Aktuality

Hlavné námestie, ako ho (ne)poznáme

Kežmarok v priebehu roka navštívi množstvo turistov, pre ktorých sú lákadlom predovšetkým pamiatky. Môže teda Kežmarčan povedať, že o svojom meste vie všetko? Veď toľkokrát už ním prešiel. Je to tak, že mnohé detaily nám uniknú a niektoré si ani neuvedomíme. Preto vás pozývame na malú exkurziu zaujímavostí kežmarských meštianskych domov na Hlavnom námestí.

Hlavné námestie 2

Na krátkej bočnej fasáde je kamenná kartuša s takmer nečitateľným rytým latinským nápisom s datovaním – „Mane Nobiscum Vespere Salvator MDCLIX“, v preklade „Zostaň s nami, Spasiteľ, (tento) večer 1659“, rok dokumentuje prestavbu domu.

Hlavné námestie 5

Na kovovom zábradlí balkóna je erb rodiny Lány-Jacobi. Martin Lány-Jacobi bol v roku 1700 zvolený za kežmarského senátora. Po vypuknutí Rákociho povstania sa stal mestským kapitánom, postavil sa na stranu povstalcov, za čo bol v roku 1709 popravený.

Hlavné námestie 12 a 14

Majú veľmi podobné stvárnenie fasád, pretože v čase, keď sa domy upravovali, ich vlastnil jeden majiteľ – Ján Palencsár. Dom na Hlavnom námestí 14 je široký, pretože vznikol prestavbou dvoch domov. Začiatkom 20. storočia bolo poschodie domu adaptované na účely mestského kasína. Starší ho možno poznajú pod menom Magura.

Hlavné námestie 13

Už výraz domu napovedá, že neslúžil iba na bývanie. Vyniká dominantnosťou a dekoratívnosťou mimoriadne zaujímavej historizujúcej fasády. Ešte do roku 1895 tu stáli dva domy. Dom dal prestavať Ján Markovič, ktorý tu mal obchod s textilom.

Hlavné námestie 16

Na fasáde je osadený  kolorovaný erb vytvorený podľa starých listín – nad štítom, nachádzajúcim sa v oválnej kartuši, je uzavretá prilba, na ktorú dosadá pravdepodobne hodnostná koruna, z ktorej vystupuje postava muža s kladivom v ruke. Dom patril rodine Georga Stenczela.

Hlavné námestie 18

Zaujme reprezentatívnou fasádou z obdobia secesie z konca 19. storočia, s keramickou ornamentikou.

Hlavné námestie 24

Tento významný patricijský dom vznikol prestavbou dvoch renesančných domov. Dominuje mu bohato zdobená fasáda umocnená balkónom neseným štyrmi ozdobnými kovovými konzolami. Dom vlastnila významná rodina Goldberger-Bethlenfalvy.

Hlavné námestie 26

V dome sídlila Spišská banka, známa ako Zipser Bank, a je výrazne predimenzovaný voči okolitej zástavbe. Zaujme bohato zdobenou fasádou a pod strechou zachovanými drevenými konzolami.

Hlavné námestie 30

Nad pravým oknom poschodia je profil mužskej hlavy, nad ľavým oknom zasa profil ženskej hlavy. Fasáde dominuje drevená portálová úprava prízemia z konca 19. stor. Na jej pravej bočnej strane, celkom hore, nájdete signovanie: „G. A. WEISZ Kesmark“, od významného kežmarského majstra, umeleckého rezbára.

 

Hlavné námestie 40

Na fasáde je zachované torzo kamenného portálu s hlavným klenákom vo výraze neúplného štítu, pravdepodobne s nekompletnou iniciálou „M“.

Hlavné námestie 45 a 47

Spojením týchto dvoch domov bol zrušený vstup do domu na Hlavnom námestí 47. Tento dom patril rodine Jakuba Kraya, čo dokladá aj pamätná tabuľa na fasáde.

Hlavné námestie 46

Dom známy ako „Barónka“ s reprezentačnou barokovou fasádou. Na poschodí s dvomi okrídlenými sfingami, vo svetlíku hlavného vstupu je ústredný motív pelikána, kŕmiaceho mláďatá. V strede výplne balkóna sú iniciály „M B“ – Matyáša Badányiho. Rodine Badányi daroval tento dom Štefan Thököly, majiteľ Kežmarského hradu.

Hlavné námestie 50

Mimoriadne hodnotný goticko-renesančný dom s netypickým volútovým štítom, so secesnými geometrickými ornamentmi. V strede dekoratívneho zábradlia balkóna je kovový vavrínový veniec. Ak navštívite toaletu cukrárne, na dvorovej fasáde si všimnite kamennú kartušu s datovaním 1589, čo je rok dokončenia prestavby domu.

Hlavné námestie 54

Na kovovej konštrukcii zábradlia balkóna je kovový erb rodiny Keler, so štítom francúzskeho typu, po stranách dekorovaný úponkami s listami viniča. Plocha štítu je členená šachovnicovo na štyri polia – dve polia vyplnené plodmi viniča, ďalšie 2 zdobí zvislé vrúbkovanie. Na hornú časť štítu nadväzuje pravdepodobne prilba.

Hlavné námestie 55

Fasáde dominuje neskorogotický kamenný vstupný portál a keď vstúpite do interiéru domu, uvidíte množstvo architektonických prvkov dokladajúcich vývoj domu od stredoveku.

Hlavné námestie 56

V pravej podstrešnej časti je maskarónový reliéf – mužská hlava s fúzami, v ľavej časti nedostatočne čitateľný reliéf.

Hlavné námestie 58

Má zachovanú najkompletnejšiu dekoratívnu portálovú úpravu prízemia, v dome sa nachádzala lekáreň nadväzujúca na tradície lekárne „K uhorskej korune“, ktorá vznikla v roku 1680.

Hlavné námestie 88

Na fasáde je zachovaný kamenný portál vo výraze sedla, zospodu dekorovaný kvapkami s kamennými guľkami, dole zachované okopníky kónického tvaru.

Hlavné námestie 90 a 92

Dva spojené domy vynikajú bohatou úpravou fasády s vystupujúcim arkierom.

Iveta Bujnová, foto: Ondrej Miškovič