Aktuality

Mestská polícia sa počas pandémie zamerala na dodržiavanie vládnych opatrení

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou vo svete so šírením koronavírusu sa aj príslušníci Mestskej polície Kežmarok aktívne podieľajú na plnení opatrení, ktorých cieľom je čo najviac zamedziť šíreniu koronavírusu na území mesta.

V Kežmarku bola zintenzívnená hliadková činnosť a mestskí policajti sa prioritne venovali dohľadu nad dodržiavaním vydaných ochranných opatrení hlavného hygienika Slovenskej republiky. Počas výkonu služby upozorňovali občanov na príslušné a platné preventívne opatrenia, medzi ktoré patrí hlavne dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti a používanie ochranných rúšok na verejnosti. „Bohužiaľ musím uviesť, že nie každý je v tomto smere zodpovedný a príslušníci mestskej polície od platnosti vydaných opatrení doposiaľ zistili 48 porušení, ktoré boli riešené v zmysle platných právnych predpisov,“ priblížil nám aktuálnu situáciu Štefan Šipula, ktorý je od 16. apríla poverený riadením mestskej polície v našom meste.

Mestskí policajti mali taktiež v našom meste za úlohu zamerať sa na najviac ohrozenú skupinu, čiže seniorov. „V priebehu týždňa sa podarilo rozdať viac ako sedemsto ochranných rúšok a rukavíc pre seniorov nad 75 rokov,“ povedala Oľga Vilčeková z dispečingu mestskej polície. Kontrola sa zamerala i na detské ihriská a verejné priestranstvá, kde sa združujú občania. Počas uvoľňovania vládnych opatrení boli kontrolované aj prevádzky s predajnou plochou väčšou ako 300 metrov. „Na základe vykonávania našej kontroly pristúpili prevádzkovatelia prevádzok a zariadení na to, že si vyvesili na vstupné dvere oznámenia, aby boli dodržiavané dvojmetrové rozstupy a zdržiavanie sa len jedného zákazníka na ploche 25 metrov štvorcových,“ informoval Šipula. Prvé dni po uvoľnení opatrení boli problémové hlavne záložne, kde sa zrazu začalo združovať viac ľudí ako obvykle, napriek tomu však mestská polícia operatívne prijala vlastné opatrenia a situáciu zvládla.

Zvýšená hliadková činnosť sa vykonávala aj v blízkosti nákupných stredísk, kde sa najčastejšie zisťujú porušenia v oblasti dodržiavania povinných opatrení. „V prípade porušení akýchkoľvek opatrení je dôležité oznámiť túto skutočnosť na telefónnom čísle 159, aby mohli byť aj z našej strany obratom prijaté príslušné opatrenia v záujme občanov,“ zdôraznil Šipula.

V súvislosti s novelou zákona 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 42/1994 o civilnej ochrane pribudli mestskej polícií nové právomoci. Mestská polícia môže prejednávať niektoré priestupky týkajúce sa porušenia opatrení a nariadení počas súčasnej pandémie a ukladať za ich nedodržiavanie pokuty v blokovom konaní na mieste až do výšky tisíc eur. „Chcem opätovne vyzvať všetkých občanov, aby dôsledne dodržiavali všetky vydané opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, aby sa na verejnosti pohybovali iba v nevyhnutných prípadoch a len s ochranným rúškom či šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou prekrytia úst a nosa, aby sa dôsledne dodržiaval zákaz prevádzkovania určených maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby a znova všetkých chcem upozorniť, že za nerešpektovanie vydaných opatrení hrozí sankcia, ktorú môže uložiť správny orgán až do výšky 1 659 eur a právnickým osobám až do výšky 20-tisíc eur, kde pri ukladaní sankcií budú správne orgány nekompromisné,“ pripomenul občanom nielen nášho mesta Šipula.

Počas tohto krízového obdobia sa prejavila aj spolupatričnosť občanov, ktorí donášali na mestskú políciu ušité rúška, vzhľadom na to, že mestskí policajti už mali zabezpečené rúška, ich darovali Zariadeniu pre seniorov v Kežmarku. V závere rozhovoru Šipula dodal: „Verím, že všetci budeme v tejto neľahkej dobe zodpovední a každý svojou zodpovednosťou prispeje k zvládnutiu prijatých opatrení a k čo najrýchlejšiemu návratu do obvyklého spôsobu života, na čo sa už istotne tešíme.“

Ondrej Miškovič