Aktuality

Škola umeleckého priemyslu ponúka deviatakom moderné študijné odbory

Sme mladá a dynamická škola, ktorá píše svoju históriu od roku 1997. Za roky existencie sa vyprofilovalo obsahové zameranie školy, nastáva renesancia umeleckých odborov, pribúdajú nové študijné odbory podľa požiadaviek trhu. Naším cieľom je kvalitná realizácia výchovnovzdelávacieho procesu, ale aj zabezpečenie hodnotného študentského života a rôznych foriem rozvoja našich žiakov.

Škola sa vo veľkej miere zapája do projektovej činnosti, vďaka čomu môžu žiaci pracovať s modernou technikou a absolvovať stáže a prax v zahraničí. Bohatý študentský život, tímová pracovná atmosféra, súťaže a výstavy doma aj v zahraničí, možnosti pracovného uplatnenia už počas štúdia, plavecký kurz v Chorvátsku, profesionálne ateliéry. To všetko a omnoho viac čaká uchádzačov o štúdium na našej škole.

Tešíme sa, že náš zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj pripravuje stavbu novej budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. Pre našich žiakov bude v najbližších rokoch postavená nová moderná budova, ktorá zefektívni podmienky vyučovacieho procesu, bude pýchou kraja a centrom vzdelávania v oblasti umenia.

Uchádzač je prijatý na základe zohľadnenia študijných výsledkov a overenia talentu. Talentová skúška pozostáva zo skúšky priestorového a farebného cítenia. Informácie pre uchádzač nájdete na internetovej stránke našej školy. Naši absolventi majú uplatnenie v umeleckoremeselných prevádzkach, reklamných agentúrach, umeleckých ateliéroch. Realizujú sa aj vo výchovnovzdelávacom procese alebo dosahujú vynikajúce výsledky v samostatnom sektore podnikania či vo voľnom umení.

Vďaka širokému vzdelanostnému profilu a nadobudnutým zručnostiam je uplatnenie našich študentov širokospektrálne a žiadané. Uchádzači a záujemcovia o štúdium na našej škole si môžu vybrať z nasledovných študijných odborov: grafický dizajn, propagačné výtvarníctvo, konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb, fotografický dizajn a grafický dizajn.

Marta Perignáthová