Aktuality

Mesto Kežmarok sa postavilo za svojich občanov, podalo kasačnú sťažnosť

03

Na základe rozsudku Krajského súdu v Prešove by mal byť zrušený zápis zmeny hranice katastrálneho územia Ľubice a Kežmarku tak, aby časť sídliska Juh bola opäť súčasťou obce Ľubica. Mesto Kežmarok nesúhlasí s rozhodnutím súdu a dnes podalo voči tomuto rozhodnutiu kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd.

Dňa 23.septembra 2021 bol právnemu zástupcovi mesta Kežmarok doručený Rozsudok Krajského súdu v Prešove, ktorým tento súd dňa 3. júna 2021 rozhodol v územnom spore Ľubice a Kežmarku. Rozsudkom bol zrušený zápis zmeny hranice katastrálneho územia Ľubica a katastrálneho územia Kežmarok v katastri nehnuteľností, ktorý vykonal Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor, dňa 25. mája 2018.

„Vzhľadom na okolnosti týkajúce pri rozhodovaní nie sme prekvapení výsledkom. Napriek tomu, že mesto Kežmarok požadovalo krajský súd o verejné pojednávanie, ten rozhodol bez našej prítomnosti. A to i napriek tomu, že mesto bolo súdom určené za spoločného zástupcu 1463 obyvateľov sporného územia. Krajský súd sa s našimi argumentami v odôvodnení nevysporiadal a ani jednou vetou sa nevyjadril k vôli ľudí ostať Kežmarčanmi,” uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák.

Sporným územím medzi Kežmarkom a Ľubicou je územie s rozlohou približne 12 ha, na ktorej v súčasnosti leží časť sídliska Juh, kde žije vyše 4000 obyvateľov. Sídlisko vzniklo v období, keď Ľubica bola súčasťou mesta Kežmarok. Katastrálna hranica v niektorých prípadoch prechádza priamo cez jednotlivé byty.

Samotní obyvatelia tohto územia sa niekoľkokrát vyjadrili, či už prostredníctvom referenda v roku 1991 alebo petícií, že chcú zostať bývať v Kežmarku. V apríli 2019 podpísalo v poradí tretiu petíciu za zachovanie časti sídliska Juh viac ako 70 percent obyvateľov sporného územia.

Pozemky boli do zápisu zmeny územného plánu katastrálneho územia priradené Kežmarku, ale sú stále vo vlastníctve obci Ľubica. Podľa Jána Ferenčáka aj preto mesto Kežmarok na nich nikdy nemohlo vykonať žiadne výrazné úpravy a zmeny. “Podielové dane za obyvateľov sporného územia brala niekoľko rokov obec Ľubica, rovnako ako dane z nehnuteľností na tomto území. Napriek tomu sa mesto o týchto obyvateľov, ktorých berieme za svojich, staralo a vždy sa starať bude.”

 Mesto Kežmarok plánuje urobiť všetky potrebné kroky k tomu, aby rozhodnutie Krajského súdu bolo prehodnotené na Najvyššom súde. “Verím, že Najvyšší správny súd zváži všetky zákonné dokumenty a argumenty zainteresovaných strán, vrátane Mesta Kežmarok a jeho obyvateľov. Budeme bojovať za nápravu. Vždy som si vážil a hájil názory našich občanov a budem ich hájiť aj naďalej,“ uzavrel primátor.

 

Mgr. Barbora Sosková

tlačová hovorkyňa mesta