Aktuality

Poslanci mesta Kežmarok neprišli na pondelkové mestské zastupiteľsto

MsZ KK 4_12_2023

(Kežmarok, 4. decembra 2023) V pondelok 4. decembra 2023 bolo zvolané Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku. Keďže na zastupiteľstve bolo prítomných len osem poslancov z osemnástich, zastupiteľstvo tak nebolo uznášaniaschopné a spôsobilé rokovať. Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák posunul zastupiteľstvo do večerných hodín, no ani tak sa nezišiel dostatočný počet poslancov a zastupiteľstvo nebolo možné zahájiť. V pláne bolo rokovanie o Všeobecne záväzných nariadeniach mesta Kežmarok o daniach a poplatkoch a územnom pláne mesta.

„Prvýkrát v histórii mesta Kežmarok sa stalo, že sa poslanci nezúčastnili mestského zastupiteľstva. Skutočne netuším, čo bolo dôvodom neúčasti poslancov na zasadnutí, keďže sa malo rokovať o daniach a poplatkoch, ktorých schválenie je potrebné k následnému schváleniu mestského rozpočtu. Pred rokom mesto Kežmarok doplatilo na neschválené zmeny miestnych daní a poplatkov. Mesto tak spadlo v prvých mesiacoch do rozpočtového provizória, čo znamenalo zásadné zastavenie ďalších investícií mesta a podpory kultúry i športu,“ vysvetľuje primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák. Podľa jeho slov určite uprednostňuje formu komunikácie pred neúčasťou na zasadnutí, keď má mesto zviazané ruky v rámci ďalších riešení a budúcnosti mesta. „Minulý rok som odmietol zvyšovanie poplatkov z oblastí sociálnych služieb, školstva a zdravotníctva, vtedy aj teraz som sa postavil za občanov mesta. Určite si neprajem, aby sa opakoval minuloročný scenár aj v tomto roku a verím, že sa spolu s poslancami stretneme na preloženom decembrovom zastupiteľstve.“

Rokovanie v pondelok neotvorili,

ďalšie MsZ v Kežmarku je preložené na 6. 12. 2023

Ďalšie mestské zastupiteľstvo bolo preložené už na stredu 6. decembra 2023. Predkladať sa budú opätovne Všeobecne záväzné nariadenia mesta Kežmarok o daniach a poplatkoch a územný plán mesta. Je dôležité, aby sa tieto úpravy schválili, pretože mesto spadne už do spomínaného provizória a na ďalší rok kvôli dvojročnému pozastavenému navýšeniu, sa môžeme obávať rapídneho zvyšovania daní a poplatkov. Primátor apeluje na poslancov: „Verím, že poslanci mesta si budú stáť za plnením svojich úloh a povinností, ktoré im vyplývajú z mandátov, ktoré získali v posledných komunálnych voľbách, vďaka dôvere občanov nášho mesta. Okrem toho za úlohu poslanca v meste poberajú cca 3500 eur ročne, z čoho pre nich taktiež vyplývajú povinnosti a záväzky voči mestu a občanom.“

Zmeny v miestnych daniach a poplatkoch

Zmeny v miestnych daniach a poplatkoch by sa dotkli dani z nehnuteľností, dani za psa, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje, užívanie verejného priestranstva a tiež za ubytovanie. „Miestne dane a poplatky plánujeme upraviť na najnižšie možné sadzby a navyšovali by sa len o infláciu, aby sme tak zabezpečili chod mesta a výrazne nezaťažili našich občanov,“ vysvetľuje primátor mesta Ján Ferenčák.

Na sadzby dane z bytov a nebytových priestorov malo schváliť zastupiteľstvo navýšením o 10 %. Sadzba dane za ubytovanie by bola navýšená len o 10 centov. Podnikateľov v cestovnom ruchu by sa to nijako nedotklo, keďže by išlo o sadzbu len jedno euro. Znížené poplatky za letné terasy, ktoré mesto zaviedlo po koronakríze, ostávajú bez zmeny a ani navrhovaná zmena ich neplánovala zrušiť.

V roku 2024 by sa dotklo Kežmarčanov o inflačné navýšenie 15 % za komunálne odpady oproti roku 2023. Súčasné percento úrovne vytriedenia odpadov za rok 2022 v meste Kežmarok je 45,82 %. V roku 2023 samospráva počíta ešte s nákladmi s vývozom na skládku vo výške 240-tisíc eur.

Bola by pridaná daň za umiestnenie skládky materiálu a zabratie verejného priestranstva vrakom motorového vozidla alebo obytným prívesom. Mesto v roku 2023 odstránilo vraky v obytných štvrtiach, ku ktorým sa ich majitelia nehlásili, a tak vznikol priestor na ďalšie využitie pozemku a parkovanie.

Neschválené zmeny v územnom pláne

Ďalší bod, ktorý poslanci svojou neprítomnosťou neschválili, boli zmeny v územnom pláne. Zmeny by sa dotkli funkčného využitia a regulácie priestorového usporiadania v meste. „Neschválených jedenásť zmien by podporilo rozvoj bývania v Kežmarku. Vďaka schváleniu by sa mohol začať stavať najdôležitejší obchvat cez mesto Kežmarok, bývanie pre seniorov a bývanie v lokalite kasární. Taktiež by došlo k realizácií cyklochodníka smerom na Stráne pod Tatrami, či k zlepšeniu podmienok pre priemysel. Tieto zmeny budeme predkladať aj na ďalšom zastupiteľstve, lebo ich pokladáme za mimoriadne dôležité pre rozvoj mesta, čo by mali takto chápať aj kežmarskí poslanci,“ zaujal jednoznačné stanovisko primátor mesta.