Aktuality

Zmenu dopravného značenia v Kežmarku privítajú najmä cyklisti a rodiny s deťmi

Mestská polícia Kežmarok pristúpila k zmene dopravného značenia na miestnej komunikácií smerujúcej zo sídliska Sever ku lokalite Zlatná. Cieľom zmeny je ochrana prírody a celkové zatraktívnenie lokality, ako príjemnej oddychovej a rekreačnej zóny pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

V lokalite od sídliska Sever ku lokalite Zlatná došlo k osadeniu dopravných značiek, ktoré zakazujú vjazd motorovým vozidlám okrem dopravnej obsluhy a majiteľov a užívateľov nehnuteľností. V praxi to znamená, že zo sídliska Sever sa môžu po miestnej komunikácií pohybovať iba vozidlá dopravnej obsluhy a vozidlá, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku, alebo vykonávajú zásobovanie. Vjazd je povolený aj vozidlám majiteľov a užívateľov nehnuteľností.

„Vychádzali sme z množstva podnetov občanov poukazujúcich na veľký počet vozidiel jazdiacich k danej lokalite. Je zrejmé, že rekreácia a športové aktivity nejdú ruka v ruke s neregulovaným pohybom vozidiel. Vzhľadom k tomu, že daná lokalita je využívaná aj na prechádzky, obmedzenie vjazdu vozidiel prispeje k bezpečnosti chodcov ako najzraniteľnejšej skupine obyvateľov v cestnej premávke,“ ozrejmil nové značenie náčelník mestskej polície v Kežmarku Štefan Šipula.

Hlavným dôvodom na pristúpenie k zmene dopravného značenia bolo zabezpečenie maximálnej bezpečnosti osôb pohybujúcich sa po cyklochodníku, ktorý sa nachádza na miestnej komunikácií a po ktorom sa pohybujú cyklisti, medzi ktorými je veľa detí.

Mestská polícia bude vo zvýšenej miere kontrolovať dodržiavanie platného dopravného značenia a v prípade porušenia platných právnych predpisov môže byť vodičovi na mieste uložená bloková pokuta až do výšky 50 eur. „Veríme, že vodiči budú rešpektovať platné dopravné značenie a na dopravu k obľúbenej lokalite Zlatná využijú jazdu na bicykloch alebo pešiu prechádzku,“ dodal na záver Šipula.

Mgr. Barbora Sosková

oddelenie komunikácie a propagácie