Aktuality

Smart technológie znížia náklady samosprávy na osvetlenie

Postupnou výmenou svietidiel v Kežmarku dosiahneme vytvorenie modernej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický a energetický stav bude plne zodpovedať normám a požiadavkám súčasnej doby.
Cieľom aktivít spojených s modernizáciou verejného osvetlenia je úspora financií samosprávy. V roku 2016 bol vykonaný energetický audit verejného osvetlenia v meste Kežmarok. Na základe výsledkov vykonaného auditu bola vypracovaná Štúdia využiteľnosti základnej infraštruktúry verejného osvetlenia pre SMART technológie. V roku 2015 došlo k časti výmeny svetelných zdrojov zo sodíkových výbojkových na LED.
Verejné osvetlenie s LED svietidlami sa dá ešte stále považovať za novinku, ktorá postupne preniká na Slovensko. Technológia LED je verejne známa a vyhľadávaná zo strany obyvateľov a aj samospráv, ktoré sa chcú v dobrom svetle prezentovať vybudovaním alebo rekonštrukciou moderného verejného osvetlenia.
„Doposiaľ bolo vymenených z celkového súčasného počtu 1459 svietidiel 484 kusov za LED a postupne sa plánuje ďalšia výmena. V roku 2015 nebolo možné získať externé zdroje na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia a výmenu svietidiel. V takom prípade sa rekonštrukcia a rozširovanie verejného osvetlenia realizuje v prevažnej miere vo väzbe na rekonštrukciu rozvodov nízkonapäťových vedení elektrickej sústavy Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou a.s. V minulosti značná časť výložníkov verejného osvetlenia bola a je umiestnená na stĺpoch vedenia,“ priblížila Eva Kelbelová.
V tomto roku sa pripravuje rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia na uliciach: Michalská, Biela voda, Nižná brána a Nad traťou práve vo väzbe na investíciu VSD a.s. Celkový projektový rozpočet stavby je 80 201 eur. Projekt zahŕňa realizáciu nového zemného vedenia verejného osvetlenia v dĺžke približne 350 metrov s výmenou stožiarov a svietidiel za LED svietidlá v počte 18 kusov.
„Predpoklad konečnej úspory po celkovej výmene svietidiel je až cca 50 percent. Modernizácia verejného osvetlenia bude mať pozitívny dopad aj na samotnú prevádzku verejného osvetlenia a zlepšenie osvetlenia verejných priestorov pre obyvateľov a užívateľov mesta,“ povedala Kelbelová.
Ondrej Miškovič