Aktuality

Vo februári si zvolíme nových poslancov do Národnej rady SR

O priazeň voličov sa bude vo voľbách, ktoré sa uskutočnia 29. februára, uchádzať 25 politických strán, hnutí a koalícií. Na ich kandidátkach je aj 10 Kežmarčanov.

Volebné miestnosti sa otvoria ráno o 7.00 hod. a uzatvoria večer o 22.00 hod. Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Ten si môže volič vybaviť osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr 28. februára na mestskom úrade, listom alebo mailom tak, aby bol mestu doručený najneskôr 10. februára.

Žiadosť musí obsahovať nasledujúce údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou do vlastných rúk, alebo vydá na počkanie.

Po vstupe do volebnej miestnosti je volič povinný preukázať volebnej okrskovej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu, prípadne aj hlasovacím preukazom. Volič potvrdí prevzatie hlasovacích lístkov a obálky vlastnoručným podpisom v zozname voličov.

Každý volič sa pred hlasovaním musí odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Tam vyberie jeden hlasovací lístok tej politickej strany, ktorej sa rozhodol dať svoj hlas. Lístok môže bez úpravy vložiť do obálky, alebo na ňom zakrúžkuje poradové číslo maximálne štyroch kandidátov.

Obálku s hlasovacím lístkom volič vhodí do hlasovacej schránky a ostatné nepoužité hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej. Ak tak neurobí, dopustí sa priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

V parlamentných voľbách budú kandidovať aj Kežmarčania. Za stranu Dobrá voľba František Mikulášik (28. miesto na kandidátke), za Sme rodina Ján Jedinák (32.), za Za ľudí Matúš Polák (91.), za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Jana Majorová Garstková (32.), za Kresťanskodemokratické hnutie Ján Hencel (22.), za SMER – sociálna demokracia Ján Ferenčák (28.) a za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Filip Kuffa (33.), Štefan Kuffa (36.), Ján Pastuszek (43.) a Pavol Kopecký (48.).

 

V meste Kežmarok bude zriadených 12 volebných okrskov:

Okrsok č. 1 – ZŠ s MŠ Nižná brána, Nižná brána 8

Biela voda, Hradná cesta, Michalská, Nad traťou, Pod traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, Strelnica, Tehelňa, Továrenská

Okrsok č. 2 – ZŠ s MŠ Nižná brána, Nižná brána 8

Hradný vrch, Pod lesom, Severná

Okrsok č. 3 – SOŠ, Garbiarska 1

Garbiarska, Možiarska, Nižná brána

Okrsok č. 4 – Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46

Fraňa Kráľa, Hradné námestie, Jakuba Kraya, Kostolné námestie, Nová, Priekopa, Slavkovská, Starý trh, Trhovište

Okrsok č. 5 – Hotelová akadémia, Dr. Alexandra 29

Baštová, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Kušnierska brána, Tvarožnianska, Toporcerova, mesto Kežmarok

Okrsok č. 6 – ZŠ D. Fischera, Daniela Fischera 2

Dávida Frölicha, Jesenského, Záborského, Kamenná baňa, Kláštorná, Komenského, Kukučínova, Ľubická cesta, P. J. Šafárika, Rázusova, Tomášika, Štúrova, Zochova

Okrsok č. 7 – Klub dôchodcov, Martina Lányiho 3

Cintorínska, Huncovská, Martina Lányiho, Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, Záhradná

Okrsok č. 8 – ZŠ D. Fischera, Daniela Fischera 2

Dr. Daniela Fischera, Gaštanová, Gen. Štefánika, Jána Chalúpku, Krvavé pole, Mučeníkov, Tatranská

Okrsok č. 9 – ZŠ s MŠ Sv. Kríža, Petržalská 21

Bardejovská, Košická, Levočská, Weilburská

Okrsok č. 10 – ZŠ s MŠ Sv. Kríža, Petržalská 21

Lanškrounská

Okrsok č. 11 – Materská škola, Karola Kuzmányho 41

Ivana Stodolu, Karola Kuzmányho, Obrancov mieru, Suchá hora

Okrsok č. 12 – ZŠ s MŠ Sv. Kríža, Petržalská 21

Južná, Petržalská

 

Politické strany, hnutia a koalície kandidujúce do volieb do Národnej rady Slovenskej republiky:

1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

2. DOBRÁ VOĽBA

3. Sloboda a Solidarita

4. SME RODINA

5. Slovenské hnutie obrody

6. ZA ĽUDÍ

7. MÁME TOHO DOSŤ!

8. Hlas pravice

9. Slovenská národná strana

10. Demokratická strana

11. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

12. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia

13. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

14. 99% – občiansky hlas

15. Kresťanskodemokratické hnutie

16. Slovenská liga

17. VLASŤ

18. MOST – HÍD

19. SMER – sociálna demokracia

20. SOLIDARITA – hnutie pracujúcej chudoby

21. HLAS ĽUDU

22. Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť

23. Práca slovenského národa

24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

25. Socialisti.sk