Aktuality

Pult centrálnej ochrany zabezpečí nepretržitú a spoľahlivú ochranu vášho majetku

Mestská polícia Kežmarok v súlade s ustanoveniami § 3, písm. b/ Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o Obecnej polícií v znení neskorších právnych predpisov spolupôsobí pri ochrane majetku občanov, ako aj iného majetku v meste i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany).

Je to vlastne elektronická ochrana objektov, ktorú tvorí súbor zariadení a opatrení, ktoré pri správnej súčinnosti umožňujú vzdialené sledovanie stavu monitorovaných objektov. Hlavným princípom je správne rozmiestnenie rôznych snímačov, ktoré sú vyvedené do centrálnej ústredne systému elektronickej zabezpečovacej signalizácie. Táto prenáša každý signál o narušení objektu na pult centrálnej ochrany, ktorý sa nachádza na Mestskej polícii Kežmarok a je zabezpečovaný nepretržitou 24 hodinovou službou. V prípade preniknutia signálu z isteného objektu operačné stredisko mestskej polície okamžite vyšle na miesto hliadku mestskej polície, ktorá vykoná fyzickú kontrolu objektu. Pult centrálnej ochrany minimalizuje škody zavinené vlámaním, požiarmi resp. inými haváriami, avšak iba vtedy, ak sa o týchto udalostiach čo najskôr dozvieme a rýchlo zachytíme preniknuté signály. Aj z toho dôvodu  je elektronická zabezpečovacia signalizácia vo firmách, rodinných domoch, bytoch, skladoch a iných objektoch správnym riešením pri ochrane majetku.

V prípade záujmu o pripojenie na pult centrálnej ochrany Mestskej polície Kežmarok žiadateľ spracuje žiadosť,  ktorú si môže vyzdvihnúť na mestskej polícii a túto nám doručí. Následne sa dohodnú podmienky pripojenia a podmienky zmluvy o pripojení na pult centrálnej ochrany. Potom sa spracuje zmluva o pripojení na pult centrálnej ochrany. Montážna firma s oprávnením na inštaláciu technickej ochrany zabezpečí pripojenie žiadateľa na pult centrálnej ochrany a od tej doby už mestská polícia objekt chráni v súlade s uzavretými zmluvnými podmienkami.

Hlavnou výhodou pripojenia objektov na pult centrálnej ochrany spočíva v relatívne nízkych finančných nákladoch spojených s pripojením objektu na pult centrálnej ochrany mestskej polície. Objekt je chránený hliadkou mestskej polície, ktorá sa zdržiava výlučne v katastri mesta Kežmarok a je na mieste do niekoľkých minút od prieniku signálu a vykoná potrebné opatrenia. Systém núdzového tlačidla umožňuje občanom, pracovníkom firiem, organizáciám, inštitúciám v prípade núdze ako je napr. krádež, napadnutie, ale môže to byť aj v prípade  zdravotných  problémov, využiť služby mestskej polície,  ktorá poskytne potrebnú pomoc.

Okrem samotného pultu centrálnej ochrany mestská polícia pri ochrane majetku využíva aj mestský kamerový systém. Vďaka nemu dokážeme reagovať aj na prípadné poškodzovanie majetku, znečisťovanie verejných priestranstiev a inú protiprávnu činnosť. Zámerom mestskej polície je zvýšiť počet chránených objektov nachádzajúcich sa na teritóriu mesta Kežmarok a tým znížiť celkovú majetkovú a násilnú kriminalitu v meste.

     Štefan Šipula,

náčelník mestskej polície