Aktuality

Z denníka Mestskej polície v Kežmarku v máji 2020

Piknik v meste

1. mája o 18.50 hod. sme prijali telefonický oznam, ktorý poukazoval  na nevhodné správanie skupinky mládeže v blízkosti pamätníka profesora Grosza na Ul. M. Lányiho, kde tieto osoby mali konzumovať rôzne potraviny, pričom obaly z nich mali následne odhadzovať do blízkeho okolia. Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá zistila, že šlo o skupinu osôb z neďalekej obce. Osoby boli z miesta vykázané a daný priestor po sebe vyčistili. Priestupok bol vyriešený v zmysle platných právnych predpisov.

Vykonanie potreby

10. mája o 7.35 hod. neznámy oznamovateľ nahlásil na linke 159, že na starom cintoríne nejaká osoba vykonala fyzickú potrebu pri hroboch. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP, ktorá po príchode na cintorín za pomoci kamerového systému našla dotyčnú osobu. Keďže išlo o podozrenie z trestného činu hanobenia miesta posledného odpočinku, bola vec oznámená OO PZ.

Incident pri Kauflande

10. mája o 18.07 hodsme na linke 159 prijali oznámenie o bitke pred predajňou Kaufland. Hliadka na mieste od pracovníka SBS zistila, že chcel podnapitý človek bez ochranného rúška vojsť do predajne, kde následne medzi ním a ďalšími osobami vznikla roztržka. Následne sa mali presunúť k predajni Tesco. Kamerovým systémom bolo prehľadané okolie predajne Tesco, kde nebolo zistené žiadne konanie osôb, ktorým by dochádzalo k rušeniu verejného poriadku. O 18.30 h hliadka zistila prítomnosť spomínanej osoby spoločne s družkou bez rúšok pri ihrisku v blízkosti predajne Tesco. Bola zistená totožnosť podnapitých osôb, ktoré boli vykázané do miesta svojho trvalého pobytu v obci Stráne pod Tatrami. Konanie osôb bolo postúpené RÚVZ Poprad, vzhľadom na to, že odmietli zaplatiť blokovú pokutu za nenosenie ochranného rúška na verejnosti.

Ležiaca osoba

10. mája sme o 19.04 hod. prijali telefonický oznam od panej, ktorá prechádzala okolo bytového domu číslo 12 na Garbiarskej ulici, kde zbadala na zemi ležať neznámeho muža. Na miesto bola okamžite vyslaná hliadka MsP, ktorá zistila totožnosť osoby. Tá bola značne podnapitá. Hliadka následne odprevadila muža do miesta trvalého pobytu, kde si ho prevzala manželka. Priestupok bol riešený blokovou pokutou za spáchanie priestupku v zmysle §47,ods.1, písm. c, Zákona 372/90 Zb. o priestupkoch za vzbudzovanie verejného pohoršenia.

Incident na terase

27. mája o 12.49 hod. mestskí policajti, ktorí vykonávali pešiu hliadkovú službu v centre mesta, zbadali na terase reštauračného zariadenia osobu, ktorá sa vulgárne správala. Dotyčný  na upozornenia hliadky nereagoval, zvyšovalo sa jeho agresívne správanie, chcel sa vymočiť na terase reštaurácie v prítomnosti osôb, nereagoval na výzvu hliadky, aby upustil od konania, pokúšal sa fyzicky napadnúť hliadku. Policajti museli použiť donucovacie prostriedky – hmaty, chvaty. Osoba, ktorá sa povyzliekala, bola odvedená do priestorov budovy MsP, aby nevzbudzovala verejné pohoršenie. Keďže šlo o podozrenie z výtržníctva, vec bola oznámená stálej službe OO PZ.

Žiadosť o súčinnosť

29. mája sme boli operátorom linky 112 požiadaní o súčinnosť pri záchrane ľudského života. Hliadka MsP na miesto udalosti dorazila zároveň aj s posádkou RZP. Policajti boli súčinní pri masáži srdca a prevoze pacienta do nemocnice.