Aktuality

Výzvy, ktoré posunuli umelecké vzdelanie v Kežmarku vpred

26

V roku 2022 si pripomenieme výročie založenia Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku. Riaditeľ školy Ján Levocký spomína na 32 rokov, kedy sa striedali menej náročné a ťažšie obdobia.

Medzi ťažké patril prechod pod novovzniknutú aŠkolskú správu v Poprade a obdobie reštitúcii, kedy sa budova, kde škola sídli, vrátila evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania. Vedenie Školskej správy odmietalo podpísať nájomnú zmluvu. „Náročným bol prechod na právnu subjektivitu v čase, keď vznikol okres Kežmarok a skúseností bolo málo. Boli sme jednou z prvých ZUŠ, ktorá mala právnu subjektivitu. Jednoduchá nebola ani rekonštrukcia budovy na Kostolnom námestí. Náročné sú aj posledné roky, kedy sme prevzali výchovno-vzdelávací proces po zrušenej ZUŠ na Petržalskej ulici a zriadenie nových alokovaných pracovísk. Súčasnosť ovplyvňujú problémy vyplývajúce z prebiehajúcej  pandémie,“ spomína riaditeľ Ján Levocký.

Práca prináša rôzne výzvy. Každá, ktorú sa podarí naplniť, ich podľa riaditeľa posúva o krok ďalej a vyššie. Úspechy žiakov pod vedením pedagógov sú viditeľné nielen doma, ale i v zahraničí. „Napĺňa nás realizácia medzinárodných projektov, keď zistíte, že v mnohom ste inšpiráciou pre našich zahraničných partnerov,“ povedal Levocký.

Rok výročia školy

Keďže žijeme s výročím školy, pripravili sme kalendár, nie však z výtvarných prác žiakov ako je tradíciou, ale s fotografiami, ktoré zachytávajú históriu školy až po súčasnosť. Pripravujeme do tlače bulletin, kde doplníme historické údaje , ktoré sme doteraz nepublikovali. Súčasťou bude aj CD s výberom z našich nahrávok za 15 rokov,“ informuje o prípravách Levocký.

Oslavy by mali vyvrcholiť, ak to situácia dovolí, v závere školského roka v júni koncertom orchestra zloženého z kežmarských žiakov a hostí z partnerských škôl z Weilburgu v Nemecku  a Bochnie  v Poľskou v Drevenom artikulárnom evanjelickom kostole v našom meste.

Kežmarská základná umelecká škola je jednou z najstarších škôl na východnom Slovensku. Pri 50.výročí bol škole Ministerstvom školstva za výborné výchovnovzdelávacie výsledky prepožičaný čestný názov po Antonovi Cígerovi, ktorý obnovil činnosť školy po druhej svetovej vojne. „Pri 60. výročí sme podrobne zdokumentovali činnosť Nemeckej hudobnej školy od roku 1931 až do odsunu nemeckého obyvateľstva. Teraz pri 70. výročí sme dokumentovali činnosť školy medzi týmito obdobiami. Venujeme sa osobnostiam a jej riaditeľom školy  Matilde Alexandrovej a Walterovi Brachtelovi,“ povedal Levocký. Zároveň dodal, že história školy je veľmi pestrá, zaujímavá a treba ju poznať. Kvalita vyučovania v kežmarskej umeleckej škole bola vždy na vysokej úrovni, čo pedagogický zbor zaväzuje, aby pokračoval v jej tradíciách a odkaze aj pre ďalšie generácie.

(Ne) pripravení na pandémiu

Pandémia školu podľa riaditeľa zastihla nepripravenú na dištančné vzdelávanie Každý sa snažil nájsť riešenie, ktoré by vyhovovalo učiteľovi aj žiakovi. „Preto sme vo februári 2021 podali žiadosť a získali bezplatnú licenciu od Microsoftu MS TEAMS, pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Zrevidovali sme výpočtovú techniku a doplnili tak, že v každej triede dnes máme počítač alebo notebook. Vybudovali sme sieť – káblový rozvod do každej triedy  na troch našich pracoviskách a zamestnanci absolvovali v máji školenie,“ spomína na nedávnu nutnú modernizáciu Levocký.

Ako sa zlepšovala situácia a prechádzalo na prezenčné vyučovanie, upadol záujem o aplikáciu MS TEAMS pri vyučovaní. Naplno ho začali využívať až po zatvorení základnej umeleckej školy od 29. novembra 2021. Pre výtvarný odbor získali bezplatnú licenciu grafického  softwéru Rebelle 4 pre 20 zariadení cez pobočku americkej firmy Escape Motions na Slovensku. Zakúpili štyri grafické tablety väčšieho formátu. „Je to jedna z ciest ako priblížiť žiakom moderné techniky aj v tejto oblasti. Tanečnú sálu sme upravili na on-line vyučovanie, žiaľ nie všetci žiaci majú doma priestor, aby mohli cvičiť so svojím pedagógom,“ dopĺňa novinky riaditeľ.

Osobný kontakt žiakom chýba, najviac sa to prejavuje pri individuálnom vyučovaní v hudobnom odbore. V kolektívnom vyučovaní chýba žiakom kontakt so skupinou a aj keď sa aspoň raz týždenne vidia spolu na obrazovke, nenahrádza to prezenčné vyučovanie.

Ondrej Miškovič