Aktuality

Novoročný príhovor primátora mesta Jána Ferenčáka

primator

Vážení spoluobčania, milí Kežmarčania!

Vstúpili sme do nového roka 2023. Sme v očakávaní, čo nám prinesie a súčasne sa zamýšľame nad tým, aký bol ten predchádzajúci rok. Napriek mnohým obmedzeniam spôsobeným ešte pretrvávajúcimi dôsledkami koronavírusu život v našom meste nezastal. Všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pracovali v najväčšom možnom rozsahu, v akom to v danom čase bolo možné. Stopercentne fungovali Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby. Zabezpečená bola tiež terénna sociálna opatera a roznášanie obedov našim seniorom.

Minulý rok bol tiež poznačený tým, čo sme neočakávali. V štáte, s ktorým zdieľame hranice, sa rozhorel vojnový konflikt, ktorý trvá dodnes. Ako mesto sme sa rýchlo zmobilizovali a zorganizovali cielenú zbierku pre ľudí postihnutých vojnou. Utečencom, ktorí prišli do Kežmarku, sme poskytli pomocnú ruku pri hľadaní ubytovania, lekárskej pomoci a možností zamestnania. Najcennejšia pomoc je tá, ktorá prichádza včas.

Je akýmsi nepísaným pravidlom, že úspešnosť roka sa meria hlavne množstvom zrealizovaných investičných aktivít. Ak sa pozrieme na naše mesto v uplynulom roku aj z tohto pohľadu, nemáme sa za čo hanbiť. Práve naopak. Opravili a zrekonštruovali sme verejné budovy, detské ihriská, športoviská, postavili novú tržnicu a opravou reduty sme do centra nášho mesta prinavrátili historickú atmosféru. Do užívania sme odovzdali Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, prevádzku začala nová kompostáreň. Po niekoľkých osobných stretnutiach a apeloch by nám koncom budúceho roka mala dať Slovenská správa ciest do užívania aj dokončený most, na ktorého opravu tak dlho čakáme. Popritom plánujeme rekonštrukcie ďalších ciest a chodníkov a výstavbu nových detských ihrísk.

Naše mesto čakajú veľké výzvy, ktoré preveria, či sme flexibilní, či si vieme ako mesto ustáť svoju pozíciu a či vieme prekonať ťažké prekážky. Môžu za to opatrenia vlády, ktoré udelili tvrdé rany všetkým mestám a obciam na Slovensku. Výpadok financií v mestskej kase spôsobený neschválením všeobecne záväzného nariadenia o daniach a poplatkoch bude mať za následok, že mesto vstupuje do rozpočtového provizória. Rozhodli o tom niektorí mestskí poslanci, ktorí dostali dôveru ľudí, aby pomohli pri plnení nových vízií mesta, a zatiaľ to tak nie je. Zodpovednosť sa nededí, zodpovednosti sa treba naučiť a jednou z nich je dať jasnú koncepciu rozvoja na najbližšie roky. A to sa netýka len primátora, ale aj poslancov mesta.

Napriek všetkému verím, že i naďalej budeme môcť realizovať čo najviac z našich investičných plánov. Ak sa chce mesto ďalej rozvíjať, potrebujeme do budúcna tri základné veci – kvalitné vzdelávanie, dostatok pracovných príležitostí a dostupné bývanie. Na stole máme aktuálne rozšírenie závodov Deltrian, Hengstler a Mubea, ktoré v ďalších rokoch prinesú nové pracovné príležitosti. Aj naše školstvo je na dobrej ceste. V Kežmarku sa v júli uskutočnili historicky prvé promócie Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy.

Uplynulý rok bol aj plný úspešných podujatí. Život v meste sa opäť rozprúdil vďaka festivalu Európske ľudové remeslo a súťaži Literárny Kežmarok. Do života sme uviedli knihu Osobnosti Kežmarku 20. storočia, ktorá je živou históriou Kežmarčanov pretavenou na papier a bola plne financovaná z rozpočtu mesta.

Kežmarok sa tiež oficiálne stal najlepším európskym mestom športu roku 2022 v kategórii do 25-tisíc obyvateľov a je vôbec prvým slovenským mestom, ktoré takýto titul získalo. Pre Kežmarok je to zároveň prvé víťazstvo na európskej úrovni. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nás od začiatku podporovali a sami sa zapojili do športových aktivít. Bolo vás vyše 8-tisíc. Z našich úspechov treba spomenúť aj cenu FéliX Business Award v kategórii samospráva pre budúce generácie, ktorá je výsledkom neúnavnej práce mojich kolegov.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí v uplynulom roku osobne prispeli k zlepšeniu života v Kežmarku a spoločne sa nám podarilo vytvoriť dynamické, moderné a inteligentné mesto budúcnosti, ktoré slúži ako výkladná skriňa pre iné mestá nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

Milí Kežmarčania, milí priatelia. Želám vám, aby rok 2023 bol pre každého z vás rokom šťastným, naplneným zdravím, láskou, pokojom a prosperitou. Je ťažké presne vedieť, čo nás v budúcom roku čaká. Buďme však k sebe tolerantnejší, otvorenejší, prajnejší a hlavne pomáhajme jeden druhému. Len spoločne totiž zvládneme výzvy tejto ťažkej doby.

Šťastný nový rok!

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

primátor mesta Kežmarok