Aktuality

Podajte svoj návrh na ocenenia CENA MESTA Kežmarok

hrad

V roku 2022 plánuje samospráva udeliť významné ocenenia ľuďom, vďaka ktorým mestom prosperuje a ktorých aktivity badať všade navôkol nás.


Výzva na podávanie návrhov na ocenenia CENA MESTA Kežmarok

Ocenenie je prejav úcty mesta Kežmarok osobám alebo kolektívom, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a podobne. V zmysle Štatútu mesta z 11. decembra 2014 v znení jeho Dodatku č. 1 mesto Kežmarok udeľuje tieto ocenenia:
– Čestné občianstvo mesta Kežmarok
– Cena mesta Kežmarok
– Cena primátora mesta Kežmarok


Čestné občianstvo mesta Kežmarok

Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže MsZ udeliť Čestné občianstvo mesta Kežmarok. Návrhy na udelenie čestného občianstva môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať primátor mesta a poslanci MsZ. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. Mesto v spolupráci s komisiou kultúry a spoločenského života za účelom zjednotenia a uľahčenia podávania návrhov pripravili tlačivo na podávanie návrhov „Návrh na udelenie ocenenia, druh ocenenia: ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA KEŽMAROK“.


Cena mesta Kežmarok

Cena mesta Kežmarok sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom za:

a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti,
b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

Návrhy na udelenie ceny mesta Kežmarok môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať primátor mesta, poslanci MsZ a občania mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. Mesto v spolupráci s komisiou kultúry a spoločenského života za účelom zjednotenia a uľahčenia podávania návrhov pripravili tlačivo na podávanie návrhov „Návrh na udelenie ocenenia, druh ocenenia: CENA MESTA KEŽMAROK“.


Cena primátora mesta Kežmarok

Cenu primátora mesta Kežmarok udeľuje primátor jednotlivcom alebo kolektívom za aktívnu činnosť v orgánoch samosprávy, za podiel na rozvoji mesta, za vynikajúce výsledky a za vzornú reprezentáciu mesta. Z dôvodu včasného vyhodnotenia podaných návrhov na ocenenia je termín uzávierky na podávanie návrhov k oceneniam Čestné občianstvo a Cena mesta do 15. 08. 2022. Návrhy bude možné zasielať na jednu z uvedených adries:

1. na e-mailovú adresu: podatelna@kezmarok.sk
2. poštou na adresu: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
3. osobne do podateľne mestského úradu.

Tlačivá na podávanie návrhov sú k dispozícii v podateľni MsÚ, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok a na webovej stránke www.kezmarok.sk.

Prílohy na stiahnutie