Aktuality

Gréckokatolíci dokončili stavbu ikonostasu

09_12

Gréckokatolícka cirkev farnosť Kežmarok vznikla v lete minulého roka roku a jej prvým správcom sa stal otec Dominik Petrík, ktorý ako jednu z prvých najväčších úloh mal dokončenie ikonostasu spoločne s veriacimi. Slávnostná posviacka sa uskutoční 10. septembra o 10.00 hod. s priamym televíznym prenosom do RTVS.

Ikonostas vo  východných chrámoch

Ikonostas je stena z ikon, na ktorých sú napísané obrazy Ježiša Krista, Presvätej Bohorodičky, anjelov a svätých. „Ikony sa píšu, nie maľujú, lebo v pravom zmysle nejde o umenie, ale o zachytenie Božieho slova. Tak aj ikonostas zobrazuje dejiny spásy – dejiny Božej lásky k človeku. Jeho význam je teda aj katechetický – hľadíme na to, čo Boh všetko koná pre spásu človeka, ale aj pozývajúci a motivujúci – premieňať sa na obraz tých, ktorých zobrazuje. To je teológia theosis – zboštenia človeka, ktorý sa účasťou na slávení Eucharistie a hlavne jej prijímaním premieňa, získava to, čo hriechom stratil – Boží obraz a Božiu podobu,“ opísal ikonostas Dominik Petrík, správca farnosti.

Chrám v byzantskej tradícii pozostáva z troch častí – svätyňa, loď a predsieň. Loď predstavuje cirkev, ktorá ešte putuje do neba a svätyňa predstavuje nebo. Pri každej liturgii sa sprítomňuje umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. „Ikonostas neoddeľuje svätyňu od lode chrámu, ako si niektorí mylne myslia, ale spája ich. Kráľovské dvere v strede ikonostasu a záves na nich sa pri slávení liturgie otvárajú, čo znamená, že Kristus nás pozýva mať účasť na Božskom – nebeskom živote. Ikonostas teda spája tieto dva svety a centralizuje sa do miesta, kde sa dokonáva zmierenie Boha s človekom a jeho objatie v prijímaní Eucharistie, keď kňaz vychádza v čase svätého prijímania, aby sa človek nasýtil božským – nebeským životom,“ dopĺňa Dominik Petrík.

Vypísal kežmarský chrám ikonopisec Stepan Yuzefivy

Ikonostas v kežmarskom chráme obsahuje tri rady ikon. V hlavnom rade ikon sú: zľava svätý Ján Krstiteľ, sv. Mikuláš, Presvätá Bohorodička, Ježiš Kristus, Narodenie Presvätej Bohorodičky, sv. Cyril a Metod. Nad nimi sú Kristove a Bohorodičkine sviatky. Vrchný rad obsahuje ikony prorokov Starého zákona. Stredovú líniu tvoria kráľovské dvere, na ktorých sú štyria evanjelisti a Zvestovanie Presvätej Bohorodičke, nad kráľovskými dvermi je Mandylion a ikona Poslednej večere a po bokoch sú ikony archanjelov a anjelov. Ikonostas obsahuje aj diakonské dvere, na ktorých sú ikony diakonov sv. apoštola a prvomučeníka Štefana a sv. Romana Sladkopevca. Vrch ikonostasu tvorí oblúk s trojramenným východným krížom. Na ikonostase je spolu tridsaťšesť ikon.

Autorom ikon na ikonostase, ako aj na stenách, je ukrajinský ikonopisec Stepan Yuzefiv. „Konštrukcia bola vyrobená vo firme veriacich našej farnosti – rodiny Bajusovcov – Drevointeriér Kežmarok. Myšlienka ikonostasu vznikla ešte pri stavbe chrámu a prvý návrh spracoval architekt chrámu pán Jozef Figlár v spolupráci s mojím predchodcom otcom Pavlom Nižníkom. Neskôr sa projekt ikonostasu upravil v spolupráci otca Petra Fedora, vtedajšieho farára, ikonospisca pána Yuzefiva, pána Pavla Olekšáka, pána Petra Bajusa a farskej rady až dozrel do tejto finálnej podoby. Som nesmierne vďačný veriacim farnosti, ktorí sa na tomto diele vo veľkej miere finančne podieľajú ako aj mnohým iným sponzorom a darcom,“ opísal vytvorenie ikonostasu v Kežmarku Petrík.

Posviacka ikonostasu bude 10. septembra

Slávnostná posviacka nielen ikonostasu, ale aj nového oltára a mobiliára svätyne, spojená s odpustovou slávnosťou Narodenia Presvätej Bohorodičky a 15. výročím posviacky chrámu bude v nedeľu 10. septembra 2023 so začiatkom o 10.00 hod. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie. Slávnosť bude vysielaná aj v priamom televíznom prenose RTVS. „Všetkých vás srdečne v mene svojom, i v mene veriacich farnosti pozývam na túto slávnosť, po ktorej ste všetci pozvaní na spoločné agapé, ktoré sa bude konať pri chráme,“ zakončil Dominik Petrík.

Ondrej Miškovič, foto: Archív farnosti