Aktuality

Kežmarské školy pripravené na začiatok nového školského roka

ucebne

Mesto Kežmarok je zriaďovateľom troch základných škôl, v ktorých sa vyučuje 1 600 až 1 700 žiakov v triedach na prvom aj druhom stupni. Súčasťou základných škôl sú aj školské kluby detí.

Základná škola Grundschule

Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov, prioritne jazyka nemeckej národnostnej menšiny, na základe čoho sa nemecký jazyk vyučuje od prvého ročníka tri hodiny týždenne. Taktiež anglický jazyk sa učia prváci hravou formou jednu hodinu v týždni. Žiakom deviateho ročníka umožňuje urobiť si certifikát z nemeckého jazyka v spolupráci s Goethe inštitútom v Bratislave.

Spádovú oblasť pre túto školu tvoria tieto ulice Kežmarku: Dr. Alexandra, Baštová, Hlavné námestie, Hradská cesta, Hradné námestie, Hviezdoslavova, Kamenná baňa, Komenského, Kostolné námestie, F. Kráľa, Kukučínova, Kušnierska brána, Ľubická cesta, Nábrežná, Nová, Priekopa, Rázusová, Starý trh, P. J. Šafárika, Štúrova, Toporcerova, Trhovište, Tvarožnianska, J. Záborského, Záhradná, Zochova, J. Jesenského, S. Tomášika, Kláštorná, Weilburská. Spádovú oblasť tvoria aj obce: časť územia obce Malý Slavkov – Gerlachovská ulica (orientačné čísla 76 až číslo 98), Vlkovce, Hradisko, Žakovce a Mlynčeky. Okrem žiakov z týchto ulíc školu navštevujú deti z celého mesta a ďalších obcí okresu Kežmarok a Poprad.

V bežných triedach sú začlenení žiaci so špecifickými poruchami učenia a správania sa. V popoludňajších hodinách žiaci môžu navštevovať záujmové krúžky v škole. Bolo tu zriadené aj detašované pracovisko ZUŠ A. Cígera – hudobný a spevácky odbor. Telocvične základnej školy využíva aj detský folklórny súbor Goralik.

Základná škola Dr. Daniela Fischera

Hlavnou prioritou školy je kvalitný výchovno-vzdelávací proces s dôrazom na rozvoj komunikácie, kreativity, zdravého sebavedomia s využívaním netradičných, aktivizujúcich a efektívnych foriem a metód výučby. Anglický jazyk sa vyučuje od prvého ročníka a v treťom ročníku pridávajú výučbu nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka. Používajú metódu CLIL, čo je zavádzanie cudzieho jazyka do výučby ostatných predmetov.

Používanie IKT je samozrejmosťou. Takmer každá trieda je vybavená notebookom s interaktívnou tabuľou. Okrem toho sú v škole štyri počítačové učebne, odborné učebne na výučbu chémie, fyziky, cudzích jazykov, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a dielne. Na rozvíjanie športových aktivít využívajú dva telocvične a dve ihriská – hokejbalové a multifunkčné. Škola je otvorená pre žiakov, študentov a dospelých v oblasti športu, umeleckej činnosti a výučby cudzích jazykov. Mimoškolská činnosť je zastrešená záujmovými útvarmi, jazykovou školou Target, tanečným odborom ZUŠ a dlhodobou spoluprácou s DFS Maguráčik.

Škola sa aktívne zapája do národných a medzinárodných projektov, akými sú napríklad Červené stužky, Európsky týždeň boja proti drogám, Zdravé zuby, Európa v škole a mnohé ďalšie. Škola je zapojená do najväčšieho výchovno-vzdelávacieho ekoprogramu Zelená škola.

Základná škola s materskou školou Nižná brána

Súčasťou školy je aj materská škola s tromi triedami. V škole pracuje školský klub detí so štyrmi oddeleniami, v ktorých sa trikrát týždenne vykonáva klubová činnosť so zameraním na šport, výtvarné umenie a ručné práce. Škola má aj zmodernizovanú školskú jedáleň.

Spádovú oblasť pre túto školu tvoria tieto ulice Kežmarku: Biela voda, Garbiarska, Možiarska, Michalská, Nad traťou, Nižná brána, Pod lesom, Pod traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, Severná, Slavkovská, Strelnica, Tehelňa, Továrenská, Weinova. Spádovú oblasť pre školu tvoria tieto obce: časť územia obce Malý Slavkov – Družstevná ulica, časť Gerlachovskej ulice (orientačné čísla 1 až 69, 116 až 121), Lúčna, Sv. Michala, Lomnická, obec Mlynčeky (len pre žiakov druhého stupňa). Okrem žiakov z týchto ulíc školu navštevujú deti z celého mesta a okresov Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. V bežných triedach sú začlenení žiaci s telesným, ale aj sluchovým postihom, so špecifickými poruchami učenia a správania sa. V popoludňajších hodinách žiaci môžu navštevovať záujmové krúžky zriadené v škole. Škola už jedno desaťročie realizuje projekt alternatívnej starostlivosti o intelektovo nadané deti. Tieto deti sú začlenené v rámci bežných tried s počtom nižším ako 20, čiže nižším počtom, ako ukladá školský zákon.

V škole je zriadené elokované pracovisko ZUŠ Antona Cígera. Žiaci sa tak budú môcť pod jednou strechou dopoludnia vzdelávať a popoludní rozvíjať svoj talent v tanečnom a dramatickom odbore základnej umeleckej školy.

Medzi silné stránky školy z hľadiska materiálno-technických podmienok patrí športový areál, ktorý pozostáva z dvoch multifunkčných ihrísk na futbal, volejbal, basketbal a speedbadminton, z futbalového trávnatého ihriska, atletickej tartanovej dráhy a tartanového doskočiska pre skok do diaľky. Škola má tri telocvične, odbornú učebňu fyziky, chémie, technickej výchovy, jazykovú učebňu. Zavádzanie informačných technológií do vyučovania pomáhajú realizovať štyri multimediálne počítačové učebne s interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a s počítačmi. Okrem týchto učební sú počítačom a internetom vybavené ďalšie triedy. Škola má k dispozícii átrium a edukačnú plochu pre výučbu biológie, prvouky a prírodovedy. Má zabezpečený bezbariérový prístup a úpravy tried a hygienických zariadení pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Základná škola s materskou školou sv. Kríža

Jej zriaďovateľom nie je mesto Kežmarok, ale Rímskokatolícka cirkev. Cieľom školy je rozvoj osobnosti žiaka po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Žiakom poskytuje základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti, ktoré sú potrebné na jeho vzdelávanie a orientáciu v živote a spoločnosti.

Výchova a vyučovanie v škole sú budované na kresťanských zásadách. Celé spoločenstvo školy – žiaci školy, vyučujúci a ostatní školskí pracovníci – tvoria duchovnú jednotu, ktorá sa upevňuje vzájomnou úctou, ohľaduplnosťou a láskou. Staré osvedčené príslovie: ,,Zachovaj poriadok, poriadok zachová teba“ nabáda k svedomitému plneniu povinností, ku kresťanskému správaniu nielen v škole, doma, ale aj na verejnosti. Do školy sú prijímaní žiaci predovšetkým z katolíckych rodín. Žiakov iného vierovyznania alebo bez vierovyznania možno do školy prijať, ak rodičia či zákonní zástupcovia sú oboznámení s katolíckym obsahom výchovy pri zápise dieťaťa do školy a súhlasia s tým, že ich dieťa bude plniť program školy. Škola rešpektuje slobodu vierovyznania, práva dieťaťa a práva rodičov či zákonných zástupcov. Uznáva rodičov ako prvých a najdôležitejších vychovávateľov svojich detí. Pri výchove detí škola úzko spolupracuje s rodičmi a duchovnými farnosti.

Lucia Troppová, foto: Ondrej Miškovič