Občania prioritou aj v neľahkej dobe

Noviny Kežmarok_sociálne siete

V pondelok 6. februára zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku. Bezpečnosť, sociálna pomoc a poskytovanie služieb občanom ostávajú pre vedenie mesta prioritou aj v neľahkej dobe.

Nová organizačná štruktúra mestského úradu

Mesto Kežmarok je i naďalej v rozpočtovom provizóriu. Upravený rozpočet je pripravený na prerokovanie na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Dovtedy sa mesto musí vysporiadať s faktom, že môže mesačne čerpať 1/12 minuloročného rozpočtu bez rozpočtových zmien. Dopad to má na všetkých občanov mesta počnúc športom, kultúrou, verejnoprospešnými službami či rozpočtovými organizáciami.

 „V rozpočtovom provizóriu sa nachádza 40 % samospráv na Slovensku. V Kežmarku sme začali s prehodnocovaním výdavkov a zmenami prešla aj organizačná štruktúra mestského úradu. Už nepostačuje len stanoviť si víziu, ciele a kontrolovať ich plnenie. Efektívne navrhnutá organizačná štruktúra by mala podporiť výkonnosť úradu a zvýšiť jeho efektivitu,” povedal primátor mesta Ján Ferenčák.

Schválená zmena organizačného poriadku mestskej polície sa dotkne aj počtu jej príslušníkov. Napriek šetreniu financií zostáva v prevádzke 24-hodinová hliadková služba, činnosť mestského kamerového systému, tiesňová linka 159 aj pult centrálnej ochrany objektov. Primátor Ferenčák časom počíta aj s vytvorením chránenej dielne na pracovisku mestskej polície.

Sociálna pomoc občanom mesta

Na zastupiteľstve bolo schválené všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN) na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa. VZN upravuje podmienky, formy a podrobnosti o príspevku na dopravu do a z centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené, a taktiež stanovuje podmienky pre získanie jednorazového príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, ktorý ukončil pobyt v centre.

Jednohlasne schválená bola poslancami mimoriadna jednorazová dávka pre sociálne slabších občanov. „Mesto Kežmarok poskytuje pomoc občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu zdravotného stavu, sociálneho vylúčenia či neschopnosti zabezpečiť si nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. V snahe reagovať na potreby občanov a byť im nablízku boli tieto príspevky schválené,“ ozrejmil rozhodnutie radnice Ferenčák.

Spokojnosť obyvateľov s poskytovanými sociálnymi službami v Kežmarku

Oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu Kežmarok v minulom roku zrealizovalo anonymný prieskum spokojnosti prijímateľov opatrovateľskej služby adresovaný fyzickým osobám, ktoré sú prijímateľmi sociálnych služieb mesta Kežmarok. Oproti roku 2021 sa zvýšila spokojnosť ako so Zariadením pre seniorov, tak aj so Zariadením s opatrovateľskou službou (ZPS a ZOS). V roku 2022 bol nárast o 9,06 % s celkovým výsledkom spokojnosti 85,53%. Dotazník vypĺňali aj rodinní príslušníci klientov ZPS a ZOS.

Zariadenie naďalej počíta so zdokonaľovaním poskytovaných služieb klientom, v rámci ktorého ráta so vzdelávaním svojich zamestnancov. Poslanci zároveň odsúhlasili zariadeniu spolufinancovanie na rekonštrukciu a modernizáciu vzduchotechniky v kuchyni. Pôjde o investíciu v celkovej hodnote 66 000 eur.

Nové zásady pre hospodárenie s majetkom mesta

Mesto Kežmarok a jeho rozpočtové a príspevkové organizácie sa pri nakladaní s majetkom mesta riadili zásadami hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, ktoré boli schválené ešte v roku 2011 a následne sa trinástimi dodatkami upravovali. Za účelom odstránenia neprehľadnosti, zjednotenia a doplnenia niektorých sadzieb a tiež z dôvodu, že sadzby minimálneho nájomného za prenájom majetku mesta už neodzrkadľujú skutočné náklady, boli predložené nové zásady, ktoré poslanci schválili.

Schválené nájmy, prenájmy a verejné obchodné súťaže

Schválením prešli nájmy mestských bytov, priestory v objekte Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) aj prenájmy pozemkov. V schválených prenájmoch nebytových priestorov budú mať možnosť občania využiť viaceré služby súkromných poskytovateľov. V telocvični ZŠ Grundschule môžu záujemcovia absolvovať kurzy jogy alebo sa rozvíjať v ľudovom tanci v súbore Goralik. Na Hlavnom námestí 23 bude v prenájme sídlo humanitárnej organizácie zameranej na pravidelné a systematické dobrovoľníctvo. Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok dostali do svojej správy sklad pri športovej hale v blízkosti bývalých kasární a Centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v Kežmarku.

V Aréne Kežmarok, na letnom kúpalisku, na futbalovom štadióne či v CIZS mesto dalo do ponuky priestory na poskytovanie stravovacích služieb. Vedenie chce podporiť lokálnych producentov potravín v rámci regiónu, takže tri predajne v novej regionálnej tržnici sú po schválení zastupiteľstvom pripravené na prenájom.

Poslanci tiež podporili možnosť odkúpenia stavieb a pozemkov v blízkosti susednej obce Malý Slavkov. Z dôvodu ich dlhodobého nevyužívania sa mesto Kežmarok rozhodlo pristúpiť k ich predaju formou obchodnej verejnej súťaže. Minimálna kúpna cena pozemku bola stanovená na 2 milióny eur. Financie z predaja by výrazne pomohli ozdraviť rozpočet mesta.

Nové športovisko na sídlisku Juh bude realitou už toto leto

Mesto Kežmarok sa úspešne zapojilo do súťaže o Kaufland Park a získalo v nej 119 431 hlasov, s ktorými obsadilo prvé miesto. Poslanci mali v programe schváliť prenájom pozemku cvičiacej plochy, na ktorej toto ihrisko bude vybudované. Multifunkčné ihrisko K-PARK bude po jeho realizácii bezodplatne prevedené do majetku mesta. Slávnostné otvorenie je plánované v letných mesiacoch.

V závere poslanci schválili dvoch zástupcov do dozornej rady spoločnosti Lesy mesta

Kežmarok a viceprimátora Mgr. Bc. Jozefa Matiu do správnej rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku.

 

 

 

Ondrej Miškovič