Aktuality

Víťazi nielen na olympiáde detí

Materská škola, Karola Kuzmányho 41 vznikla v decembri 1987. Viac ako 15 rokov už patrí pod správou mesta. V budovách školy a jej okolí nájdeme zrekonštruované detské ihrisko, dve vnútorné átriá a tri zastrešené terasy. Využívajú sa ako sezónne telocvične.

„Hlavným cieľom je  neustále skvalitňovanie edukačného procesu zavádzaním inovatívnych metód, alternatívnych prvkov a poskytovaním informácií z metodických podujatí. Zvyšovanie profesijného rozvoja učiteliek, zavádzanie inovatívnych prístupov, zlepšenie kooperácie a vzťahov medzi učiteľkami,“ približuje v úvode rozhovoru Daša Arpášová, riaditeľka materskej školy. Jej výnimočnosť spočíva aj v napredovaní a prispôsobovaniu sa dnešnej dobe.

Vzdelávanie a výchova detí predškolského veku sa realizuje v ôsmych plne organizovaných triedach. Celodenná prevádzka je zabezpečená i pre deti s odloženou školskou dochádzkou alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pedagogický zbor sa venuje aj deťom so špeciálnymi potrebami a umožňuje tak ich integráciu. Celkovo materskú školu na ulici Karola Kuzmányho navštevuje 167 detí. Ponuka metód vo výchovno-vzdelávacom procese je v materskej škole naozaj rozmanitá. Deti sa učia vďaka pokusom, experimentovaniu, brainstormingu alebo aktívnemu počúvaniu. Zapájajú sa v dramatizácií, zlepšujú sa situačnými hrami a zážitkovým učením.

Uplynulý rok bol poznačený pandemickou situáciou. Negatívne sa prejavila vo viacerých smeroch a oblastiach života. Vznikla izolácia medzi deťmi a ich rovesníkmi. „Otriasla vzťahmi medzi rodičmi a materskou školou a znížila sa úroveň komunikácie. Ukrátila deti o zážitky, aktivity a akcie. Narušila im režim a návykové schopnosti,“ dodáva Arpášová. Rozhovor ukončuje nahliadnutím do finančnej stránky fungovania materskej školy. Pandémia ovplyvnila rozpočet o zvýšené investície na dezinfekčné a ochranné prostriedky. Kvôli dlhodobému uzatvoreniu týchto zariadení stratila prísun financií zo školného.

Značne škôlke pomáhajú i projekty a spolupráce s organizáciami, kde sú pre deti pripravené rôzne súťaže. V minulosti niekoľkokrát škola zvíťazila na Olympiáde detí v meste Kežmarok. Deti vynikajú i na výtvarných súťažiach doma a v zahraničí. Momentálne sa zapájajú v projektoch Recyklohry pod záštitou ministerstva životného prostredia alebo Pripravení na Tokio v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom. „V súčasnosti má každá trieda navyše vytvorený projekt v rámci rozšírených obsahových celkov prostredníctvom ktorých sa deti s bábkou Adamko vybrali získavať nové zážitky a skúsenosti,“ opisuje aktuálne dianie Arpášová.

Patrícia Rozgonyiová