Aktuality

Rozhovor s novým náčelníkom mestskej polície v Kežmarku

Jednohlasne bolo 1. júna poslancami MsZ schválené menovanie nového náčelníka Mestskej polície v Kežmarku Štefana Šipulu, ktorý následne predniesol správu o jej činnosti za rok 2019. Vo funkcii náčelníka tak nahradil Jozefa Marhefku, ktorý mestskú políciu viedol od roku 2015 do roku 2019, Milana Kušniráka, ktorý bol neskôr poverený vedením polície.

 

Môžete sa v krátkosti predstaviť?

Predtým som 28 rokov pracoval v policajnom zbore, v ktorom som prešiel postupne z radového policajta na riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v Kežmarku, kde som pôsobil 10 rokov, následne som pracoval ako riaditeľ odboru poriadkovej polície OR PZ Poprad a svoje pôsobenie v policajnom zbore som ukončil ako riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Poprade. Po ukončení som pôsobil ako náčelník Mestskej polície v Poprade a po voľbách ako zástupca náčelníka. Od 16. apríla 2020 som bol poverený riadením Mestskej polície v Kežmarku a od 15. júna som bol ustanovený do funkcie náčelníka.

 

Kedy sa u vás zrodila myšlienka stať sa policajtom?

Z predchádzajúceho prehľadu vyplýva, že som svoj profesionálny život zasvätil práci v bezpečnostných zboroch a jednoznačne musím povedať, že aj keď je to veľmi náročná práca, nikdy som svoje rozhodnutie stať sa policajtom neoľutoval a vždy sa hrdo hlásim k tomu, kde som pôsobil. Zároveň chcem povedať, že každá práca, pokiaľ ju robíte riadne a zodpovedne, je náročná.

 

Poslanci MSZ vás schválili jednohlasne. Predtým sa však uskutočnilo výberové konanie. Priblížite nám jeho priebeh?

Pred samotným schválením som absolvoval dôkladné výberové konanie, v rámci ktorého som predložil koncepciu rozvoja mestskej polície. K samotnému výberovému konaniu by som chcel povedať, že bolo náročné a absolvoval som niekoľko pohovorov u pána primátora, na ktorých som mu predostrel môj pohľad na riadenie mestskej polície. Dúfam, že naplním jeho očakávania a mestská polícia výrazným spôsobom prispeje k bezpečnosti osôb a ochrany verejného poriadku na teritóriu mesta. Za svoju veľkú výhodu považujem moje 10-ročné pôsobenie v Kežmarku a môžem povedať, že dôkladne poznám bezpečnostnú situáciu v meste.

 

Aký bol pre vás doteraz najťažší prípad?

Za tých 28 rokov pôsobenia v policajnom zbore som zažil množstvo prípadov, ale tak ako každý policajt, aj ja musím povedať, že najťažšie prípady boli tie, pri ktorých človek videl usmrtené osoby. Práve na takéto prípady musí byť policajt dôkladne psychicky pripravený.

 

Mestským a obecným policajtom pribúdajú kompetencie, vnímate to ako posun?

Mestská polícia zabezpečuje verejný poriadok pravidelným hliadkovaním na teritóriu mesta. Riešime všetky písomné, telefonické a ústne oznámenia. Kontrolujeme dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta, dlhodobo odstavené vozidlá, tzv. vraky áut, skládky odpadov, kontroly alkoholu u mladistvých a maloletých, problémy s asociálmi a neprispôsobivými občanmi, priestupky chovateľov psov, parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch a zeleni, zabezpečujeme bezpečnosť detí na priechodoch a súčinnosť pri zabezpečovaní poriadku a čistoty. Samozrejme, plníme aj ďalšie úlohy, ako aj prevenciu na školách. Som rád, že sa postupne menia a zvyšujú kompetencie príslušníkov mestských polícií. Za najvýznamnejšiu a hlavne logickú považujem poslednú právnu úpravu, kde predchádzajúca právna úprava oddeľovala porušenia pravidiel vyplývajúcich z konkrétnych dopravných značiek a porušenia pravidiel vyplývajúcich zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, pričom ich vymedzovala rozdielne. Výpočet dopravných značiek, ktorých porušenie mohla mestská polícia prejednávať v blokovom konaní, nezahŕňal porušenia pravidiel, ktoré sú obsahovo príbuzné, avšak vyplývajú z iných značiek ako tých, ktoré boli výslovne uvedené v predchádzajúcej právnej úprave. Prijatím zákona došlo k zjednoteniu a vymedzeniu rozsahu pravidiel cestnej premávky, ktorých porušenie môže prejednávať mestská polícia v blokovom konaní tak, aby na oprávnenie prejednávať nemalo vplyv to, či tieto pravidlá vyplývajú zo všeobecnej úpravy alebo dopravných značiek.

 

Ako by ste zhodnotili súčasný stav Mestskej polície v Kežmarku?

Môžem povedať, že na mestskej polícii sú šikovní príslušníci, s ktorými sa veľmi dobre pracuje a väčšinu z nich som osobne poznal už pred mojím príchodom. Sú to skúsení príslušníci a rýchlo pochopili a prijali zmeny po mojom príchode. Zaslúžia si obdiv nielen od vedenia, ale najmä od občanov, pretože sa starajú, aby život Kežmarčanov bol lepší a hlavne bezpečnejší. Verím, že postupne príjmu zmeny a verím, že ak sa ich podarí preniesť do praxe, tak všetko bude v poriadku a vytvoríme dobrý tím ľudí na mestskej polícii, ktorí sa na úlohy budú pozerať optimisticky. Každý má iný spôsob riadenia a aj ja zavádzam určité zmeny. Som jeden z tých, ktorý majú záujem, aby o bezpečnosť občanov bolo čo najlepšie postarané. Tomu je smerovaný systém všetkých zmien a obnovy poriadku nielen v meste, ale aj na útvare mestskej polície.

 

Pripravíte novú koncepciu rozvoja mestskej polície? Ak áno, na čo bude zameraná?

Plánujem zaviesť nový poriadok v organizačnom systéme hliadkovania a riešenia priestupkov s cieľom prideliť časti mesta príslušníkom mestskej polície, za účelom zabezpečenia efektívneho plnenia úloh, zlepšenia osobnej a miestnej znalosti a určenia konkrétnej zodpovednosti jednotlivých príslušníkov mestskej polície za výkon ich činnosti. Chcem, aby bol hodnotiaci systém mestskej polície zameraný nie na represívnu činnosť, teda kto koľko pokút vyberie, ale jeho podstatná časť bude zameraná na iné činnosti, ktorými sa policajti počas výkonu služby majú zaoberať. Tie majú mať skôr preventívny charakter a budú prispievať k zlepšeniu prostredia v meste. Musím však zároveň uviesť, že niektorí občania majú odlišný postoj k svojim právam a povinnostiam a samotná prevencia polície nemusí na nápravu veľakrát stačiť a ani nestačí. Často stav nápravy verejného poriadku potrebuje represiu, a preto budeme miestami aj zásadovejší a ráznejší, a to aj ukladaním blokových pokút. Žiaľ, aj to je súčasť opatrení, ktoré tiež musíme plniť, keď nedochádza k náprave a nepostačuje dohováranie. Mám záujem pracovať na zlepšovaní komunikácie a vystupovania policajtov v teréne pri komunikácii s občanmi. Plánujem aj ďalšie zmeny, ako napríklad nový organizačný poriadok mestskej polície či vypracovanie mapy bezpečnosti, ktorá bude obrazom riešenia priestupkov na danom území v meste. Chcem aj neustále zdokonaľovať kamerový systém.

 

Čo považujete za najpálčivejší problém v meste ?

Vo všetkých oblastiach a lokalitách sa vyskytujú nejaké problémy. Nepoznám pokojnú a čistú zónu, kde nie sú. Riešenie však nie je len vecou mestskej polície. Medzi hlavné problémy, s ktorými sa často stretávame počas výkonu služby, určite patrí, podobne ako v iných mestách na Slovensku, problém s parkovaním, hlavne na sídliskách. Tie v minulosti neboli budované pre toľko automobilov. Značným zvýšením ich počtu nastal aj v našom meste nedostatok parkovacích miest a situácia si vyžaduje zavádzanie rôznych regulačných opatrení. Ďalšou oblasťou, ktorú často riešime, je požívanie alkoholických nápojov na verejnosti a s tým spojený vandalizmus a prípady výtržníctva, po ktorých často ostáva neporiadok, poškodené lavičky, smetné koše či poškodené iné zariadenia, čo potom kazí dojem z nášho krásneho mesta.

 

Čo považujete za svoju prioritu?

V slogane mesta Kežmarok je, že je moderný a dynamický a práve v týchto intenciách chcem aj ja budovať mestskú políciu. Za svoju prioritu považujem bezpečnosť občanov a ochranu ich majetku. Budem sa snažiť presadzovať to, aby mestská polícia mala dôveru, podporu a uznanie občanov a tiež prirodzený a profesionálny rešpekt. Svoje pôsobenie chcem zamerať aj na úzku spoluprácu s občanmi, aby pochopili náš zámer a podieľali sa na udržiavaní verejného poriadku. Veľmi si vážime podnety obyvateľov zasielané prostredníctvom aplikácií City monitor a odkazprestarostu, ktoré sa budeme snažiť okamžite riešiť. Prácu policajtov považujem za poslanie. Aj preto medzi moje ďalšie patrí to, aby príslušníci mestskej polície pracovali v pokojnom pracovnom prostredí. No zároveň budem vyžadovať, aby si všetci odvádzali svoju prácu profesionálne a kvalitne, aby sa úroveň mestskej polície neustále zvyšovala a zdokonaľovala. Želám si, aby aj mestská polícia dôkladne napĺňala heslo „Pomáhať a chrániť“, aby sa občania a návštevníci nášho mesta cítili bezpečne.

Ondrej Miškovič