Aktuality

Kristus naozaj vstal z mŕtvych!

25

Milí Kežmarčania, bratia a sestry, drahí priatelia,

zo života vieme, že pri objasňovaní zločinov je kľúčovou postavou svedok. Bez svedkov sa môžeme síce priblížiť pravde, no hodnoverný svedok ju potvrdzuje.

Na umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Krista môžeme z jedného uhla pohľadu pozerať ako na nejaký zločin, ktorý ľudia spáchali, ale bol by to veľmi povrchný pohľad. Ide o nadčasovú udalosť, ktorá nielen vtedy, ale aj teraz má svojich svedkov. Veľmi dôležitou otázkou, ktorú si potrebuje každý z nás položiť, je: som aj ja svedkom Kristovho zmŕtvychvstania?

V prvej kapitole Skutkov svätých apoštolov počúvame, že apoštoli, zhromaždení v modlitbe, vyberajú nového apoštola, aby: „sa stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania“ (Sk 1, 22). Apoštol – to je svedok. Ten, ktorý spoznal a videl Kristovo zmŕtvychvstanie. A znova si zodpovedajme otázku: patrím medzi týchto svedkov aj ja? Môžem dnes povedať, že som svedkom Ježiša Krista?

Pozrime na svoje skutky, slová, postoje, myšlienky. Málokto z nás môže dnes kladne odpovedať na túto otázku. Lebo z nás vychádzajú vo väčšine samé zlé skutky: ohováranie, osočovanie, krivdy, neodpustenie, klamstvá, neláska, nečistota, nezriadený spôsob života, zlodejstvá, neustále frflanie na všetkých a na všetko… Toto nie je svedectvom o zmŕtvychvstaní Krista. Lebo keby sme boli jeho svedkami, nič iné ako Kristus by nebolo v našich slovách, skutkoch i myšlienkach. Pozrime sa na apoštolov. O čom rozprávali? O nespravodlivom Pilátovi alebo o zvrátenom Herodesovi? Pýtajme sa dnešným jazykom. Riešili politickú situáciu alebo korupciu, alebo vysoké ceny energií? Alebo hľadali za všetkým nejakých vinníkov a svetové sprisahania? Vôbec nie. Apoštoli ohlasovali iba zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Vidíme ten rozdiel? My vieme rozprávať o všetkom možnom, len o Kristovi nie. Vieme robiť všelijaké skutky, len nie skutky Ježiša Krista. A preto znova kladiem otázku: koho alebo čoho som svedkom?

Lebo Pascha Ježiša Krista z nás má spraviť nových ľudí – premenených. Že pre mňa štýlom života sa stane Pascha. Že iba túto radostnú zvesť budem ohlasovať. Svätý Ján Zlatoústy podáva svedectvo o poapoštolských časoch, že kresťania si prvé verše Jánovho evanjelia, tie, ktoré vo východnom obrade čítame v paschálnom období, prepisovali, aby ich stále mohli mať pri sebe, aby stále mali na mysli radostnú zvesť, že Boh sa stal človekom, že Slovo sa stáva telom a že sa uponížil a zomrel za mňa i za teba, aby nám dal život. Toto je skutočnosť, ktorá má presvetliť naše životy. Aby nás to vytiahlo zo všednosti, aby sme nepostavili sviatky Veľkej noci na pokrmoch, vajíčkach a korbáčoch, ale na Ježišovi Kristovi. A keď uverím, že Kristovo zmŕtvychvstanie zahŕňa aj mňa, vtedy sa stávam svedkom. Som účastný na jeho zmŕtvychvstaní. Toto je Veľká noc. Zakúsiť a stať sa svedkom. Lebo ako pri zločinoch svedectvo mení celú situáciu, tak keby sme my kresťania svedčili skutočne iba o Ježišovi Kristovi, jeho láske a Pasche, zmenilo by to situáciu v celom svete, v našich rodinách, i v našom meste. Preto pozývam všetkých nás, drahí Kežmarčania, aby sme sa stali svedkami Kristovho vzkriesenia a jeho lásky. Aby sme žili ako ľud vzkriesenia, ktorý pre vzkriesenie je schopný odpustiť nepriateľom, ktorý je schopný objať jeden druhého, ktorý je schopný stať sa svedkom radostnej zvesti, že Kristus naozaj vstal z mŕtvych!