Aktuality

Kežmarok investuje do ochrany pred výkyvmi počasia

402553347_670842125164178_7551014471419798086_n

Mesto Kežmarok získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok“ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Suma nenávratnej finančnej pomoci zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu je 960 000 eur.

V utorok 21. novembra mesto začalo s výkopovými prácami v areáli Základnej školy s materskou školou Nižná brána a všetky vodozádržné opatrenia mesto plánuje zrealizovať do konca roka 2023. Súbežne rozbehlo výstavbu dažďovej kanalizácie, do ktorej sa napoja dažďové zvody zo strechy školy. Aktuálne je už osadená aj retenčná nádrž na zadržiavanie vody. „Areál tejto školy je unikátom v tom, že tu budeme mať kombináciu takmer všetkých ekologických prvkov projektu – zelenú stenu, dažďovú kanalizáciu, dažďovú záhradu a retenčnú nádrž,“ vysvetľuje Martin Vitkaj z úseku dopravy a životného prostredia oddelenia rozvoja mesta a výstavby.

Investícia do mechanizmov určených na zadržanie vody v Kežmarku a jeho bezprostrednom okolí posilní odolnosť mesta voči zmenám podnebia. „Mesto Kežmarok reflektuje snahu adaptovať sa na nepriaznivé podmienky pri výkyvoch počasia ovplyvnených globálnym otepľovaním. Investícia do mechanizmov určených na udržanie vody v meste a jeho bezprostrednom okolí posilní odolnosť nášho mesta voči nepriazni počasia a zmierni dopad na životné prostredie,“ hovorí primátor mesta Ján Ferenčák.

Primátor uvádza aj konkrétne opatrenia: „Lokality, kde sa budú realizovať stavebné úpravy sú: Nový cintorín, hradný park, Ulica Nižná Brána, Garbiarska ulica, Weilburska ulica, Severná ulica, parkovisko na Ulici Dr. Vojtecha Alexandra a v areáli Základnej školy s materskou školou Nižná Brána. V Kežmarku tak pribudnú 3 zelené steny, 19 dažďových záhrad, 1 zrekonštruované parkovisko a 6 retenčných nádrží na polievanie zelených stien. Súčasťou opatrení je i riešenie mobiliáru vo forme lavičiek, zvýšených záhonov, stojanov na bicykle a odpadkových košov.“ Pri jednotlivých objektoch ide o vytvorenie systému odvádzania zrážkových vôd zo striech budov a vôd z ich okolia. Z pohľadu zmierňovania dopadov klimatickej zmeny budú riešené najmä dažďové záhrady a zelené steny. Vo forme využitia plôch, ktoré budú upravené na výsadbu a na vytvorenie vhodného a výpar podporujúceho celku.