Aktuality

Túlavé zvieratá v našom meste

Mestská polícia okrem plnenia úloh na úseku verejného poriadku vykonáva aj odchyty túlavých zvierat v teritóriu mesta. Mestu Kežmarok bolo na základe žiadosti vydané rozhodnutie, ktorým boli schválené osoby na odchyt túlavých zvierat z radov príslušníkov mestskej polície.

Najčastejšie sa mestskí policajti stretávajú s túlavými psami, ktoré ušli svojim majiteľom. Od začiatku roka 2020 sme takto na území mesta odchytili celkom 48 túlavých zvierat. Je potrebné uviesť, že držiteľ, ktorý nezabezpečí voľný pohyb psa okrem priestorov na to určených sa dopustí priestupku, za ktorý mu môže byť uložená bloková pokuta až do výšky 65 eur.

Majiteľom psov tiež pripomíname, že každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Do nej je držiteľ psa ho povinný prihlásiť v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa vyššie uvedenej lehoty, a to tam, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Ďalšou významnou povinnosťou vlastníka psa je zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom. Ide o čip, obsahujúci základné údaje o psovi a jeho majiteľovi. Označenie psa je vlastník povinný vykonať vždy pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku, a zároveň je povinný uviesť aj identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Vítame, že po novele zákona je povinné označenie zvieraťa mikročipom a jeho registrácia v centrálnom registri, čo nám v prípade nájdenia túlavého psa umožňuje jeho rýchlu a jedinečnú identifikáciu. Rovnako poskytuje zistenie údajov o zvierati a jeho majiteľovi a je možné okamžité kontaktovanie majiteľa, aby mu mohlo byť nájdené zviera čo najrýchlejšie vrátené. Ďalšou výhodou identifikácie zvieraťa je aj prevencia pred ich krádežami, keďže majú často dosť vysokú hodnotu. Aj preto je vhodné, ak si držiteľ psa skontroluje údaje v centrálnom registri spoločenských zvierat, ktorý nájde na internete: www.crsz.sk.

Na úseku túlavých zvierat  je potrebné i zabrániť nekontrolovanému množeniu túlavých mačiek a možnému následnému šíreniu nákazlivých chorôb v mačacích kolóniách i na verejných priestranstvách. Na území mesta začala mestská polícia realizovať aj kastračný program túlavých mačiek v spolupráci s príslušným veterinárnym lekárom, ktorý je oprávnený poskytovať odbornú veterinárnu starostlivosť.

Uvedené informácie dávame do pozornosti hlavne v tomto období, keď rodičia často zvažujú kúpu šteniatka deťom na Vianoce, avšak potom zistia, že na psíka už nemajú čas a skončí na ulici. Pes potom pobehuje po meste a je potrebné sa o neho postarať odchytom a následným umiestnení do útulku.

Štefan Šipula

náčelník mestskej polície