Aktuality

V regióne pod Tatrami pribudne zrekonštruovaná lesná cesta

ilustračný obrázok

Zrekonštruovaná protipožiarná cesta v kežmarských lesoch bude slúžiť predovšetkým pre potreby lesného hospodárstva. Svoje uplatnenie si nájde aj v rozvoji turizmu.

Opravou a údržbou protipožiarnej lesnej cesty „TRASA“ sa zabezpečí možnosť operatívneho prístupu techniky a zvýši sa efektívnosť nasadenia ľudí pri vzniku mimoriadnych situácií. Základný kameň bol poklepaný v pondelok 23. augusta. Primátor Ján Ferenčák v tejto súvislosti konštatoval: “Symbolicky sme dnes poklepali základný kameň rekonštrukcie lesnej protipožiarnej cesty TRASA v dĺžke 5 km. Rekonštrukcia cesty je súčasťou projektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina. Hlavný účel je zlepšenie prístupu do územia našich lesov v prípade zásahu, požiarov či lesných prác. Nezabúdame ani na rozvoj turistického ruchu, cyklodopravy a umožnenie budúcim generáciám, aby naďalej zveľaďovali územie v jej okolí.”

Hlavným partnerom projektu Cesty k zdravým lesom: odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska je Užhorodský lesný podnik na Ukrajine, hlavným cezhraničným partnerom sú Lesy mesta Kežmarok, ktorým sa podarilo do projektu vstúpiť so Štátnymi lesmi Tatranského národného parku Tatranská Lomnica a Lesmi Mesta Spišská Belá.

“Naša alikvótna čiastka z celkového projektu je 411.405,53 Eur bez DPH. Časť z toho sa využije na opravu cesty, zvyšok poputuje do pestevných prác a činností potrebných pre zdravý vývoj našich porastov,” vysvetlil Juraj Kulík z Lesov mesta Kežmarok,s.r.o.

Rekonštrukcia sa začala 17. augusta, predpokladané ukončenie je naplánované na 20. septembra 2021. Stavebné práce prebiehajú vo viacerých krokoch. Najprv sa odstránia pne a krovie. Nasledovať bude čistenie priekop, vozovky, priepustov, vtokov a výtokov až po zhotovenie zemných krajníc.

Rekonštrukcia lesnej protipožiarnej cesty je súčasťou projektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina na roky 2014 – 2020  spolufinancovanom Európskou úniou. Celkový rozpočet projektu predstavuje 3.523.870,16 eur, príspevok EÚ tvorí 3.171.483,12 eur. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť stabilitu a adaptibilitu lesných ekosystémov na dopady klimatických zmien v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne.

Rozpočet rekonštrukcie cesty je 254.394,69 eur. Mesto Kežmarok poskytlo Lesom mesta Kežmarok v roku 2020 návratnú finančnú výpomoc v sume 500.000 eur.