Aktuality

Zamestnať sa v okrese Kežmarok je čoraz viac ťažšie

26

Síce sa na Slovensku celkovo znížila miera nezamestnanosti na 6,67 %, nezamestnanosť v okrese Kežmarok v marci 2022 stúpla na 17,35 % a je tretia najvyššia na Slovensku. Horšie na tom sú už len okresy Rimavská Sobota a Revúca.

Zamestnať sa v okrese Kežmarok je čoraz viac ťažšie, riešením je získavanie ďalších zručností a návšteva kurzov. Medzi špecifické faktory, ktoré ovplyvňujú túto dlhodobo vysokú nezamestnanosť, patrí okrem iného najmä nízka kvalifikácia pracovnej sily, odchod mladej kvalifikovanej sily, ako aj sčasti nevyhovujúca štruktúra regionálneho školstva.

Nestrať prácu – vzdelávaj sa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo národný projekt s názvom Nestrať prácu – vzdelávaj sa. Cieľom je podpora zamestnanosti prostredníctvom cieleného vzdelávania. Pre koho je teda projekt určený? Do projektu môže byť zaradený žiadateľ evidovaný ako záujemca o zamestnanie (ZoZ). Je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sú evidovaní na úrade práce. Nezohľadňuje sa ich ďalší status, či sú v čase záujmu o zaradenie do projektu zamestnaní, alebo či sú to osoby samostatne zárobkovo činné, alebo či sú to občania na materskej a rodičovskej dovolenke, prípadne dobrovoľne nezamestnaní.

Je nutné zdôrazniť, že kurzy sú určené pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ) s trvalým pobytom na území SR. Stačí, ak takýto záujemca o vzdelávanie príde na ktorýkoľvek úrad práce a podá si žiadosť o zaradenie do evidencie ako ZoZ.

Predpokladom a jednou z podmienok získania príspevku na vzdelávací kurz je, že vzdelávanie, ktoré záujemca požaduje, bude realizované na území SR a bude zamerané na získanie zručností buď v oblasti nedostatkových profesií, alebo v oblasti digitalizácie a automatizácie, či v oblasti zeleného hospodárstva. Takisto sa musí prihliadať na potreby trhu práce a možnosti flexibilného uplatnenie záujemcu na trhu práce.

Každý záujemca, ktorý má záujem o vzdelávanie v rámci projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa, si z verejne dostupných zdrojov vyberie konkrétne vzdelávanie a zvolí si poskytovateľa vzdelávania, ktorý ho zrealizuje. Následne záujemca písomne požiada príslušný úrad práce o schválenie požadovaného vzdelávania (formulár žiadosti je k dispozícii na webových stránkach ÚPSVaR). Dôležité je upozorniť, že nie je možné podávať viac žiadostí o viac druhov vzdelávania súčasne. Žiadosť má dve časti. Prvú časť vypĺňa záujemca a druhú časť vypĺňa a potvrdzuje vybraný poskytovateľ vzdelávania.

Žiadateľ o príspevok musí takisto deklarovať, že požadované vzdelávania zohľadňuje  jeho potreby na zvýšenie predpokladov pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce a že sa nebude zúčastňovať na podobnom vzdelávaní v rámci iného projektu. Neposlednou podmienkou je aj splnenie všetkých odvodových povinností záujemcu.

Po splnení všetkých podmienok môže úrad práce žiadosť o príspevok na vzdelávanie schváliť  a uzatvoriť so žiadateľom dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie. Všetky bližšie informácie o podmienkach zaradenia do kurzu v rámci projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa  je možné získať na tel. čísle +421 944 385 213 alebo priamo na webovej stránke www.upsvr.gov.sk.

Ondrej Miškovič, Antónia Semaňáková