Aktuality

Polícia kontrolovala podávanie alkoholu mladistvým

V Kežmarku sa uskutočnila preventívno-bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami.

Vo večerných hodinách 10. júla vykonali príslušníci Mestskej polície Kežmarok a príslušníci Obvodného oddelenia PZ Kežmarok akciu v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

Policajti počas akcie kontrolovali, či nedochádza k porušovaniu zákazu podávania, predávania, alebo umožnenia požívania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Kontrola sa uskutočnila v 12 prevádzkach v meste Kežmarok, kde bolo vykonaných celkom 11 orientačných dychových skúšok na zistenie požívania alkoholických nápojov. Z vykonaných dychových skúšok dve dychové skúšky boli u mladistvých 16- a 17-ročných dievčat pozitívne, pričom u jednej z dievčat bola zistená hladina požitia alkoholických nápojov až 1,04 mg/l, čo je 2,17 promile, a to predstavuje už ťažkú opitosť. Obidve dievčatá si po vykonaní potrebných úkonov prevzali zákonní zástupcovia na útvare mestskej polície. Súbežne bola vykonaná aj kontrola mládeže na verejných priestranstvách v blízkosti reštauračných a pohostinských zariadení s predpokladom konzumácie alkoholických nápojov týmito osobami.

Z dlhodobého hľadiska Mestská polícia Kežmarok eviduje v problematike konzumácie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov v prevádzkach reštauračného a pohostinského charakteru výrazné zlepšenie, avšak aj vzhľadom na zistené okolnosti mestská polícia v súčinnosti s príslušníkmi Obvodného oddelenia PZ Kežmarok bude aj naďalej pokračovať v takýchto preventívno-bezpečnostných akciách.

Štefan Šipula

náčelník mestskej polície