Aktuality

Kežmarské školy spoznali mená najúspešnejších pedagógov

11

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku privítalo 27. marca ocenených pedagógov z materských a základných škôl, ale aj pedagógov združených pod spoločným školským úradom.

Kultúrny program a oceňovanie tých, ktorí za posledné obdobie posúvali vzdelávanie v našom meste na vyššiu úroveň, boli zlatým klincom spoločného času pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa učiteľov.

 

Školstvo v Kežmarku

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok sú tri materské školy, ktoré navštevuje približne 380 detí vo veku od dvoch do šiestich rokov. V školskom roku 2022/2023 navštevuje základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta spolu 1 596 žiakov, z toho 500 žiakov navštevuje Základnú školu Nižná brána, 488 žiakov chodí do Základnej školy Grundschule a 608 žiakov na Základnej školy Dr. Daniela Fischera. Základné školy pracujú podľa školských vzdelávacích programov, v ktorých sú zahrnuté špecifiká pre jednotlivé školy. Každý rok školy pripravujú svojich žiakov na rôzne olympiády a súťaže, realizujú rozličné projekty, preto sa mesto rozhodlo tých najaktívnejších odmeniť a vyzdvihnúť ich činnosť. V Spoločnom školskom úrade sú združené základné školy zo šiestich obcí – Tvarožná, Ihľany, Vlková, Vlkovce, Stráne pod Tatrami a Stará Lesná. Spoločný školský úrad týmto školám zabezpečuje odborné činnosti a metodickú pomoc.

„Učiteľ nie je len tým, kto učí. Pedagóg je nielen pre deti a mládež, ale aj pre celú spoločnosť vzorom, akýmsi prototypom budúcnosti. Nielen sám sebe, ale všetkým nám predurčuje  – spolu s komplexom ďalších okolností – zajtrajšok. Je ťažko vymenovať všetky vlastnosti, ktorými má dobrý učiteľ a pedagóg oplývať. Z detí vychovávate individuálne a samostatné osobnosti, čo si vyžaduje veľkú mieru pedagogického citu, veľa tvorivých úvah vychádzajúcich zo sústavného štúdia, vzdelávania a analyzovania výsledkov svojej práce. Aj preto som rád, že dnes okrem iného oceníme niekoľkých z vás, ktorí už roky dokazujú, že byť učiteľom nie je len prácou, ale aj poslaním,“ povedal na slávnostnom oceňovaní Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok.

Materská škola Cintorínska

Zuzana Šteczová bola ocenená za svoje 28-ročné pôsobenie v pedagogickej praxi ako učiteľka materskej školy, za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní detí, i za aktívnu a tvorivú činnosť pri rôznych aktivitách. Pôsobila i ako hlavná koordinátorka projektu Klíma nás spája – Jazierko.

Bc. Milada Hudáková dostala ocenenie za aktívnu a tvorivú činnosť pri rôznych aktivitách materskej školy, akými bol napríklad Malý recitátorik. Mesto oceňuje aj jej koordinovanie projektu Zelená škola, aj to, že v rámci svojej pracovnej činnosti sa podieľa na prezentácií a propagovaní školy pre verejnosť prostredníctvom masmediálnych prostriedkov.

Mgr. Denisa Vilková bola ocenená za aktívnu a tvorivú činnosť pri rôznych aktivitách materskej školy. V rámci svojej pracovnej činnosti sa podieľa na projektoch, ako napríklad Bosonohá olympiáda. Venuje sa taktiež športovým aktivitám, webstránke a výzdobe materskej školy. Je zapojená do vzdelávacieho programu partnerstva škôl e-Twinning.

Materská škola Možiarska

Danka Kubová dostala ocenenie za svoju činnosť. Od 90. rokov viedla semináre výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania v Kežmarku, Poprade a Svite. V roku 2003 sa zúčastnila na celoslovenskom seminári, ktorý bol venovaný pedagogickej tvorivosti učiteliek materských škôl, s príspevkom Netradičné techniky vo výtvarnej výchove a pracovnom vyučovaní. Získala ocenenia vo výtvarných súťažiach detí materských škôl v Poľsku a Macedónsku. V rokoch 2019 až 2022 viedla každoročné semináre pre začínajúce učiteľky Učíme deti kresliť a Tvoríme technikami.

Materská škola Karola Kuzmányho

Gabriela Rigová dostala ocenenie za 42 rokov odpracovaných v školstve v okrese Poprad a Kežmarok, poskytovanie odbornej metodickej pomoci učiteľkám a žiačkam pedagogickej školy, za aktívnu prácu v odborovom zväze a za riadenie Materskej školy Karola Kuzmányho.

Mária Vančová bola ocenená za 42 rokov odpracovaných v materských školách v okrese Kežmarok, dlhoročné pôsobenie na poste riaditeľky v Materskej škole v Malom Slavkove a v Materskej škole Karola Kuzmányho v Kežmarku a za kvalitné vedenie školy, hodnotný, osobný a odborný prístup k zamestnancom pri prechode Materskej školy Karola Kuzmányho na právny subjekt.

Základná umelecká škola Antona Cígera

Mgr. Viktor Varga, Dis. Art., dostal ocenenie za to, že znovu „oživil“ hru na akordeón po krátkej pauze, počas ktorej v ZUŠ nemali učiteľa.

Bc. Simona Mlynarczyk, učiteľka tanečného odboru, dostala ocenenie za inšpiratívnu prácu so žiakmi tanečného odboru. Keď odišli jej kolegyne na materskú dovolenku, tak svojím entuziazmom zvládla toto obdobie vrátane zvýšených nárokov na administratívnu prácu.

 

Základná škola Dr. Daniela Fischera

Mgr. Janka Lacková dostala ocenenie za 42 rokov pedagogickej práce. Od roku 1981 pracuje na Základnej škole Dr. Daniela Fischera. Ocenenie dostala aj pri príležitosti životného jubilea za aktívnu prácu so žiakmi v oblasti ochrany prírody, za opakované zapájanie sa do akcie Čisté hory, aj za propagáciu dobrého mena školy.

Mgr. Miroslava Petrasová bola ocenená za 28 rokov pedagogickej práce, za prípravu školských a okresných kôl matematických a fyzikálnych olympiád, za koordináciu matematických Pytagoriád a za príkladnú prácu v predmetových komisiách okresných súťaží v sekcii matematika a fyzika.

Mgr. Mária Mlynarčíková ocenenie získala za 19 rokov pedagogickej práce, za sedemročnú aktívnu spoluprácu v programe Zelená škola a iných environmentálnych aktivitách, aktuálne za realizáciu náučného chodníka školy a za prácu v oblasti finančnej gramotnosti na základnej škole.

Základná škola Grundschule

Mgr. Miroslav Beňko bol na ocenenie navrhnutý pedagogickým zborom za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu, humánny prístup, presadzovanie tvorivých metód vo výučbe a  výborné výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese. Na pracovisku vytvára kolegom príjemné pracovné prostredie a také podmienky, aby sa mohli vo svojej práci plne realizovať a nájsť svoje uspokojenie, ktoré vedie k dosiahnutiu vyšších pracovných výkonov. Svojim ľudským prístupom a nasadením, ktorým rieši nové výzvy, je vzorom pre svojich kolegov a žiakov školy, ktorú vedie.

Mgr. Ivona Bjalončíková získala ocenenie za dlhoročnú kvalitnú pedagogickú činnosť, za ľudský prístup, pedagogický takt a výborné výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese na prvom stupni vzdelávania. Jej pôsobenie sa nesie v duchu zodpovedného prístupu k práci. Využíva inovačné metódy, pri mimoriadnych úlohách prejavuje ochotu a podieľa sa na organizácii výstav, matematických a recitačných súťaží.

Mgr. Ivana Belejkaničová je druhou jubilantkou, ktorú vedenie školy navrhlo na ocenenie za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu a úspechy v oblasti vyučovania cudzích jazykov a informatiky, za organizovanie a aktívne zapájanie sa do jazykových projektov Comenius a Erasmus+. V  praxi i v mimoškolskej činnosti sa sústavne venuje rozvoju komunikačných a počítačových zručností svojich žiakov. Ako vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov organizuje súťaže v prednese poézie a prózy, na ktorých žiaci dosahujú výborné výsledky v rámci mesta, okresu a Slovenska.

Mgr. Emília Hacajová bola navrhnutá na ocenenie vedením školy in memoriam za celoživotnú pedagogickú prácu a osobitný prínos pri rozvoji základného školstva v našom regióne, za výborné výsledky, ktoré počas svojej praxi dosahovala a pozdvihla tak úroveň školy. Trvalými atribútmi jej práce boli húževnatosť, nasadenie a skvelý prístup k žiakom, a hlavne životný optimizmus. Svojou vitalitou a elánom dávala príklad nielen žiakom, ale i kolegom v práci. Vynikala príkladným pedagogickým taktom, empatiou, presadzovaním pozitívnych pedagogických hodnôt a otvorenej komunikácie. Ocenenie si prevzala jej dcéra  Lucia Bednarčíková.

 

Základná škola Nižná Brána

Mgr. Mária Katucká získala ocenenie za prípravu žiakov základnej školy na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania. Žiaci pod jej vedením získavajú mimoriadne dobré výsledky v matematických súťažiach a olympiádach.

Mgr. Henrieta Glodžáková dostala ocenenie za svedomitú a odbornú prácu, vynikajúcu a úspešnú prípravu žiakov na recitačné súťaže. Zároveň profesionálne rediguje školský časopis Kapuráčik.

Mgr. Matúš Šimonov dostal ocenenie za odbornú prácu, výborné výsledky a prípravu žiakov v dejepisných olympiádach a umeleckých a speváckych súťažiach a podujatiach.

Spojený školský úrad Kežmarok

Mgr. Helena Pavligová. Začínala v roku 1970 v Základnej škole Rakúsy a po roku odišla do Toporca, kde pôsobila deväť rokov. Nasledujúcich 14 rokov pracovala v Základnej škole Holumnica. Od roku 1995 bola riaditeľkou vo svojej rodnej obci Stará Lesná, kde pôsobila ďalších 25 rokov. Svojmu poslaniu učiteľky tak venovala 48 rokov, prevažne výchove a vzdelaniu žiakov z rómskej komunity.

Zita Kočišová získala ocenenie za celoživotnú prácu a mimoriadne aktívny prístup dosiahnutý vo výchovno-vzdelávacom procese. Zita Kočišová je pedagogička telom i dušou, ktorá do náročného povolania vložila svoje srdce. V Základnej škole Stráne pod Tatrami pôsobila 31 rokov. Medzi žiakov a kolegov prinášala vždy dobrú náladu a optimizmus. Od žiakov vyžadovala dôslednosť a pracovitosť, získavala si ich svojou spravodlivosťou a pekným slovom. Zapájala žiakov nielen do školských, ale aj okresných a krajských súťaží. Je ocenená za prácu s deťmi, ktorá ju napĺňala a mala veľký prínos nielen pre školu, ale aj samotnú obec, pre ktorú s radosťou pripravovala kultúrne programy a starala sa o jej kultúrno-spoločenský život.

Mgr. Oľga Kučerová získala ocenenie za úspešnú dlhoročnú riadiacu, odbornú a pedagogickú prácu vo výchove a vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  a žiakov s mentálnym postihnutím. Pedagogická aprobácia a jej organizačné schopnosti ju priviedli do školstva. Viac ako polovicu svojho pedagogického pôsobenia vykonávala vo vedúcej funkcii, najprv ako zástupkyňa, neskôr ako riaditeľka školy. Svoju prácu vykonávala vždy zodpovedne a svedomite. Legislatíva a množstvo zmien, ktoré život v školstve prináša, sa stali súčasťou jej neustáleho vzdelávania a zdokonaľovania sa. Školu budovala od jej začiatkov a postupne sa stávala plne organizovanou. V náročných situáciách nikdy nestratila chuť pracovať a hľadať správne riešenia. V škole urobila veľa toho, čo tam aj naďalej ostáva.

Mgr. Katarína Pitoňáková získala ocenenie za reprezentáciu školy a úspešnú tvorivú pedagogickú prácu a dosiahnuté úspechy žiakov vo výtvarnej a technickej oblasti. Školu reprezentuje od začiatkov jej pedagogického pôsobenia. Žiakov zapája do mnohých projektov a výtvarných súťaží, v ktorých získavajú ocenenia aj na celoštátnej úrovni. Spolupracovala s občianskym združením Miesto pre každého, s nadáciou Ekopolis a organizovala rôzne charitatívne zbierky. Žiaci pod jej vedením už niekoľko rokov pripravujú darčeky na benefičný koncert Združenia Baziliky sv. Kríža. Počas celého školského roka zapája žiakov do všetkých výtvarných súťaží, v ktorých získavajú množstvo ocenení na úrovni regionálnej, okresnej i krajskej. Na celoslovenskej výstave ENVI-PAK škola získala ocenenie za najkrajší exponát, ktorý bol zhotovený pod jej vedením. Ocenená bola jej tvorivá práca, ktorá má veľký prínos pre školu.

Lucia Troppová, ed. Ondrej Miškovič, foto: Ondrej Miškovič