Aktuality

Likvidácia envirozáťaže v kasárňach sa začne v najbližších mesiacoch

Verejné obstarávanie na dodávateľa bolo ukončené a zmluva nadobudla účinnosť 19. decembra minulého roka.

Zodpovednosť za environmentálnu záťaž v kežmarských kasárňach prevzalo ministerstvo životného prostredia rozhodnutím vlády Slovenskej republiky v roku 2017. „Od tohto momentu ministerstvo intenzívne pracuje na krokoch, ktorých cieľom je bez zbytočných prieťahov začať čím skôr so sanáciou tejto starej environmentálnej záťaže. Ministerstvo životného prostredia vypracovalo plán prác na jej odstránenie, pričom v októbri 2018 bol schválený okresným úradom v sídle kraja v Prešove. V súčasnosti prebiehajú jednotlivé kroky vedúce k sanácii lokality,“ uviedol hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác bolo ukončené a bola podpísaná zmluva o dielo. Cena za dielo je 1 621 982,56 eur vrátane DPH s s účinnosťou zmluvy od 19. decembra 2019, pričom všetky náklady budú financované v rámci aktuálneho operačného programu Kvalita životného prostredia.

„V súčasnosti ešte prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa odborného geologického dohľadu pri sanácii environmentálnej záťaže a predpokladá sa so začatím prípravných prác v najbližších mesiacoch,“ dodal Ferenčák.

Ako spresnil, projekt sanácie pozostáva z niekoľkých fáz. Začne sa podrobným geologickým prieskumom, ktorý overí a určí rozsah znečistenia. Nasledovať budú prípravné práce, teda zriadenie staveniska, dočasných spevnených plôch na dočasné zhromaždenie odpadu či zeminy.

Sanačné práce budú pozostávať predovšetkým z odstránenia hlavného zdroja znečistenia, ktorým je rozvodné potrubie, nasledovať bude asanácia plynovej kotolne, preprava a zneškodnenie kontaminovaného stavebného odpadu, vyťaženie kontaminovaných zemín, preprava kontaminovanej zeminy na biodegradačnú plochu a podobne.

Po ukončení sanačných prác bude vypracovaná záverečná správa zo sanácie a posanačná analýza rizika, ktorá je dôležitá na monitorovanie lokality po ukončení sanácie.

Prvé znečistenie rieky Poprad ľahkým vykurovacím olejom bolo zaznamenané už v roku 2014. Mazutom sa voľakedy vykurovali bývalé kežmarské kasárne. Dve tritisíclitrové cisterny vrátane potrubia ostali v zemi.

Lorant Paugsch