Aktuality

Mestská polícia kontrolovala vyhradené miesta pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

V dňoch 20. a 21. októbra 2020 boli príslušníkmi mestskej polície na teritóriu mesta vykonávané preventívno bezpečnostné kontroly, ktoré boli zamerané na rešpektovanie vyhradených miest pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Celkom bolo denne skontrolovaných 108 takýchto miest. Potešilo nás, že iba v jednom prípade bolo zistené porušenie parkovania na vyhradenom mieste iným vozidlom, za ktoré bol vodič riešený v zmysle platných právnych predpisov. Vykonávanými kontrolami boli zistené aj nedostatky v označení týchto miest, resp. poškodené dopravné značky, ktoré sú riešené s kompetentnými osobami, aby došlo k čo najrýchlejšej náprave.

Mestská polícia žiada vodičov, aby rešpektovali vyhradené miesta pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP.  Akcia bola vykonaná aj na základe podaných oznámení, v ktorých sa občania sťažujú na parkovanie vozidiel na vyhradených miestach, ktorých vodiči nemajú parkovací preukaz. Čo umožňuje parkovací preukaz a aké sú pravidlá jeho používania? Výnimky plynúce z držiteľstva parkovacieho preukazu sú ustanovené zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, kde je uvedené, že:

Vodič vozidla s parkovacím preukazom:

– môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP,

– nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia,

– môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky; týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta.

Parkovací preukaz fyzickej osoby so zdravotným postihnutím sa umiestňuje v prednej časti   vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly.

 

Pravidlá však platia aj pre používateľa parkovacieho preukazu, ktoré určujú, že:

– môže ho používať iba osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo iný oprávnený orgán v zahraničí,

– používa sa na vozidle, ktoré prepravuje osobu s ŤZP odkázanú na individuálnu prepravu alebo s praktickou alebo úplnou slepotou oboch očí,

– môže sa používať na vozidle len pri preprave osoby, ktorá je jeho držiteľom, inak je vodič povinný ho odstrániť z vozidla.

Veríme, že aj takýmito kontrolami dôjde k zvýšeniu povedomia vodičov a pri parkovaní svojich vozidiel si budú dôslednejšie všímať, či sa nejedná o parkovacie miesto vyhradené pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. Cieľom tejto ako aj budúcich kontrol bola aj výchova vodičov k rešpektovaniu zákazu státia na takýchto miestach a to nielen z dôvodu, že to zákon prikazuje, ale hlavne z dôvodu ohľaduplnosti k vodičom, pre ktorých je takéto miesto nevyhnutné pre ich „ normálne fungovanie “.

Štefan Šipula

náčelník mestskej polície