Aktuality

Aktivity a plány Hotelovej akadémie Otta Brucknera

28

V rozhovore pre Noviny Kežmarok ozrejmila Ing. Bc. Stela Stašáková, PhD., koordinátorka propagácie a marketingu Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku aktuálnu situáciu a plány kežmarskej strednej školy.

Ako hodnotíte prvý polrok tohto školského roka? S čím ste museli zápasiť a na aké situácie ste už boli pripravení?

Dištančné vzdelávanie komplikuje vyučovanie nám, učiteľom, nakoľko niektoré hodiny prebiehajú prezenčne, iné dištančne. Učenie v rúškach či respirátoroch nie je jednoduché, žiaci nám občas nerozumejú, občas nerozumieme my im. Ako učitelia musíme vynakladať väčšie úsilie a hovoriť hlasnejšie. Neraz sme unavení a cítime bolesti hlasiviek, hlavy, nakoľko nám chýba možnosť naplno sa nadýchnuť a vyučovať bez obmedzení. Rovnako náročné je to pre žiakov, keďže majú denne šesť až sedem po sebe idúcich hodín.

Čo sa zmenilo na prístupe žiakov k štúdiu počas týchto pandemických dní?

Zmenilo sa veľa. Z psychologického hľadiska chýbala žiakom dlhodobo socializácia, pretože boli zavretí vo svojich domovoch a z pedagogického prebiehalo vyučovanie v netradičnom prostredí – na diaľku a neosobne, nebola teda prítomná bežná a prirodzená interakcia. Počas dištančnej formy bývajú u žiakov opakované problémy s internetom a učiteľ nemá dosah, aby zhodnotil, či sú objektívne alebo nie. Inak prebieha aj spätná väzba, ktorú učiteľ priamo na hodine hneď vidí a môže vyhodnotiť. Komplikované je aj skúšanie na diaľku, pretože učiteľ vidí prostredníctvom kamery len ten priestor, ktorý je v jej dosahu.

Okrem samotného vyučovacieho procesu vnímame dopady dištančného vzdelávania aj na zhoršenej dochádzke žiakov, na ich niekedy až apatickom prístupe. Problémom je aj skutočnosť, že žiaci maturitných ročníkov stále dúfajú, že maturitná skúška – podobne ako predošlé roky – bude zrušená.

Akými spôsobmi sa Vaša škola snaží prispôsobiť aktuálnym trendom vo výučbe?

Všetko sa mení s dobou, jej podmienkami a požiadavkami. Rovnako aj naša škola tento trend zohľadňuje a postupne rozširuje materiálno-technickú vybavenosť. Preto aj tento rok boli dokúpené ďalšie dve interaktívne tabule. Využívame aj projektové vyučovanie v snahe rozvinúť u žiakov tvorivé myslenie a samostatnosť.

Čo by ste označili za dôležitú myšlienku, ktorú odovzdávate svojim študentom?

Je potrebné myslieť na to, že kdekoľvek sme, vždy reprezentujeme seba a inštitúciu, ktorú zastupujeme. Naším zámerom je viesť žiakov nielen k osvojeniu si potrebného množstva vedomostí a zručností, ale aj k rozvoju ich osobností, aby sa stali hodnotnými, ústretovými a prospešnými pre seba a svoje okolie.

Akými projektmi sa zapájate do súčasného pedagogického diania? Môžete ich aj v krátkosti predstaviť?

V škole sa o projekty uchádzame priebežne – podľa podanej výzvy a termínu na jej odoslanie. Posledný zaslaný projekt s názvom Čo lieči ľudskú dušu bol reflexiou na výzvu Nadácie Orange v programe Zdravá duša školy. Jeho cieľom je podporiť pedagógov v náročnom pandemickom období a zmierniť dopady dištančného vzdelávania. Spolu bolo podaných 254 projektov a komisia vybrala 24 najlepších. Máme radosť, že je medzi nimi aj naša škola.

Uvažujeme tiež reagovať na výzvu zameranú na podporu malých inovácií v rôznych oblastiach spoločenského života na východnom Slovensku.

V minulosti sme boli opakovane úspešní v získaní grantu na projekt Finančná gramotnosť, kde sa žiaci v danej oblasti vzdelávali prostredníctvom hrania hry Finančná sloboda, ktorá má niekoľko stupňov. Potešujúce bolo pre nás aj získanie grantu v programe Erasmus+ v projekte s názvom Moderne a efektívne.

Nakoľko škôl uchádzajúcich sa o granty je veľa a pridelených finančných prostriedkov pomerne málo, nie vždy sa nám podarí byť medzi tými vybranými. Do uvedenej kategórie zatiaľ neúspešných projektov môžeme zaradiť Enviroprojekt s názvom Zelenšie a voňavejšie, tiež projekt Zdravie a bezpečnosť v školách 2020 a projekt Modernejšia škola.

V ktorých oblastiach vidíte výzvy k napredovaniu? Akým smerom chcete, aby sa Vaša škola uberala?

Každá škola ma stanovený profil absolventa, ktorý je potrebné naplniť – žiak má nadobudnúť vedomosti v stanovených oblastiach, má mať ale aj všeobecný prehľad o dianí v spoločnosti a v neposlednom rade sa zameriavame a naďalej budeme zameriavať na posilňovanie jazykových kompetencií a rozvíjanie zručností v súlade s konkrétnym študijným odborom. Aby sa naši absolventi dokázali adekvátne uplatniť na trhu práce v domácom aj medzinárodnom či svetovom priestore.

Aké aktivity, kurzy, podujatia sa vám podarilo zrealizovať v tomto školskom roku?

V tomto školskom roku sme zrealizovali Európsky deň cudzích jazykov pre žiakov z odboru hotelová akadémia a Svetový deň mlieka pre žiakov z odboru kuchár, čašník. Konal sa aj baristický a barmanský kurz či Ľahkoatletický poldeň. Nedávno sa konalo aj podujatie Kto bol Hviezdoslav. Pri tejto príležitosti bola zhotovená nástenka o velikánovi literatúry a žiaci vytvorili záložky. Pani riaditeľka školy, PhDr. Darina Siskovičová, odprezentovala všetkým triedam viac či menej známe informácie o tomto spisovateľovi. Z anglického jazyka sa konala olympiáda a súťaž Best in English, na základe výsledkov ktorej sa môžu žiaci z rôznych kútov sveta porovnávať v úrovni ovládania tohto cudzieho jazyka.

Nakoľko stužkové slávnosti sa opäť nekonali, prebehlo Slávnostné udeľovanie stužiek maturantom z odboru hotelová akadémia netradične – v krásnych priestoroch Kežmarského hradu.

Žiacka školská rada zorganizovala niekoľko súťaží – napríklad pri príležitosti Svetového dňa výživy vyzvala žiakov zaslať fotografie jedál a nápojov, ktoré vlastnoručne pripravili. Prebiehala aj súťaž o najkrajšieho domáceho miláčika.

Patrícia Rozgonyiová, foto: Archív HAOB KK