Aktuality

XXVII. kongres Združenia Euroregiónu Tatry

DSC_7609

Dňa 26.08. 2021 sa na Mestskom úrade v Poprade vo veľkej konferenčnej sále uskutočnil XXVII. kongres Združenia Euroregiónu Tatry. Kongres bol spojený s Konferenciou zameranou na ľudové zvyky a tradície Poľsko – slovenského pohraničia. Združenie Euroregiónu Tatry má členskú  základňu z regiónov Oravy, Liptova, Spiša, Šariša a Podhália. Každý región má svoje zvyky a tradície (tance, piesne, jedlá, kroje, nárečie), ktoré sú pre danú oblasť špecifické. Tieto tradície nám predstavili tri vystúpenia folklórnych súborov ( Maguráčik – Kežmarok, Oravan – Nižná, Ľubovňan – Stará Ľubovňa) počas zasadnutia XXVII. kongresu Združenia Euroregiónu Tatry a vniesli tak do rokovania prvky ľudovej kultúry.

Predseda Rady Združenia Euroregiónu Tatry  p. Ján Ferenčák otvoril zasadnutie a spolu s p. Ondrejom Kavkom , viceprimátorom  mesta Poprad  privítali významných  hostí medzi ktorých patrili Peter Balún – Programový manažér , Interreg V-A Poľsko – Slovensko z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Natália Balaníková z odboru strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja,  Boguslaw Waksmundzki – Predseda Rady Zväzku Euroregion ,,Tatry“, JUDr. Štefan Bieľak – predseda Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Tatry, Dr. Oľga Marhulíková – čestná členka Euroregiónu „Tatry, členovia Euroregiónu Tatry po Slovenskej a Poľskej strane, účastníci výtvarnej súťaže a ďalší pozvaní hostia. Správu o činnosti Rady Združenia Euroregiónu Tatry od  XXVI. kongresu konaného dňa 17. septembra 2020 v Liptovskom Mikuláši predstavil predseda Rady Ján Ferenčák.

Slovo dostal aj predseda Revíznej komisie Karol Gurka, ktorý zhodnotil účtovný stav Združenia za rok 2020. Projektové aktivity za rok 2020, plán činnosti Združenia na rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2021 predniesla Lívia Kredatusová – poverená riaditeľka kancelárie Združenia EUT. Kongres vzal na vedomie zrušenie členstva obce Krivany a zrušenie členstva mesta Ružomberok. K popredným bodom programu patrilo aj vystúpenie projektového manažéra Petra Balúna ohľadom  prípravy  nového cezhraničného Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027. Štefan Bieľak – predseda EUZS Tatry s.r.o. predstavil činnosť Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Tatry  za rok 2020 a doplnil aktuálne informácie ohľadom riadenia Fondu malých projektov.

V závere kongresu predseda Rady spolu s poverenou riaditeľkou  slávnostne odovzdali diplomy a ceny víťazom výtvarnej súťaže Euroregion ,,Tatry“ očami detí, ktorá bola vyhlásená 15. februára 2021 Združením Euroregión Tatry v Kežmarku v spolupráci so Zväzkom Euroregion  ,,Tatry“ v Nowom Targu. Súťaž bola zrealizovaná v rámci prebiehajúceho mikroprojektu  pod názvom Úloha Euroregiónu ,,Tatry“ pri šírení kultúrneho dedičstva Poľsko – slovenského pohraničia podporeného z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.  Po odovzdaní cien bolo rokovanie XXVII. kongresu Združenia Euroregiónu Tatry ukončené a  predseda Rady ešte raz zablahoželal víťazom výtvarnej súťaže a poďakoval všetkým účastníkom a organizátorom.

V Kežmarku, 30.08. 2021

 

Lívia Kredatusová

Poverená riadením kancelárie Združenia Euroregiónu Tatry