Aktuality

Spolupráca bola a bude dôležitá

Po dva a polmesačnej pauze, spôsobenej vírusom COVID-19, sa od 1. júna deti a žiaci vrátili do materských a základných škôl zriadených mestom Kežmarok. Počas tejto doby, ktorá nás donútila byť doma, žiaci a učitelia začali vyučovanie s využitím IT technológií a dištančného vzdelávania. Určite ste sa s tým stretli v správach, ktoré prednedávnom vysielala Kežmarská televízia.

Pred znovuotvorením škôl sa uskutočnili rozsiahle prípravy. Mesto Kežmarok v spolupráci s riaditeľmi základných a materských škôl povolilo ich prevádzku, vrátane činností súvisiacich so stravovaním, ale aj prevádzku školských klubov detí. Najprv bolo potrebné zistiť, aký je záujem zo strany rodičov a žiakov. Bolo to vyše 77 percent žiakov prvého až piateho ročníka. Do materských škôl z kapacitných dôvodov nastúpilo 157 detí.

Podmienkou otvorenia bolo dôsledné dodržiavanie organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania základných škôl a materských škôl do konca školského roku 2019/2020. Ide o dokument, ktorý rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Aj z tohto dôvodu 19. apríla zasadala komisia školstva a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku. Dôkladne prerokovala všetky náležitosti spojené s otváraním škôl. Na druhý deň sa konali operatívne porady. Riaditelia škôl nás informovali o prípravách a usmerneniach, ktoré vydajú. Tu musím oceniť ich profesionalitu a rýchlu adaptáciu na danú situáciu. V školách sa uskutočnili pracovné porady. Učitelia boli oboznámení s usmerneniami, so zabezpečením výchovno-vzdelávacích činností a v prvom rade s nutnými hygienickými opatreniami. Pozitívne hodnotím aj prístup učiteľov. Podľa mojich informácií väčšina z nich nastúpila do práce.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým učiteľom, prevádzkovým zamestnancom a riaditeľom škôl za príkladnú spoluprácu a výborné zvládanie situácií spôsobených pandémiou. Žiakom a deťom prajem príjemný pobyt v školách, po mesiaci veľa prázdninových zážitkov prežitých v dobrom zdraví.

Pevne verím, že v septembri sa všetci vrátime do škôl v „normálnom“ režime.

Ladislav Petras