Aktuality

Moderné a bezpečné riešenia pre naše mesto

Ilustračný obrázok

Kežmarok je lídrom v používaní smart riešení na Slovensku. Projekt, do ktorého sa mesto zapojilo, tentokrát prinesie viac kamier či uľahčí kontrolu nad odpadmi v meste.

Vedeniu mesta záleží na životnom prostredí a udržateľnom hospodárstve, a preto sa tejto téme začalo venovať viac už v roku 2019, kedy získalo titul Enviromesto. „V ekologickej oblasti podmieňujeme náš rozvoj strategickým dokumentom Smart Green City, ktorý si naše mesto dalo špeciálne vypracovať. V environmentálnej oblasti napredujeme simultánne v niekoľkých projektoch,“ povedal primátor mesta Ján Ferenčák. Základné informácie o projekte Projekt nesie názov Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk. Projekt podporí päť oblastí Ďalším z projektov, ktoré uľahčia život obyvateľom a zároveň prinesú nástroj na kontrolu životného prostredia v Kežmarku, je zavedenie smart technológií. „Zámerom projektu je zavedenie smart technológií v piatich oblastiach: verejné osvetlenie, priechody pre chodcov, parkovací systém, kamerový systém, manažment odpadov,“ priblížila projekt vedúca oddelenia projektov a verejného obstarávania Marta Markočiová. Mesto plánuje v rámci projektu zaviesť systémy, ktoré prinesú dobudovaním existujúceho systému verejného osvetlenia v rámci intravilánu mesta výrazné zlepšenie v oblasti monitoringu a riadenia verejného osvetlenia. Spočívajú v rozšírení systémov riadenia a regulácie svietidiel verejného osvetlenia. Vďaka projektu sa zavedú inteligentné priechody pre chodcov na uliciach Huncovská, Toporcerova, ktoré sú lokalizované na ceste prvej triedy I/66. Ide o hlavný ťah smerom na Poprad, Kežmarok, Tatranskú Javorinu a Starú Ľubovňu. Ďalej na ulici Štúrova, ktorá sa nachádza na štátnej ceste druhej triedy a na Garbiarskej ulici. V rámci uvedených lokalít sa nachádza osem priechodov pre chodcov, na ktorých je intenzita dopravy počas celého dňa výrazná. Najmä z dôvodu tranzitu nákladnej a osobnej automobilovej dopravy. „Zavedenie inteligentného parkovacieho systému spočíva v eliminácii využívania parkovacích miest rezidentov návštevníkmi mesta,“ dopĺňa Markočiová. Zavedenie nového kamerového systému by pre mesto znamenalo zvýšenie pravdepodobnosti vyriešenia viacerých priestupkov. Zároveň by sa zvýšila možnosť ich odhalenia. Výrazne by to ovplyvnilo bezpečnosť v meste. Projekt podporí manažment statickej dopravy a v meste tak pribudne osem priechodov pre chodcov a parkovací systém s 50 kamerami. Vylepšením prejde aj verejné osvetlenie, ktoré bude môcť samostatne regulovať intenzitu osvetlenia so smart manažmentom verejného osvetlenia. V noci nám na cestu posvieti 561 svetiel a päť kusov rozvádzačov verejného osvetlenia. Vďaka tomu nastane zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach – vďaka inteligentným kamerovým systémom s analýze obrazu, zvuku a pod. Taktiež pribudne 19 bezpečnostných kamier. Projekt sa dotkne aj komunálneho odpadu. Do mesta tak pribudne 5-tisíc kusov identifikátorov a štyri dynamické váhy. Zelené mesto Cieľom projektu je aj zníženie nákladov na manažment komunálneho odpadu a naplnenie cieľov Európskej únie v oblasti triedenia a recyklácie komunálnych odpadov. Poskytovateľom projektu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a celkový rozpočet na projekt je vyčíslený na 996 157,21 eur. Mestu Kežmarok bola schválená výška nenávratného finančného príspevku vo výške 946 349,36 eur.

Ondrej Miškovič