Aktuality

Vojtech Wagner druhý rok na stoličke riaditeľa školy

pokus omyl

Predchádzajúci školský rok bol náročný aj z dôvodu stále pretrvávajúcej pandémie a s tým súvisiacimi rôznymi opatreniami. Práve sa nám začína nový školský rok 2022/2023 a pre Kežmarčana Vojtecha Wagnera to bude druhý školský rok v pozícii riaditeľa školy.

V novom školskom roku plánuje Stredná odborná škola Garbiarska 1 pokračovať v rekonštrukciách a opravách interiéru školy. V minulom školskom roku sa im podarilo zriadiť tri odborné učebne pre žiakov študijného odboru klientsky manažér pošty, učebných gastroodborov a odborov kaderník a kozmetik. „V týchto učebniach sme opravili omietky, ktoré vykonávali naši žiaci v rámci odborného výcviku. Učebne sme vybavili modernými učebnými pomôckami, vizualizérmi a interaktívnou tabuľou. Upravili sme aj priestory na chodbách, odstránili sme starý olejový náter sokla a nahradili ho novým moderným náterom. V tomto školskom roku chceme pokračovať v rámci finančných možností v ďalších opravách chodieb a tried,“ hovorí Vojtech Wagner.

Majú v pláne dve najchladnejšie triedy zvnútra zatepliť, a tým spríjemniť prostredie na výučbu a aj ušetriť náklady na vykurovanie. Najväčšou investíciou, s ktorou chcú začať už v septembri, je rekonštrukcia vstupného prístupového chodníka do budovy teoretického vyučovania. „Plánujeme odstrániť značne poškodené oplotenie a chceme ho nahradiť novými modernými nízkymi tvárnicami. Všetky plánované práce budú vykonávať naši žiaci v rámci odborného výcviku,“ dopĺňa Wagner. Veľkou výzvou pre nadchádzajúce obdobie je plánovaná komplexná rekonštrukcia domova mládeže.

V školstve a na tejto škole riaditeľ Wagner pôsobí už 30 rokov. „Dá sa povedať, že ju dosť dobre poznám. Niekoľko rokov som pracoval ako zástupca riaditeľky školy a mám dobrý vzťah s kolegami. Myslím si, že náš vzťah sa nezmenil a vieme sa spoločne dohodnúť na tom, aby naša škola prosperovala a napredovala,“ hovorí Wagner.

Na štúdium v tomto školskom roku sa im prihlásilo vyše 200 žiakov. Systém umožňuje žiakom podať si viac prihlášok na viac škôl, preto prijali asi 140 žiakov, z ktorých sa ku nim zapísalo spolu 109 žiakov. V prvý deň školy 5. septembra by malo nastúpiť 23 žiakov do 2-ročných učebných odborov, 43 žiakov do 3-ročných učebných odborov, 20 žiakov do 4-ročných študijných odborov a 23 žiakov bude pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.

Tradične najväčší záujem je o štúdium v odboroch kozmetik a kaderník. „Máme náš vlastný kozmetický a kadernícky salón, ktorý je otvorený pre verejnosť. Mierny pokles vidíme o záujem  gastroodborov, čo súvisí pravdepodobne so stratou zamestnaní v gastronómii počas pandémie. Naši žiaci v rámci odborného výcviku získavajú skúseností na množstve akcií, ktoré pripravujeme pre mesto alebo verejnosť v rámci osláv, plesov, svadieb a pod. Priemerný záujem je aj o stavebné profesie – stavebná výroba a murár. Žiaci týchto odborov vykonávajú produktívne práce v rámci zveľaďovania vnútorných priestorov školy,“ dopĺňa štatistiku riaditeľ.

Škola sa zapojila so všetkými odbormi do systému duálneho vzdelávania, ktoré prináša benefity ako žiakom, tak aj zamestnávateľom. „Snažíme sa žiakov zapájať do tohto systému. Máme rozbehnutú spoluprácu s viacerými zamestnávateľmi. Najväčší záujem je o žiakov učebného odboru stolár, ale, žiaľ, žiakov nie je dostatok,“ priznáva riaditeľ.

Kežmarská stredná škola má dôstojné miesto v sieti škôl Prešovského kraja a aj mesta Kežmarok. „Spoluprácu s mestom si budeme udržiavať zapájaním sa do akýchkoľvek podujatí organizovaných mestom. Spolu s mojimi kolegami sa budeme snažiť o ďalší rozvoj našej školy. Mnohí naši absolventi sa úspešne zamestnali vo svojej profesii, na čo sme právom hrdí,“ dopĺňa na záver Wagner.

Ondrej Miškovič, foto: archív SOŠ Garbiarska 1