Aktuality

Štefan Šipula: Rok v službe náčelníka Mestskej polície Kežmarok

V júni minulého roku do funkcie náčelníka mestskej polície nastúpil plk. Mgr. Štefan Šipula. Ponúkame Vám rozhovor s náčelníkom nielen o uplynulom pandemickom roku ale i aktuálnych výzvach.

Ako hodnotíte uplynulý rok vo funkcii náčelníka, ktorý bol značne poznačený pandémiou?

Určite som nastúpil do funkcie náčelníka Mestskej polície v dosť neľahkej dobe pandemickej situácie, čo sa týka ochorenia COVID-19, kde nám prišli také úlohy, ktoré mestská polícia dovtedy neriešila. Začali sme riešiť veľa úloh, čo sa týka zabezpečenia mestského úradu. Potrebovali sme vo vnútri pripraviť podmienky fungovania tak, aby boli príslušníci v prvom rade chránení. Rovnako to bolo na našom pracovisku a museli sme pravidlá upraviť tak, aby sme dodržali nepretržité fungovanie polície. Vzhľadom k tomu, že máme linku 159 a pracovisko pultu centrálnej ochrany objektov, kde je potrebná stála služba. Všetky opatrenia smerovali k tomu, aby sme garantovali zastupiteľnosť i v prípade ochorenia. My v opatreniach pokračujeme naďalej. Oboznámili sme sa s problematikou a prijali sme niekoľko zmien. Sledovali sme zefektívnenie služby najmä vonku.

Ako vyzerá Váš bežný pracovný deň na mestskej polícií?

Môj pracovný deň začína tým, že okrem iného sa každodenne oboznamujem s činnosťou každej smeny a udalosťami, ku ktorým došlo počas operačného dňa. Snažím sa obchádzať aj terén a hľadám riešenia tam, kde vznikli resp. kde nám boli oznámené problémy. V priebehu dňa komunikujem s hliadkou, rád sa stretávam s občanmi, počúvam ich problémy a spoločne riešime, čo sa riešiť dá. Vo svojej riadiacej činnosti sa snažím o vytváranie priaznivej pracovnej atmosféry, ktorá je vzhľadom k náročnosti pre našu činnosť nevyhnutná.

Mám prioritu, aby príslušník prišiel do služby odborne pripravený a musí mať chuť do práce. Vediem ich k tomu, aby sa slušne správali a neznesiem arogantné vystupovanie. Príslušník môže ukladať blokovú pokutu s úsmevom a vysvetliť občanovi, prečo ju dostáva. Ide nám o to, aby bol výchovný účel sankcie splnený. Myslím si, že to funguje. Je minimum sťažností na to, že mestská polícia dáva pokuty. Nikomu sme nedali pokutu za nič, vždy je tam dôvod porušenia platných právnych predpisov.

Medzi novinky, ktoré ste zaviedli bolo rozdelenie mesta do teritórií a zodpovedných príslušníkov polície. Môžete nám to priblížiť?

Teritórium mesta som rozdelil na sedem okrskov s tým, že ku každému bol priradený určitý počet príslušníkov. Vykonávajú tam službu podľa pokynu, vždy si prejdú okrsok v rannej a poobednej dobe. V exponovanejšom okrsku sú aj štyria mestskí policajti, napríklad na sídliskách. V inom sú dvaja, čo je minimálny počet, aby bola zabezpečená zastupiteľnosť. Je dôležité, aby bol jeden v danom okrsku vždy k dispozícii.

 S akými podnetmi občanov ste sa v Kežmarku stretli?

Za obdobie od začiatku minulého roka do môjho nastúpenia v apríli to bolo 23 podnetov. Od apríla do konca roka ich bolo 127. Všetky podnety smerovali k zlepšeniu života obyvateľov v meste. Tieto podnety sa buď venovali zmene dopravného značenia, jeho doplneniu alebo vyčisteniu mesta od skládok. Vždy sme ich vyriešili v súčinnosti s Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok.

Máme zaradený systém zón so zvýšeným hliadkovaním, ktoré dopĺňame podľa aktuálnej situácie a vývoja bezpečnostnej situácie. Plánujeme zefektívnenie týchto zón, kde bude operačné stredisko vysielať príslušníkov polície v určitých časoch. Prispeje to k tomu, že sa zlepší verejný poriadok. Zóna so zvýšeným hliadkovaním vychádza z podnetu občana alebo ide o problém, ktorý sa opakuje. Jednou z nich sú potraviny na ulici Generála Štefánika, kde sa zdržiavajú bezdomovci. Výjazdy na toto miesto sú na dennom poriadku, keďže bezdomovci tvoria osobitú kapitolu v meste. Je veľmi náročná na vyriešenie, sankcia na nich neplatí a peniaze nemajú. Výjazdom aspoň čiastočne riešime problém, no zatiaľ sme nenašli lepšie riešenie.

Čo v súčasnej dobe považujete za najpálčivejší problém v meste ?

Každé mesto má svoje špecifické problémy, avšak spoločným problémom všetkých miest je určite parkovanie vozidiel. Ide hlavne o nedovolené parkovanie na chodníkoch, zeleni a ďalších zakázaných miestach a táto situácia je najzávažnejšia hlavne na sídlisku Juh. Prioritne sledujeme a riešime verejný poriadok, kde medzi hlavné problémy určite patrí rušenie verejného poriadku asociálmi a neprispôsobivými občanmi, pri ktorom dochádza často k znečisťovaniu verejného priestranstva, požívaniu alkoholu na verejnosti, vulgárnemu správaniu, čím takto svojim neprispôsobivým správaním vzbudzujú  pohoršenie. Vzhľadom k tomu, že nemôžeme byť všade, žiadam občanov o spoluprácu tým, že ak aj oni spozorujú porušovanie platných právnych predpisov, nech okamžite kontaktujú mestskú políciu na bezplatnú telefónnu linku č. 159.

Kežmarok je známy smart riešeniami a hľadaním ďalších spôsobov ako modernizovať, ako sa s touto skutočnosťou pasuje mestská polícia?

Zaviedli sme mobilnú aplikáciu mestskej polície, ktorá určite prispeje vo výkone služby k zlepšeniu činnosti. Majú tam evidenciu priamo online. Príslušník si môže osobu nájsť, koľkokrát porušila platný právny predpis. Pomáha nám to predovšetkým pri riešení psov. Zistíme údaje o majiteľovi psa a či ho má zahláseného. V aplikácii sú dostupné všetky zákony i vyhlášky, s ktorými sa mestská polícia stretáva najčastejšie. Je k dispozícii vo vozidle a príslušník to môže prípadne vodičovi ukázať. Určite nám to pomôže do budúcna pri parkovacej politike. Verím tomu, že raz sa dostaneme aj k platbe prostredníctvom SMS. Pripravujeme sa aj to, aby bola možnosť platby prostredníctvom platobného terminálu na tablete alebo v mobilnom zariadení. Karty sa stávajú bežnou súčasťou života a ľudia sa zbavujú hotovosti a prechádzajú na modernejší efektívnejší systém.

Vítame aplikáciu City monitor a Odkaz pre starostu, kde sú podnety občanov. Snažíme sa ich riešiť efektívne, aby mal občan pocit že mestská polícia má nezastupiteľné miesto. Ak sa zlúčia všetky bezpečnostné prvky ako je kamerový systém, pult centrálnej ochrany a spolupráca s policajným zborom dokopy, patrí mesto Kežmarok k tým bezpečnejším mestám na Slovensku. Uličná kriminalita je naozaj minimálna a rovnako i trestné činy majetkovej alebo násilnej povahy. Skrytú kriminalitu v domácnostiach žiaľ nevieme ovplyvniť.

Ako hodnotíte vzťahy mestskej polície navonok s občanmi a mestskými organizáciami?

Často sa stretávame s odchytom túlavých psov a mačiek. Začali sme riešiť kastračný program mačiek ako jedno z mála miest na Slovensku. Máme výborný vzťah s miestnym útulkom a veterinárom. Odchyt zvierat je pre príslušníka mestskej polície náročná činnosť, pretože tam vždy hrozí možnosť zranenia. Zdá sa, že je to jednoduchý proces, opak je však pravdou. Niekedy na mieste odchytu strávi príslušník aj dve hodiny. Robíme to však s radosťou.

Aplikujeme a zlepšujeme aj školenia čo sa týka bezpečnosti a odbornej prípravy. Vždy sa pripravujeme na vykonávanie služobných zákrokov a na kontrolu objektov. Chceme udržať ten trend, ktorý je vo svete. Aby nás neprekvapila neočakávaná situácia ako napríklad v Námestove.

Patrícia Rozgonyiová