Aktuality

Reduta odkrýva svoje tajomstvá

02

Práce na kežmarskej dominante boli počas leta v plnom prúde. V navrátenej plnej kráse a sláve sa nám Reduta predstaví až budúcu letnú sezónu.

Lehota výstavby 14 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska bola potvrdená zmluvou o dielo. „Stavenisko sme odovzdali protokolárne 25. marca, teda plánované ukončenia komplexnej rekonštrukcie je 25. máj 2022. Našou snahou je tento termín skrátiť, ideálne by bolo keby sa podarilo práce ukončiť ešte v roku 2021,“ povedal Štefan Zima, vedúci útvaru výstavby, dopravy a životného prostredia.

Na stavbe prebiehajú kontrolné dni pravidelne každých štrnásť dní, ale aj ak si to vyžadujú okolnosti. „V rámci týchto pracovných stretnutí sa riešia bežné technické a technologické záležitosti, ako napríklad výmena vadných a poškodených prvkov krovu pri ich nedostupnosti, či dotepľovanie častí naväzujúcich na vnútorné priestory, ktorých potreba vyplynula až po odstránení starej krytiny. Zistili sme také poškodenia vežičky, že si to vyžadovalo jej úplnú rekonštrukciu, čo považujeme za zvládnuteľné,“ doplnil Zima.

Čo pri odkrytí strešnej krytiny a dokonalom presvietení denným svetlom stavebníkov na rekonštrukcii zarazilo, bola skutočnosť, že po predchádzajúcej komplexnej oprave z konca 60. a začiatku 70. rokov minulého storočia, im na povalovom priestore zanechali v rozličných zákutiach celkom takmer 40 ton odpadu pôvodnej krytiny, rôznej sute a tehál. Tento už stavebný odpad museli ručným manuálnym spôsobom vyniesť a následne zlikvidovať na skládke.

Principiálne sa nepredpokladá žiadna zásadná zmena. „Drobné zmeny sa týkajú skôr náhrady predovšetkým niektorých klampiarskych prvkov, ktoré boli pôvodne navrhnuté z medi na nový materiál z eloxovaného hliníka vo farbe krytiny, označovanej ako červená engoba, a to predovšetkým na miestach, kde by pôsobenie medenky mohlo znehodnocovať fasádu,“ dopĺňa Zima.

V predchádzajúcom období sa na Redute vykonal predbežný prieskum povrchových úprav fasády a v 30. týždni komplexný prieskum povrchových úprav fasády. Záverečnú správu dostaneme ako investor stavby na základe prísľubu reštaurátora vykonávajúceho tieto prieskumy do konca 31. týždňa. Z prvých informácií ale vyplýva, že pôvodná farebnosť je iná ako je tomu v súčasnosti. „Momentálne sa snažíme v spolupráci s firmou Baumit a Krajským pamiatkovým úradom, autorom projektu, nájsť najprijateľnejší odtieň najviac sa približujúci pôvodnej farebnosti. Okrem toho upriamujeme pozornosť na zmiznutie odvetrávacieho prvku z kina z uličného pohľadu strechy pri vežičke a jeho presmerovanie v povalovom priestore do dvorového pohľadu. Tým zmizol rušivý prvok a dosiahol sa čistý strešný pohľad na viditeľnú časť krytiny z Hlavného námestia,“ povedal Zima.

Podľa zmluvy o dielo je celkový náklad stavby 359 978,53 eur vrátane DPH. Vzhľadom na niektoré vzniknuté a nepredvídané práce, s ktorými sa aj pri najlepšej snahe nepočítalo aj v oblasti rozsahu reštaurovania, tento náklad a finančné prostriedky nebudú postačovať a predpokladá sa, že celkové náklady budú na hranici približne 400-tisíc eur.

Ondrej Miškovič