Aktuality

Rodný list – prvý dokument v našom živote

04

Zásadná chvíľa v živote každého človeka zo sebou prináša nemálo povinností. Jednou z nich je vybavenie rodného listu na príslušnom matričnom úrade.

Matričný obvod v Kežmarku má okrem svojho mesta na starosti i okolité obce Ľubica, Malý Slavkov, Stráne pod Tatrami, Mlynčeky, Rakúsy a vojenský obvod Ruskinovce. Novorodené dieťa ohlasuje kežmarská nemocnica Hlásením o narodení do troch pracovných dní príslušnému matričnému úradu v listinnej podobe. Matka dieťaťa už v pôrodnici alebo inom zdravotníckom zariadení podpisuje Hlásenie o narodení dieťaťa, kde sa uvádza meno novorodenca.

Po evidencii v systéme sa dieťaťu priradí rodné číslo. V tomto momente čaká matričný úrad na príchod otca, ktorý príde za oboch rodičov vybaviť rodný list. Ak sú rodičia manželmi, podmienkou sú oba občianske preukazy a sobášny list. Otec podpisuje Hlásenie o narodení a dohodu rodičov o mene, zaslaných matričnému úradu vopred. Určenie priezviska novorodenca je dané podľa dohody oboch rodičov na sobášnom liste. V prípade, že sa rodičia nezhodnú, určí meno a priezvisko dieťaťa na podnet úradu súd. Slobodná matka sama prevezme rodný list a predloží platný preukaz totožnosti. Podobne postupuje aj rozvedená matka, ktorá je povinná dokladovať právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Do 300 dní od rozsudku je ako otec dieťaťa uvedený manžel matky.

Dôležitou súčasťou administratívneho procesu je i určenie otcovstva. To sa dá realizovať už pred  narodením dieťaťa, za prítomnosti oboch rodičov na ktoromkoľvek matričnom úrade. Obidvaja určia dieťaťu  priezvisko a hlásenie sa berie do pôrodnice. V rodnom liste je už zapísaný aj otec, hoci nie sú manželia. Ak sa otcovstvo neurčí pred narodením, je za prítomnosti oboch plnoletých rodičov na matričnom úrade do Zápisnice spísané súhlasné vyjadrenie.

Stávajú sa však i prípady, kedy si rodič nepríde vybaviť rodný list v lehote do 40 dní. Následne úrad vyzýva rodiča podľa platnej vyhlášky Ministerstva vnútra. Ak napriek výzvam nepríde, vzniknutú skutočnosť hlási matričný úrad na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Originál rodného listu sa prevezme osobne bez poplatku, v prípade duplikátu ho môže vydať ktorýkoľvek matričný úrad. Stáva sa základnou informáciou pre rad inštitúcii, ktoré s nimi pracujú. Ide predovšetkým o zdravotné poisťovne, Úrad sociálnych vecí a rodiny, políciu a iné.

Patrícia Rozgonyiová