Aktuality

Projektové aktivity Euroregiónu Tatry

24

Po tom, ako sa vinou pandémie stal rok 2020 jedným z najťažších rokov histórie Združenia, sa organizácia s obnovenou nádejou pozerá na budúcnosť.

Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, či stále nedostatočným finančným zdrojom sme presvedčení, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality služieb v Združení sa nám spoločnými silami darí. Čaká nás rok plný podujatí, aktivít a nových výziev. Preto veríme, že situácia ohľadom vývoja pandémie bude priaznivá k uskutočneniu týchto plánov.

V novom roku kancelária Združenia otvorí cyklus školení k príprave projektov súvisiacich s novým programovým obdobím 2021 – 2027. Nový program bude zameraný na štyri tematické oblasti. Prvou je prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie zamerané na posilnenie ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry. Druhou prepojenejšie pohraničie zamerané na rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility. Treťou tematickou oblasťou je tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie zamerané na posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a inovácie. V neposlednom rade Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia zameraná na posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci. Najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán.

Podľa posledného návrhu by mal byť EZUS TATRY s r.o. (namiesto poľského Zväzku Euroregión ,,Tatry“ v Novom Targu) riadiacim orgánom pre Fond mikroprojektov pre opatrenie 4.6 „Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie“ pre žiadateľov nachádzajúcich sa na území EZUS TATRY. Pre opatrenie 6.1 „Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“ je pre Fond mikroprojektov navrhnutý ako riadiaci orgán Prešovský samosprávny kraj (pre územie PSK) a Žilinský samosprávny kraj (pre územie ŽSK).

V novom roku radi privítame nových členov, ktorí sa k nám budú chcieť pridať  a podporiť členskú základňu našej organizácie. Spoločne budeme pokračovať v budovaní ďalších etáp Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier, ktoré chýbajú k uzavretiu celého naplánovaného okruhu. Týmto sa však projekt neskončí, budeme uvažovať o ďalších prepojeniach cyklotrás napájajúcich sa hlavný okruh. Podporíme budovanie doplnkovej infraštruktúry popri cyklotrasách (oddychové miesta, nabíjacie stanice, servis bicyklov, požičovňa e-bicyklov), v čom majú naši poľskí partneri náskok.

Projektové aktivity budú tiež zamerané na zatraktívnenie turistických miest na pohraničí. Čaká nás príprava a organizácia už XX. ročníka Slovensko-poľského hospodárskeho fóra, ktoré sa snažíme prispôsobiť aktuálnym témam (cezhraničná spolupráca, koronavírus, doprava, cestovný ruch a podnikanie, príprava nového programového obdobia). Je to veľkolepá akcia, do ktorej sa okrem poľských a slovenských veľvyslanectiev i ministerstiev a podnikateľov zapájajú aj naši členovia. Je to príležitosť na získanie nových aktuálnych informácii z rôznych oblasti, získanie nových kontaktov, uzatvorenie nových partnerstiev a tiež možnosť vyjadriť a pýtať sa odborníkov prizvaných k daným témam. Podujatie organizuje kancelária Združenia Euroregión Tatry v spolupráci s oboma veľvyslanectvami. Naši členovia majú možnosť aktívne sa zapájať na tomto podujatí nielen ako účastníci, ale aj ako speakri v paneloch s problematikou, ktorá im je blízka. Môžu ostatným poskytnúť svoje skúsenosti, poradenstvo a návrhy v danej oblasti.

Doterajšia spolupráca s členmi a partnermi bola na veľmi dobrej úrovni. Spoločne sme pripravili a zorganizovali viacero veľkolepých podujatí. Doba, ktorá nás zasiahla začiatkom roka 2020 nepriaznivo ovplyvnila nielen našu organizáciu, ale aj celé Slovensko. Napriek tomu veríme, že začiatkom roka 2022 sa situácia zmení k lepšiemu, vzniknú nové cezhraničné partnerstvá a budú zverejnené prvé výzvy programového obdobia 2021-2027, prostredníctvom ktorých zrealizujeme množstvo skvelých nápadov.

 

Lívia Kredatusová,

Projektová manažérka Združenia