Aktuality

Zastupiteľstvo schválilo plán rozvoja športu do roku 2027

Mesto Kežmarok myslí aj na športovcov zdokonaľujúcich si svoje telo v školách, kluboch alebo exteriéri. Po analýze a hodnotení súčasného stavu bolo otvorených viacero otázok, ako a kam by mohol šport v meste smerovať.

Pozornosť by sa mala upriamiť najmä na to, aby sa v jednotlivých školských zariadeniach dali naplniť personálne a materiálne podmienky na výučbu telesnej výchovy. Realizácia je rôzna na základe stupňov škôl. Môže to byť zvýšenie pohybových aktivít žiakov formou športových súťaží i medzi školami. Dôležité je zatraktívniť obsah a zameranie hodín telesnej výchovy a motivovať tak žiakov k aktivite, napríklad zaujímavým výberom športových krúžkov. Učitelia by mali byť dostatočne odborne kvalifikovaní. Druhú stránku tvorí ich morálne a finančné ohodnotenie pri výkone športových aktivít mimo vyučovacieho procesu. Veľakrát ho realizujú v záujmových útvaroch a pripravujú žiakov na účasť na športových súťažiach.

Šport by mal byť prístupný širokej verejnosti v školských a mestských športoviskách. Zlepšiť sa to dá prostredníctvom organizovania športových dní s účasťou osôb so zdravotným znevýhodneným za podpory mesta Kežmarok, alebo vytváraním podmienok pre podporu športových aktivít pre seniorov. Aktívnym trávením voľného času sa dá pozitívne vplývať aj na verejnú mienku v tomto smere.

Financovanie športových aktivít je možné z viacerých zdrojov. Každoročného vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, alebo využitie zdrojového financovania. Postupne by sa mal zvyšovať percentuálny podiel na rozvoj mládežníckeho športu, ktorý tvorí dôležitú súčasť celkového spektra možností v Kežmarku. „Koncepcia je otvoreným strategickým dokumentom, ktorý je možné upravovať podľa vzniknutých potrieb,“ uviedol Dávid Cintula, manažér športu v meste Kežmarok.

Samostatnú kapitolu tvorí propagácia o možnostiach rekreačného športovania, aktivít športových klubov a ostatných športových organizácií. Nesmieme zabúdať ani na dosiahnuté výsledky kežmarských športovcov na slovenských alebo zahraničných podujatiach. Mediálny obraz o sebe by mohli budovať viac na webovej stránke meste, facebooku, instagrame alebo v Kežmarskej televízii. Takouto cestou môžu vplývať na motiváciu k športovaniu obyvateľov mesta, či na deti a mládež.

Telesná aktivita môže prebiehať v centre voľného času, športovom klube alebo inom združení. V meste Kežmarok momentálne funguje 17 športových klubov.

Patrícia Rozgonyiová