Aktuality

Regionálna tržnica je ďalším úspešným projektom

6666

Zámerom mesta je zrealizovať prestavbu mestskej tržnice na regionálnu tržnicu za účelom podpory lokálnych producentov.

Revitalizáciou prejde aj park v jej okolí, pribudnú nové stromy a fontána. Prvá etapa zameraná na modernizáciu mestských trhových priestorov by mala trvať deväť mesiacov a jej rozpočet je takmer 271-tisíc eur. Mesto získalo príspevok 80-tisíc eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

Stavba podporená dotáciou z projektu

Projekt Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu v Kežmarku sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Projekt získal finančný príspevok vo výške 80 000 eur. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku číslo: IROP-CLLD-P814-512-005-001 je uzavretá medzi Miestnou akčnou skupinou – Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš a užívateľom mesto Kežmarok.

„Cieľom projektu je zlepšiť udržateľné vzťahy medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. V súčasnosti je materiálno-technické zázemie miestneho trhoviska v nevyhovujúcom stave a neumožňuje ponúknuť priestory dostatočnému počtu lokálnych predajcov,“ informovala Magdaléna Bednarčíková z oddelenia projektov a verejného obstarávania Mestského úradu v Kežmarku. Areál tržnice ponúka celoročne priestor pre jedného predávajúceho ovocia a zeleniny, príležitostne tam predávajú miestni farmári, ktorí v súčasnosti predávajú na starých kovovo-drevených pultoch umiestnených v exteriéri.

Okolie prejde zmenou

Vzhľadom na súčasný stav je potrebné zrealizovať prestavbu starej mestskej tržnice a jej okolia, a tým zvýšiť kapacitu trhoviska a vybudovať nové trhové priestory, ktoré sprístupnia nové služby pre občanov mesta Kežmarok a pre občanov okolitého regiónu. Taktiež poskytnú nové priestory pre regionálnych predajcov. Prestavba tržnice bude mať okrem iného aj estetický vplyv na okolie a občanov. V súčasnosti neestetické, materiálno-technicky nevyhovujúce prostredie by sa zmenilo na zmodernizované, estetické a reprezentatívne miesto. Mesto Kežmarok plánuje zrealizovať prestavbu mestskej tržnice na regionálnu tržnicu za účelom podpory lokálnych producentov. Stavba bude stáť na pozemku v staršej obytnej zóne s prevažne pôvodnou výstavbou s dobrým prístupom. Zrealizovaná stavba sa bude nachádzať v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie Kežmarok. Plánovaná dĺžka realizácie projektu je deväť mesiacov.

Ondrej Miškovič