Aktuality

Kežmarok sa zapojil do projektu na ochranu pred kybernetickými útokmi

Ilustračný obrázok

Hlavným cieľom ďalšieho projektu, do ktorého sa mesto Kežmarok zapojilo, je rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta.

S realizáciou hlavných aktivít projektu sa začalo už 5. septembra. Čo by sme mali vedieť o projekte, do ktorého sa mesto zapája?

Základné informácie o projekte

Projekt nesie názov Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Kežmarok. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www. opii.gov.sk.

Projekt podporený Európskou úniou

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 až 2020. Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania.

Dáta mesta v bezpečí

Predmetom projektu je identifikácia a riadenie rizík v rovine riadenia, revízie a aktualizácie potrebnej dokumentácie, vrátane postupov pre zálohovanie a obnovu ako aj zavedenie procesov pre Business Continuity Management a jeho riadenie. „Cieľom ďalšej aktivity projektu je nasadenie off-line klientskeho modulu na evidenciu a klasifikáciu informačných aktív a na evidenciu a riadenie incidentov. Realizáciou aktivít projektu sa prispeje k dosiahnutiu špecifického cieľa, ktorým bude zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti,“ povedala Marta Markočiová, vedúca oddelenia projektov a verejného obstarávania. Mesto Kežmarok, ako prevádzkovateľ základnej služby pre jednotlivé siete a informačné systémy základnej služby, je zo zákona povinné zabezpečiť audit kybernetickej bezpečnosti. „V snahe zabezpečiť požadovanú úroveň kybernetickej bezpečnosti v organizácii sme povinní zabezpečiť kybernetickú ochranu. Zo zákona na základe analýzy procesov boli definované tieto oblasti: Vybavenie serverovne – produkčný server, audit aktívnych prvkov siete LAN a MAN, vybudovanie gigabitovej siete LAN, kybernetická bezpečnosť. Projekt počíta aj s nasadením produktu ESET PROTECT Advanced a novou výbavou do serverovne na backup / replikačný server. Ďalšou z aktivít je nasadenie produktu Safetica DLP,“ dopĺňa podstatu projektu Markočiová. Cieľom projektu je zabezpečenie súladu štandardov a noriem kybernetickej bezpečnosti mesta v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

Ondrej Miškovič