Aktuality

Kežmarčania už budú môcť využívať vlastnú mestskú kompostáreň

spravodajstvo_kompostaren

Stavebné práce na kežmarskej kompostárni trvali od apríla 2021 do júla 2022. Jej spustenie do prevádzky je naplánované už na túto jeseň. Momentálne ešte prebiehajú skúšky elektrických zariadení.

 Každé mesto je povinné podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch zabezpečovať zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti od júla 2021.

Projekt kompostárne

Cieľom projektu bolo dobudovanie systému zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Kežmarok. Mestu išlo aj zároveň o prípravu na splnenie recyklačných cieľov po roku 2020. Samotný projekt bol schválený a podpísaný v roku 2020. Celkovo bolo na kompostáreň použitých 2 646 773 eur, z ktorých mesto Kežmarok sa na realizácii podieľalo spolufinancovaním vo výške 140 000 eur.

Projekt zahŕňal výstavbu modernej technologickej kompostárne a nákup techniky nevyhnutnej na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Zakúpené zariadenia umožnia triedenie, zber odpadu, prepravu do mestskej kompostárne a jeho zhodnotenie na kompost, ktorý bude následne využívaný pre potreby mesta a jeho obyvateľov.

Kompostáreň pomocou najmodernejšej technológie bude slúžiť na zhodnocovanie druhov odpadu, akými sú: biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z komplexnej a individuálnej bytovej výstavby, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, parkov a cintorínov a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.

Zariadenie kompostárne bude pozostávať najmä z troch najdôležitejších častí:

  • troch uzavretých kompostovacích boxov určených pre prvú najintenzívnejšiu fázu kompostovania a hygienizáciu,
  • z časti určenej pre dozrievanie,
  • z priestoru na skladovanie jednotlivých druhov BRO a kompostu.

Svojou modernou technológiou na zhodnocovanie BRO bude kompostáreň v Kežmarku jediná na celom Slovensku, najbližšia podobná technológia je v rakúskom v meste Mattersburg.

Proces zhodnocovania odpadov v kompostárni

Vlhký materiál dodaný do doručovacích boxov určených pre kuchynský a zelený BRO sa zmieša s podrveným suchým materiálom. Kuchynský odpad charakterizovaný ako vedľajší živočíšny produkt tretej kategórie sa musí hygienizovať a musí prejsť procesom cez uzavreté kompostovacie boxy. Tri kompostovacie boxy spĺňajú požiadavky ako uzavreté hygienizačné jednotky. V priebehu prvých šiestich týždňov fázy kompostovania sa v troch uzavretých boxoch trvalo sleduje teplota a zaznamenáva sa splnenie hygienizačných požiadaviek, ktoré sú určené na 70 °C po dobu minimálne jednej hodiny. Po splnení hygienizačných kritérií sa BRO nechá dozrievať počas ôsmich týždňov pravidelným prekopávaním kompostu na prevzdušňovanej dozrievacej ploche. Vďaka prevzdušňovaniu biologicky rozložiteľného odpadu počas celej doby rozkladu, keď ide o uzavretú intenzívnu fázu v kompostovacích boxoch a taktiež pri dozrievaní, sú vytvorené optimálne podmienky na zabezpečenie technologického procesu kompostovania.

Prevzdušňovaním základok je zabezpečený dostatočný prísun kyslíku pre mikroorganizmy. Výluhy a dažďová voda z dozrievacej plochy a časti manipulačnej plochy sa zhromažďujú v retenčnej nádrži a používajú sa na opätovné zavlažovanie materiálu vo fáze dozrievania. Po dozretí bude surový kompost preosiaty pomocou bubnového sita na 20-milimetrovú frakciu a zvyšková nadrozmerná frakcia bude opätovne využitá v procese kompostovania ako materiál vytvárajúci štruktúru pre prístup vzduchu pri tvorbe ďalšieho kompostu.

 

Matúš Madeja, ed.: Ondrej Miškovič,

foto: projektová dokumentácia