Aktuality

Rok v znamení výročia Mestskej polície Kežmarok

ilustračný obrázok

Mestská polícia v Kežmarku začala písať svoju históriu 1. apríla 1991. Heslo „Pomáhať a chrániť“ sa stalo náplňou práce mestských policajtov, ktorú sme si 25. júna v meste pripomenuli kultúrnym programom spojeným s bilancovaním ich doterajšej činnosti.

V Kine Iskra vedenie mesta spoločne s príslušníkmi mestskej polície prišlo vzdať hold doterajšej práci strážcov poriadku a bezpečnosti v meste. „Ako jeho obyvatelia si možno ani neuvedomujeme, že žijeme v bezpečnom  meste. Ak v meste vládne pohoda a príjemná atmosféra, zdá sa nám, že je to všetko prirodzené, bežné a samozrejmé.  Zvyčajne nám až krízové situácie pripomenú, že to tak nemusí byť vždy. V takom prípade za návrat do „normálu“ vďačíme práve bezpečnostným štátnym i obecným zložkám,“ spomenul v úvode svojho príhovoru primátor mesta Ján Ferenčák. V čele mestskej polície sa vystriedalo už osem náčelníkom a deviatym sa v roku 2020 stal plk. Štefan Šipula.

Dejiny a súčasnosť mestskej polície

Pôvodom grécke slovo polícia (politia) znamená verejný poriadok a základom pojmu polícia je aj grécke slovo polys, čo v preklade znamená mesto. Prvá zmienka o vzniku obecných a mestských polícií pochádza z čias Rakúsko-Uhorska, kde pôsobila ako ozbrojená zložka na udržanie bezpečnosti a ochrany spoločenského poriadku, pričom miestna šľachta ju využívala aj na ochranu svojho majetku. „Tieto zložky okrem administratívnej právomoci mali aj súdnu moc a z toho vyplývajúcu policajnú právomoc. V tom čase bol mestský policajt podľa zákona považovaný za osobu, ktorá je vždy v službe, a preto ho musel každý občan bez ohľadu na spoločenské postavenie vždy poslúchnuť,“ povedal vo svojom príhovore Štefan Šipula.

Začiatky Mestskej polície Kežmarok sa začali písať od 1. apríla 1991, kedy začali prípravné práce na vznik mestskej polície pod vedením Jaroslava Božoňa a ďalších troch príslušníkov mestskej polície. Po náročných troch mesiacoch prípravných prác Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok uznesením č. 3/1991 na svojom zasadaní dňa 25. júna 1991 zriadilo Mestskú políciu Kežmarok ako poriadkový útvar mesta. Základy fungovania, úlohy, oprávnenia a kompetencie ako aj technické prostriedky stanovil zákon SNR č. 564/1991 Zbierky zákonov o obecnej polícii. Za prvého náčelníka bol vymenovaný Jaroslav Božoň, pričom v tom čase na mestskej polícií pôsobili štyria príslušníci a až následne sa stav príslušníkov mestskej polície postupne napĺňal. Spočiatku svoju činnosť vykonávali v jednozmennej prevádzke počas dennej služby, neskôr sa prešlo na dvojzmennú prevádzku. V roku 1995 sa zrealizovala nepretržitá 24 hodinová prevádzka. Tieto zmeny vyústili do sprevádzkovania stálej služby, kde mohla verejnosť službukonajúcim policajtom oznamovať svoje podnety telefonicky na čísle 159.

Sídlo mestskej polície je v nedávno zrekonštruovaných priestoroch v centre mesta. Rástla postupnou modernizáciou systémov používaných pri výkone služby. Mesto dnes využíva SOS systém, ktorý chráni občanov mesta všetkých vekových kategórií. V súčasnosti má Mestská polícia vytvorených 18 pracovných miest príslušníkov mestskej polície a jedno miesto administratívno-technického pracovníka.

Práca príslušníkov polície v meste

Mestská polícia Kežmarok má za sebou od svojho vzniku dlhú cestu, plnú rôznych zmien a inovácií, ktoré ju budovali do dnešnej súčasnej podoby. Moderný mobilný defibrilátor vďaka odvahe a duchaprítomnosti našich policajtov zachránil ľudský život. Technické vybavenie je určite významnou zložkou každej polície. Nemenej dôležitú úlohu pri výkone služby však zohrávajú ľudské parametre príslušníkov policajného zboru. „Verím, že naši mestskí policajti majú stále na zreteli, že ich práca je službou. Rovnako ako práca všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy. Na túto východiskovú premisu by sme nikdy nemali zabudnúť. Naša práca je službou občanom,“ pripomenul v príhovore Ján Ferenčák.

„Veľké poďakovanie určite patrí najmä dvom príslušníkom, ktorí pracujú na mestskej polícií od jej vzniku, čiže od roku 1991 a ktorí sa zároveň podieľali na prípravných prácach pri jej vzniku. Cením si však každého príslušníka mestskej polície, ktorý k plneniu úloh pristupoval a pristupuje svedomite, v medziach zákona, s osobným nasadením a s ľudským prístupom nielen k občanom, ale aj ku kolegom,“ povedal náčelník mestskej polície vo svojom slávnostnom príhovore, kde zaznela aj jeho výzva: „V nasledujúcom období bude jednou z hlavných priorít činnosti mestskej polície zabezpečenie bezpečnosti občanov a dôkladné dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných nariadení. Širšiu pozornosť chceme venovať preventívnym projektom, kde plánujeme vykonávať  prednášky na základných a stredných školách, pracovať na rozširovaní kamerového systému v meste a realizovať rôzne projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti v meste. Je veľmi veľa oblastí, tém a určite aj rôznych problémov, ktoré nás v nasledujúcom období čakajú a tieto úlohy už sú v rukách nás, súčasníkov.

Plány do budúcna

Okrúhlych 30 rokov činnosti je dôvodom na zamyslenie, hodnotenie i vytýčenie ďalších cieľov.

„Želám Vám, aby Vás Vaša zmysluplná a nesmierne dôležitá práca aj osobne napĺňala a stala sa Vám radosťou, nie iba prostriedkom obživy. K tomu všetkému, pochopiteľne, pridávam prianie dobrého fyzického i duševného zdravia, ako aj pokojné rodinné či osobné zázemie,“ poprial v závere spoločného popoludnia primátor mesta.

Ondrej Miškovič