Aktuality

Spoznali sme mená zástupcov do rád škôl

Mestské zastupiteľstvo vymenovalo nových členov do rád škôl na svojom prvom pracovnom zasadnutí. Rada školy sa vyjadruje, podáva stanovisko a navrhuje.

Rada školy má byť predovšetkým iniciatívny a poradný orgán, ktorý svoje kompetencie uplatňuje voči škole alebo školskému zariadeniu, pri ktorom je ustanovená. „V rámci uplatňovania svojich kompetencií ako iniciatívneho a poradného orgánu a pri výkone verejnej kontroly sa ďalej rady školy vyjadrujú k zaradeniu škôl alebo školských zariadení do siete alebo k vyradeniu zo siete škôl a školských zariadení. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia prerokúva s nimi školský poriadok,“ povedala Lucia Troppová, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže.

Riaditeľ a rada školy

Riaditeľ školy predkladá rade školy na vyjadrenie dôležité dokumenty pre chod celej školy a vzdelávacieho procesu, ktorý v nej prebieha. „Ide o návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried, návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie, návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, návrh rozpočtu, návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie či informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,“ povedala o úlohe riaditeľa Troppová.

V decembri bol termín odovzdania žiadostí na post riaditeľov dvoch kežmarských škôl a Centra voľného času Kežmarok. Svoju úlohu pri vymenovaní nových riaditeľov majú aj rady škôl. Ak zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na dobu určitú počas prerušenia výkonu funkcie riaditeľa zo zákonných dôvodov, je povinný to prerokovať s radou školy. Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. majú rady školy kompetencie podať návrh na odvolanie riaditeľa a vyjadrovať sa k návrhu na odvolanie riaditeľa.

Ondrej Miškovič

Základná škola s materskou školou Nižná brána

Mgr. Ondrej Jankura, PhDr. Andrej Zreľak, PhDr. Marta Sabolová, Mgr. Lucia Troppová

Základná škola Grundschule

Ing. Vojtech Wagner, Martin Griglák, Mgr. Jaroslav Božoň, Mgr. Lucia Troppová

Základná škola Dr. Daniela Fischera

Mgr. Bc. Jozef Matia, Milan Glevaňák, Mgr. Michal Gáborčík, Mgr. Lucia Troppová

Materská škola Cintorínska

Mgr. Bc. Jozef Matia, Mgr. Gabriela Karabinošová, Mgr. Michal Gáborčík, Mgr. Lucia Troppová

Materská škola Možiarska

Ing. Eleonóra Levická, Ing. Janka Gantnerová, PaedDr. Miriam Dernerová, Mgr. Lucia Troppová

Materská škola Kuzmányho

Mgr. Tomáš Šimoňák, Ing. Eleonóra Levická, Ing. Pavol Fejerčák, Mgr. Lucia Troppová

Základná umelecká škola Antona Cígera

Ing. Miroslav Perignáth, Mgr. Roman Porubän, Katarína Šišková, Mgr. Lucia Troppová

Centrum voľného času

Ing. Janka Gantnerová, Milan Glevaňák, Mgr. Tomáš Šimoňák, Mgr. Nikoleta Celarová