Aktuality

Investície posúvajú naše mesto k lepšej budúcnosti

investicie

Mesto Kežmarok plánuje v roku 2022 rekordné investície v hodnote 14 434 026,70 eur. S investíciami samospráva začala v roku 2015, vtedy ešte v hodnote 781 120, 45 eur. Otázky, ktoré občanov najviac zaujímajú, vám priblížime na nasledujúcich stranách.

V roku 2021 vznikol na Mestskom úrade v Kežmarku útvar prípravy investícií a životného prostredia. V rozhovore s jeho referentom útvaru Ing. Petrom Justhom si predstavíme činnosť tohto útvaru, ktorý má na starosti rozvoj nášho mesta.

Aká bola najväčšia investícia roku 2021?

Najväčšou investíciou, čo sa týka už realizácie v roku 2021, bola bezprostredne stavba novej budovy centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktorá bola dokončená a čoskoro bude spustená aj jej prevádzka. Výstavbou tohto centra dôjde k skvalitneniu poskytovania všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti nielen v Kežmarku, ale aj v celej našej spádovej oblasti. Tento rok sa zrekonštruujú ešte prístupové komunikácie od ulice Sihoť, aby tak naplno a v čo najväčšom komforte mohla byť prevádzka tohto centra integrovanej zdravotnej starostlivosti spustená.

Aká je najväčšia investícia roku 2022?

V tomto roku sú pripravované, ale aj realizované viaceré investičné akcie. Od prvých jarných mesiacov pokračujú práce na stavbe kompostárne. Ide o zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov z domácností, záhrad a verejných priestranstiev. Nové mechanizačné vybavenie a technologické zariadenie umožní aj zber a zhodnotenie kuchynského odpadu. Ďalej máme rozostavanú novú budovu regionálnej tržnice, v ktorej budú môcť predávať regionálni predajcovia svoje výrobky, a revitalizáciou prejde aj okolitý park pri tržnici. Z hľadiska pripravovaných investícií je najväčším projektom rekonštrukcia Kostolného námestia a Novej ulice, ktoré potrebujú dostať nový vzhľad a funkciu. V súčasnosti sme v štádiu riešenia stavebného povolenia a následne budeme hľadať financie na realizáciu jednotlivých etáp. Ďalšou veľkou investíciou je rekonštrukcia mosta nad riekou Poprad pri bývalej budove Tatraľanu. Most prejde veľkou rekonštrukciou, dôjde k jeho rozšíreniu, spevneniu, aby slúžil ďalšie roky. Bude upravená aj svetelná križovatka a jednotlivé uhly odbočenia. Rekonštrukciou sa dosiahne kvalitnejšie a tiež plynulejšie prechádzanie cez danú križovatku.

Ako prebieha príprava investícií v Kežmarku? Čo to pre bežného občana znamená, že mesto investuje?

Príprava investícií spočíva v niekoľkých bodoch. V prvom rade je to samotná myšlienka, nápad alebo nejaký zámer, ktorý môže vyplynúť z aktuálnych potrieb mesta, resp. zapojenie sa do nejakej výzvy s možnosťou získania finančných prostriedkov na realizáciu niektorých projektov. Týmto krokom sa začína tzv. prípravná fáza, do ktorej patrí niekoľko krokov, ako napr. kontrola, či daný zámer je možný z hľadiska územného plánu realizovať, pripraviť podrobné zadanie a opis daného projektu, výberové konanie na projektanta, súčinnosť a pravidelná komunikácia s projektantom. Prípravná fáza je zakončená odovzdaním a predstavením projektovej dokumentácie. Ďalšou fázou je tzv. povoľovacia fáza, keď je potrebné zabezpečiť mnoho vyjadrení a povolení všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a správcov všetkých inžinierskych sietí. Napokon je požiadaný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia. Po vydaní stavebného povolenia prichádza napokon fáza realizácie, ktorú si už určite všimnú aj samotní občania, keďže v uliciach vidno a počuť stavebný ruch.

Ktoré investície podporili zachovanie pamiatok v meste?

Pre zachovanie pamiatok v meste pripravujeme takmer každý rok nejakú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky. Nemožno opomenúť dva veľké projekty, ktoré sú už úplne alebo čiastočne zrealizované. Je to rekonštrukcia zvonice pri Bazilike sv. Kríža a rekonštrukcia reduty na Hlavnom námestí. Obe budovy sú pýchou mesta, a preto je dôležité, že došlo k ich rekonštrukcii a zachovaniu pre ďalšie generácie po nás. Taktiež sme pristúpili k príprave rekonštrukcií budov, ktoré sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok, a to budov na Hlavnom námestí 25 a Ul. Dr. Alexandra 16.

Ktoré investície podporili šport v meste za posledné roky?

Na podporu športu sa v uplynulých rokoch vyvinulo nemalé úsilie a taktiež financií. Dokončenie zimného štadióna (Arény Kežmarok) bol jeden veľký a zložitý proces, ktorý sa podaril. Do mesta sa vrátil hokejový život a taktiež veľmi obľúbené verejné korčuľovanie. Je potrebné podotknúť, že aréna nie je len zimným štadiónom, ale je to hala s možným využitím aj na iné účely (napr. koncerty). V súčasnosti sa pracuje aj na rekonštrukcii športovej haly, ktorá bude slúžiť mnohým klubom v našom meste. Menšími úpravami prešiel aj futbalový štadión a v pláne je tiež začať riešiť jeho úplnú rekonštrukciu, resp. prestavbu. V neposlednom rade spomenieme ešte výstavbu multifunkčného ihriska v centre voľného času, na ktorom je denne počuť aj vidieť mnoho detí a mladých.

Ondrej Miškovič, foto: Zuzana Polomčáková