Aktuality

Kežmarskí poslanci mimoriadne zasadli

i_6341111

Vo štvrtok 15. apríla mimoriadne zasadalo v Kežmarku mestské zastupiteľstvo. Jednou z hlavných tém bolo odsúhlasenie dočasného bývania pre klientov Zariadenia pre seniorov (ZPS) a Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) počas plánovanej rekonštrukcie.

Kežmarok pokračuje vo zvyšovaní kvality ubytovacieho komfortu pre tých najzraniteľnejších obyvateľov mesta. Dôkazom toho je aj schválenie návrhu na výpožičku nebytových priestorov v kežmarskej poliklinike, kde budú klienti ZPS a ZOS dočasne presťahovaní. Na dvoch oddeleniach bude prebiehať rekonštrukcia.

Otázka padla aj na primátora mesta, z akého dôvodu bolo zvolané mimoriadné zastupiteľstvo. “Mimoriadne zastupiteľstvo bolo zvolané práve kvôli bodu o odsúhlasení dočasného bývania pre klientov ZPS a ZOS. Na základe toho môžeme dočasne presťahovať časť seniorov a pristúpiť k začiatku rekonštrukcie ZPS v dohodnutých termínoch. Ďalšie body boli doplnené prednostkou mestského úradu,” vysvetlil primátor Ján Ferenčák.

Poslanci rozhodli o návrhu na odňatie budov zo správy Mestského kultúrneho strediska. Na základe organizačných zmien boli priestory uvoľnené a zamestnanci Mestského kultúrneho strediska sa presťahovali do objektu mestskej knižnice.

Po krátkej rozprave zastupiteľstvo schválilo podmienky a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj domu správcu cintorína, ktorý bol vo výlučnom vlastníctve samosprávy. Minimálna kúpna cena 167-tisíc eur bola stanovená na základe znaleckého posudku.

Mestské zastupiteľstvo sa na mimoriadnom zasadnutí zaoberalo aj vyčlenením potrebných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta pre financovanie obstarania nájomných bytov.

Ako posledné poslanci schválili zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú v prospech mesta na umiestnenie a uloženie inžinierskej siete – kanalizácie pod budovou zrekonštruovaného zimného štadióna v Kežmarku.

Mgr. Barbora Sosková

oddelenie komunikácie a propagácie