Aktuality

Vláda určila priority pre náš okres

Na poslednom zasadnutí vlády Slovenskej republiky v minulom roku bol v programe aj návrh ročných priorít niektorých okresov na rok 2020.

Na základe zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patrí medzi tieto okresy aj náš okres.

Návrh priorít pripravili okresné úrady v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, vyšším územným celkom a ďalšími sociálno-ekonomickými partnermi a inštitúciami. Okresné úrady pri príprave návrhov dbali na rovnosť príležitostí pre predkladateľov návrhov do zoznamu aktivít a projektov.

V okrese Kežmarok bolo podporených 17 projektov v celkovej hodnote 2,6 milióna eur. Výška všetkých regionálnych príspevkov zo štátneho rozpočtu je v hodnote viac než 1,75 milióna eur.

V meste Kežmarok bol podporený projekt zabezpečenia aktivít a prevádzky Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok vo výške 100-tisíc eur, rozšírenie podnikateľských aktivít a služieb v oblasti gastronómie pre spoločnosť Coco Juice vo výške 120-tisíc eur, na rekonštrukciu a modernizáciu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby Kežmarok bolo vyčlenených 350-tisíc eur a na dobudovanie infraštruktúry pre priemyselný park Kežmarok-Pradiareň 300-tisíc eur.

Ďalšími úspešnými žiadateľmi boli napríklad mesto Spišská Belá, ktoré získalo financie na obnovu a dobudovanie turistických informačných panelov a máp v meste a na modernizáciu hokejovo-hokejbalového areálu, či Spišská Stará Ves, ktorá dostala prostriedky na dofinancovanie projektu modernizácie a rekonštrukcie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Finančné príspevky získali aj podnikateľské subjekty z Malého Slavkova, Starej Lesnej, Tatranskej Kotliny, Veľkej Lomnice, Spišskej Starej Vsi, Lechnice a z Majerov.

Medzi najmenej rozvinuté okresy na Slovensku patria okresy Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice-okolie, Levoča, Lučenec, Medzilaborce, Michalovce, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou.

Lorant Paugsch