudovanie pochádzali z eurofondov, pričom projekt bol financovaný v spolupráci s Ministerstvom obrany SR a jeho rezortnou organizáciou. Výstavba toho najväčšieho poldra s kapacitou 4,5 milióna kubických metrov bola v roku 2016 pozastavená.

 „Tým najlepším riešením pre túto oblasť, aj s rezervou do budúcna, by bolo dobudovanie sústavy troch veľkých poldrov. Ten najväčší, ktorý by mal byť na Ľubickom potoku, by v prípade zopakovania sa povodne z roku 2010 zachytil všetku vodu,“ uviedol primátor Kežmarku a vedúci krízového štábu Ján Ferenčák. Samospráva mesta Kežmarok pravidelne vykonáva kontrolu brehov vodných tokov na jeho území a aj pripraveného protipovodňového materiálu. Má vyhotovený manuál na pripravenosť mesta na povodne v rámci civilnej ochrany, ktorý pravidelne aktualizuje a oboznamuje ním členov Krízového štábu mesta Kežmarok a povodňovej komisie.

„Stále čakáme a budeme určite apelovať na vládu aj jednotlivé ministerstvá, aby čo najskôr vyčlenili finančné prostriedky na výstavku spomínaných poldrov nielen u nás, ale na celom Slovenku. Zdroje z eurofondov na to sú a ak sa do roku 2023 nevyčerpajú, budú vrátené. Boli by to efektívne použité financie. Osobne si neviem predstaviť, čo by malo byť dôležitejšie v tomto štáte ako uchrániť zdravie, majetok a život jeho obyvateľov,“ dodal Ferenčák na záver.

Polder, teda suchá nádrž, zadržiava povodňovú vlnu, ktorá potom pôsobí menšie či dokonca žiadne škody. V poldri tiež sedimentujú erodované častice a vodná nádrž položená nižšie na toku sa tak chráni pred zanášaním. Plocha poldra sa poľnohospodársky obrába, spravidla ako trvalý trávnatý porast.