Aktuality

Robíme, čo učíme

Základná škola Dr. Daniela Fischera je už piaty rok zapojená do najväčšieho výchovno-vzdelávacieho ekoprogramu na svete – Zelená škola.

Škola má za sebou úspešne ukončené certifikačné obdobie pre prvú prioritnú tému Voda, ktorej sme sa podrobne venovali v rokoch 2015 až 2017. Za plnenie aktivít v danej téme sme získali medzinárodný certifikát a vlajku siete Eco-Schools.

12. októbra našu školu navštívila hodnotiaca návšteva Zelenej školy, aby zhodnotila realizáciu ďalšej prioritnej témy – Odpad v  druhom certifikačnom období, v rokoch 2017 až 2020. Obsahom záverečného hodnotenia bolo zistenie plnenia metodiky siedmich krokov a úrovne participácie na škole.

Metodika siedmych krokov

1. krok: Kolégium Zelenej školy – získajte priateľov

Hnacím motorom všetkých aktivít bolo 18 členov z radov pedagogických, nepedagogických zamestnancov a 70 žiakov zo 4. – 9. ročníka.

2. krok: Environmentálny audit školy – zistite, ako je na tom vaša škola

Zistili  sme slabé a silné stránky našej školy v danej téme, pričom slabé sme sa snažili eliminovať a silné stránky rozvíjať.

3. krok: Environmentálny akčný plán (EAP) – zoraďte si vaše nápady

Stanovili sme si dva ciele, ktoré sme napĺňali prostredníctvom vhodných aktivít.

1. Vysvetliť žiakom význam minimalizácie a separácie odpadu.

2. Informovať verejnosť o aktivitách školy ohľadom minimalizácie odpadu a jej význame pre naše životné prostredie.

4. krok: Monitoring a hodnotenie – zhodnoťte, ako vám to v škole ide

Priebežne sme monitorovali, ako nám ide plnenie aktivít plánu EAP. Uskutočnili sme 11 hlavných aktivít a 7 sprievodných podujatí. Zrealizovali sme ekohliadky, rozhlasové okienko na tému minimalizácia odpadu a jej význam, týždeň bez obalov, vianočnú burzu Dajme veciam druhú šancu, workshopy (starší učia mladších), tvorivé dielne v ŠKD, anketu s obyvateľmi mesta Kežmarok na tému separovanie v našom meste, informačnú kampaň, výrobu tašiek z odpadového materiálu a súťaž Maskot k téme odpad. Zapojili sme sa do zberu použitých bateriek, zubných kefiek, hliníkových viečok, do ekologického nakupovania potravín a výmeny oblečenia (swap), zúčastnili sme sa na podujatí Čisté hory.

5. krok: Proenvironmentálna výučba – zaujmite ostatných

Témy týkajúce sa odpadu (ochrany životného prostredia) sme prenášali zážitkovou formou do vyučovania aj prostredníctvom rovesníckeho vyučovania, besedami, projektmi i online aktivitami počas dištančného vyučovania.

6. krok: Informovanie a zapojenie komunity – zaktivizujte okolie

O činnosti školy ohľadom minimalizácie odpadu a jej význame pre naše životné prostredie sme informovali verejnosť prostredníctvom násteniek na chodbách školy, webstránky školy, školského časopisu Fišeráčik a regionálnych médií.

7. krok: Ekokódex – zakreslite vaše hodnoty

Spoločne sme znázornili hodnoty a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre každého, kto navštevuje našu školu. V súčasnosti máme dva ekokódexy, jeden  k téme Voda a druhý k téme Odpad.

Za úspešné splnenie danej metodiky a rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami na škole sme získali nasledovný výsledok hodnotenia Zelenej školy:

Rada Zelenej školy udeľuje certifikát a vlajku zelenej školy.

Ocenenie ako výsledok

Toto hodnotenie je výsledkom práce celej školy, teda jej vedenia školy, učiteľov, žiakov, ich rodičov a nepedagogických zamestnancov. Každý priložil ruku k spoločnému dielu, ako vedel, ako mohol, a preto ako škola môžeme byť na seba pyšní.

Veľké uznanie patrí žiakom užšieho kolégia, ktorí zastrešovali jednotlivé aktivity. Vďaka za ich prácu, ktorá bola nad rámec bežných žiackych povinností, čo ocenila aj hodnotiaca návšteva. Veríme, že čo sa žiaci školy doteraz naučili o význame triedenia a minimalizovania odpadu, budú uplatňovať aj vo svojich rodinách.

Veľká vďaka patrí riaditeľke školy PaedDr. Ivete Slovíkovej za podporu a možnosť zapojiť sa do tohto medzinárodného výchovno-vzdelávacieho programu.

Už teraz sa tešíme, že budeme pokračovať v plnení aktivít v novej prioritnej téme v ďalšom certifikačnom období.

Zuzana Ferenčáková