Aktuality

Zelená planéta s minimom odpadu

Dôležitým krokom pred samotným triedením a recyklovaním odpadu je predísť jeho vzniku. Spolu sa snažíme, aby zmesového komunálneho odpadu bolo čo najmenej. Riaďme sa preto pravidlom 5R.

Refuse (odmietni): Ak si naozaj potrebujem niečo nové kúpiť, zamyslím sa nad obalom, pôvodom, kvalitou, férovosťou a spôsobom výroby a spracovania. Odmietam obaly a výrobky, ktoré vlastne nepotrebujem alebo neviem znovu využiť, vytriediť či skompostovať. Odmietam letáky a reklamné predmety zadarmo.

Reduce (redukuj): Zredukovať množstvo vecí, ktoré kupujem/používam. S každou novou vecou, ktorú kúpim, vzniká odpad – či už pri procese jej výroby, jej balení alebo jej doprave. Nakoniec sa odpadom stáva aj vec samotná. Preto treba každú kúpu dobre premyslieť a hlavne sa vyhýbať impulzívnemu nakupovaniu a nakupovaniu samoúčelných vecí.

Reuse (znovu využi): Veci je dôležité používať opakovane. Ak mi vec doslúžila, pred vyhodením sa zamyslím nad inou možnosťou jej využitia. Napr. sklenený pohár od jogurtu viem ponúknuť niekomu na zaváranie alebo použiť na uskladnenie drobností. Roztrhané tričko môže slúžiť ako výplň do vankúša či handra. Zároveň myslím na to, že každá jednorazová vec má svoju alternatívu na viac použití.

Recycle (recykluj): Keď vec doslúžila, snažím sa ju správne vytriediť, aby mohla byť zrecyklovaná. Tomu samozrejme predchádza premyslená kúpa, pri ktorej uvážim, či sa viem všetkých súčasti tovaru a obalu zbaviť s čo najmenšou ekologickou stopou. Zmesovému  komunálnemu odpadu sa chceme vyhnúť, nakoľko ten končí na skládke odpadov alebo v spaľovni s energetickým zhodnotením. V porovnaní s recykláciou patria oba varianty na nižšie stupne hierarchie nakladania s odpadom, skládka na jej posledný stupeň.

Rot (kompostuj): Kompostovanie je riadený proces rozkladu biologicky rozložiteľného odpadu a najlepším spôsobom využitia daného odpadu, t. j. predovšetkým odpadu z kuchyne a záhrady. Pri kompostovaní sa odpad stáva potravou pre iné organizmy, ktoré z neho vytvoria kvalitné hnojivo aj na pestovanie našej potravy.

Ak sa budeme snažiť splniť tieto pravidlá, môžeme prejsť k nasledujúcemu kroku- separovaniu odpadu. Vrecia naňho si môžu obyvatelia mesta Kežmarok bývajúci v rodinných domoch vyzdvihnúť na podateľni mestského úradu od 9. decembra. Dostanú sadu štyroch vriec na plast, sklo, papier a kov.

Patrícia Rozgonyiová