Aktuality

Teória spojená s praxou na kežmarskej strednej škole

Nielen Stredná odborná škola Garbiarska 1, ale aj jej budovy majú bohatú históriu. Tá siaha až do minulého storočia. Prvá budova Odbornej tkáčskej školy bola postavená v roku 1880. Súčasný stav nám priblížil Vojtech Wagner, poverený vedení školy.

Škola výnimočná svojou ponukou učebných a študijných odborov v mimoriadne kvalitných podmienkach. Žiaci môžu študovať v dvoj až štvorročných odboroch. „Naša škola je unikátom nielen svojim duchom, atmosférou, kvalitou, ale bez pochyby aj tradíciou. Veď patrí medzi najstaršie stredné školy na Slovensku. V minulom roku oslávila 140. výročie svojho založenia. Je výnimočná aj svojou ponukou učebných a študijných odborov v mimoriadne kvalitných podmienkach,“ priblížil históriu Vojtech Wagner.


Ponúkané odbory

2-ročné učebné odbory:

Výroba konfekcie

Stavebná výroba

 

3-ročné učebné odbory:

Strojný mechanik

Stolár

Murár

Čašník, servírka

Kuchár

Kaderník

Hostinský

 

4-ročné študijne odbory:

Mechanik stavebno-inštalačných zariadení

Klientsky manažér pošty

Kozmetik


V rámci praktického vyučovania vo všetkých odboroch pracujú žiaci produktívne na zákazkách pre verejnosť.  Najmä v gastronomickej oblasti sa pripravujú verejné i rodinné spoločenské udalosti, ale i veľké akcie až po výjazdové zasadnutia vlády. Od budúceho školského roka vstupujú do systému duálneho vzdelávania pri výučbe žiakov učebných i študijných odborov, hlavne klientsky manažér pošty a mechanik stavebno-inštalačných zariadení, ale i stolár, strojný mechanik a iné.

Škola je známa dlhoročným organizovaním kultúrnych, spoločenských a humanitárnych akcií, ktoré sú prezentované nie len v našom regióne, ale aj v celoslovenskom meradle. „Prispievame k zlepšovaniu procesu vzdelávania modernizáciou interiérov budov školy,“ priblížil víziu Vojtech Wagner.

Pozitívnou stránkou školy je nová telocvičňa s nadštandardným vybavením a posilňovňou. Škola je certifikovaná medzinárodným certifikátom IES. Tieto certifikáty, vydávané v rôznych svetových jazykoch, slúžia študentom školy na uľahčenie uplatnenia na tuzemskom i medzinárodnom trhu práce. „Veľkou výzvou na zlepšenie kvality výučby žiakov je pripravovaná kompletná rekonštrukcia budovy bývalého Domova mládeže v spolupráci s VÚC, ktorý sme dostali do správy. Bude slúžiť na ubytovanie a stravovanie žiakov stredných a základných škôl nášho mesta,“ priblížil plán na skvalitnenie vyučovacieho procesu Wagner.

Výučba žiakov končiacich ročníkov prebieha prezenčne. Aj napriek tomu, že maturitná skúška a záverečná skúška sa v tomto školskom roku vykonáva administratívne, na teoretickom aj praktickom  vyučovaní sa snažia o doplnenie vedomostí a praktických zručností tak, aby absolventi školy boli plnohodnotne pripravení na vykonávanie svojho povolania v praxi. Žiaci ostatných tried sa vyučujú dištančne.

Hoci je v súčasnosti z dôvodu pandémie pozastavená činnosť mimoškolských aktivít, naďalej intenzívne chystajú podmienky pre vykonávanie bohatej krúžkovej a záujmovej činnosti vo vzdelávacej, kultúrnej a športovej oblasti školy.  „Myslím, že väčšina zamestnancov tvorí výnimočný tím ľudí, ktorí vedia učiť a aj ich to baví. Počas štúdia pripravujeme žiakov nielen pre pečiatku na výučnom liste alebo maturitnom vysvedčení, ale aj tak, aby sa uplatnili v silnej konkurencii na trhu práce,“ vyjadril názor Wagner.

V čase dištančného vzdelávania fungovalo vyučovanie v online priestore prostredníctvom EduPage, Google Meet, Google Classroom, Zoom a študenti sa nevyhli ani vypracovaniu online testov. Novinkou je i skupinová práca žiakov v tíme, kde na základe tvorivého a kritického myslenia nadobúdajú svoje vedomosti. Aplikované boli i metódy motivačného charakteru, ako príklady z praxe, motivačný rozhovor a simulačné metódy na podporu finančnej gramotnosti. Nácvik praktických zručnosti žiakov v druhom a treťom ročníku na konkrétnych zákazkách školy sa ukázal byť veľmi nápomocným v ich ďalšom štúdiu a profesijnej praxi.

Školu plánujú rozvíjať spoločne s viacerými projektmi. „V závislosti od aktuálnych výziev, ktoré pravidelne sledujeme, sa plánujeme zapojiť do projektov na zlepšenie podmienok výučby žiakov. Dôležité je aj to, že od budúceho školského roka vstupuje aj naša škola do systému duálneho vzdelávania,“ povedal Wagner. Študenti sú nielen teoreticky fundovaní, ale hlavne prakticky zdatní, čo pravidelne dokazujú výborným umiestneniami v profesijných i športových súťažiach v účesovej tvorbe či dekoratívnej kozmetike.

Patrícia Rozgonyiová