Aktuality

Tajomstvá hradných depozitárov. Pečatidlo katolíckej školy

15

Školstvo má v Kežmarku veľmi bohatú tradíciu. Predpokladá sa, že prvá farská škola existovala v meste pod Tatrami v druhej polovici 13. storočia. Vzdelávanie odvtedy prešlo dlhým vývojom, rozličnými zmenami a reformami.

Prvú školu spravovala katolícka cirkev. Neskôr prešla pod krídla mesta, aby sa po reformácii opätovne vrátila do rúk jednotlivých cirkví – vo vtedajšom ponímaní evanjelickej a katolíckej. Počas 19. a 20. storočia vzniklo niekoľko typov vyšších štátnych škôl, o ktorých vieme relatívne dosť. Menej známe sú dejiny základných, ľudových škôl. Práve to je prípad Katolíckej ľudovej školy v Kežmarku.

Dejiny katolíckeho elementárneho školstva sú pre chýbajúce písomné pramene azda najmenej spracované. Ako píše správa nástupníckej Štátnej ľudovej školy, ktorá vznikla v septembri 1911 „triedne výkazy chýbajú čiastočne za školský rok 1903/04 až do 1919/20; neboli odovzdané a prevzaté, stratili sa počas svetovej vojny.“ Agendu bývalej katolíckej školy nateraz považujeme za nenávratne stratenú, respektíve v lepšom prípade leží dobre ukrytá v niektorom maďarskom archíve.

Okrem papierových dokumentov absentujú i trojrozmerné predmety. Pritom útržkovité informácie pochádzajúce z dobovej tlače hovoria, že škola mala pomerne veľký význam. Od druhej polovice 18. storočia do júna 1911 sídlila v poschodovej budove pri renesančnej zvonici oproti dnešnej Bazilike sv. Kríža. Do septembra 1913 v nej pôsobila Štátna ľudová škola. Dôkaz o tom podávajú historické fotografie či pohľadnice, kde vidieť maďarský nápis názvu školy. O menách jednotlivých pedagógov máme stručné správy z prelomu 19. a 20. storočia, pričom k najznámejším patrili napríklad známy botanik Viktor Greschik, Franz Krivácsy, Norberta Mayscheider či Ladislav Rónai. V zozname absolventov nachádzame také osobnosti ako bratia Petzvalovci či lekár – röntgenológ Vojtech Alexander.

Múzeum v Kežmarku uchováva dva exponáty viažuce sa ku Katolíckej ľudovej škole. Prvým je vysvedčenie zo školského roku 1902/03, vypísané na meno Jenő Kubovcsik. V jednoduchom ozdobnom rámčeku sú vytlačené i rukou doplnené údaje o absolvovaných predmetoch. V dolnej časti nechýbajú podpisy triedneho učiteľa Lászlá Szlábyho a riaditeľa Ferencza Laufika, vtedajšieho farára rímskokatolíckej cirkevnej obce. Tlačivo bolo vydané v kežmarskej tlačiarni Paula Sautera.

Oveľa vzácnejšie je kovové pečatidlo spomínanej školy, ktoré bolo do muzeálneho zbierkového fondu zakúpené v roku 2018. Po jeho obvode sa nachádza latinský kolopis SIGILLUM SCHOL. CAP. N. KESMARKIENSIS 1782, v úplnom znení SIGILLUM SCHOLAE CAPITULI NOSTRI KESMARKIENSIS 1782. Vo voľnom preklade by sme ho mohli uviesť ako Pečať našej kežmarskej cirkevnej školy. V strede pečatidla sa okrem rastlinného motívu nachádza štít s dvoma bližšie nešpecifikovanými postavami. Ide zrejme o výjav sv. Alžbety Uhorskej s košíkom, ktorá sa stretáva s pútnikom, respektíve žobrákom.

Rok vyrytý na pečatidle označuje pravdepodobne dátum jeho výroby. Avšak či sa vtedy udiala i nejaká iná významná udalosť, nateraz nevedno. Každopádne, v tomto časovom období pôsobil ako kežmarský prior – farár páter Mathias Stahel z rehole pavlínov.

Historikom ostáva veriť, že časom pribudnú ďalšie predmety mapujúce dejiny tunajšej Katolíckej ľudovej školy.

Vladimír Julián Ševc, Foto: Múzeum v Kežmarku